fbpx Boligfortetting i dybden | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

Boligfortetting i dybden

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Boligfortetting i dybden
Emnekode: 
40 503
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Hovedproblemstilling.

Trondheim sentrum er, i likhet med svært mange andre små og mellomstore norske byer, i ferd med å bli drenert for handelsnæring.

Den årlige reduksjonen i handelsomsetting er på ca 7%. Dette fører til et bysentrum som rommer serveringssteder, men som for øvrig ikke kan tilby et bredt spekter av butikknæring og service. Resultatet er verdireduksjon og forfall i sentrum og flukt til boligområder og kjøpesentre i byens randsoner. Samtidig har bygningsmyndigheter og vernemyndigheter en relativt museal holdning til bevaring og ny vekst.

Opprinnelig var disse bysentrene er ofte preget av en urban blanding av boliger, forretninger, servering og kontorarealer innenfor samme kvartaler og bygninger. Denne type programmatisk diversitet kan løse byens problemer og skape ny bo- og bykvalitet. En kompleks blandingen av funksjoner i kvartalsbyen er en livskraftig byform med ny aktualitet.

Det kan være ønskelig å øke boligmengden i Trondheim sentrum. Dette vil styrke den lokale handelsnæringen og være bærekraftig som kollektivknutepunkt-fortetting generelt. I tillegg er det behov for nye typer handelsarealer og forbindelseslinjer på bakkeplan.
I en overordnet sammenheng bør det undersøkes hvordan ny boligmasse kan tilføre nye bokvaliteter som ikke finnes i eksisterende bygningsmasse, som ofte er verneverdig. Det bør også vurderes eventuell rivning og ombygging av deler av den eksisterende bebyggelse.

Kvartalene i Trondheim Sentrum er gjerne relativt store, ofte preget av to-etasjers trehusbebyggelse med innslag av større nyere enkeltbygninger. Gatene er brede. De indre delene av kvartalene har et potensiale for fortetning, den tradisjonelle bakgårdsbebyggelsen innehar ikke opprinnelig funksjon og ligger ofte brakk.

Oppgave

I et utvalg kvartaler skal studentene analysere eksisterende strukturelle og bygningsmessige typologier, og prosjektere prinsipielle eksempler for fortettingsbebyggelse på et overordnet nivå. Basert på denne erfaringen skal det så gjøres et mer detaljert prosjekt i «Midtbykvartalet». Både erstatningsbebyggelse og fortettingsmuligheter skal vurderes. Eventuell videreføring av eksisterende typologier kontra etablering av nye typologier skal veies opp mot stedets muligheter og programmets føringer.

Programmet vil bestå i å etablere nye boliger med varierte størrelser, i tillegg til nye næringsarealer på bakkeplan knyttet til eksisterende bebyggelse. Det skal etterstrebes bygningsstrategier som søker en 200-års standard av hensyn til bærekraft. Dette skal utforskes med tanke på langsiktig bruksfleksible løsninger og primære bygningsdelers bestandighet og uavhengighet av utskiftning av sekundære bygningsdeler og infrastruktur.
Bygningsløsningene skal undersøkes som «plattform» med generalitet heller enn «integrasjon».

Arkitekturen skal forholde seg til dette varighetsperspektivet, og samtidig gå i bevisst dialog med den eksisterende bebyggelse.

Utbyggingspotensialet er ca 5000 m2.

I vår og høst vil Jarmund/Vigsnæs Arkitekter arbeide med fortetting i dette kvartalet på oppdrag av IC Dahl eiendom.
Programmet avviker delvis fra studentenes oppgave, men det er ønskelig å undersøke mulig synergigevinst mellom kontorprosjektering og studentarbeid. Kontorets prosjektering vil ligge noe i forkant av studentenes arbeid tidsmessig.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Ved gjennomført studium skal studenten beherske å jobbe analytisk på et overordnet nivå med fortetting. Studenten skal også tilegne seg kunnskaper om prosjektering av boliger med tilhørende næringslokaler.

Ferdigheter:

Ved gjennomført studium skal studenten beherske ferdigheter som tegning, modellbygging og visualiseringer på et høyt nivå. Studenten skal beherske metodiske ferdigheter som kreves i forbindelse med å produsere et komplekst prosjekt.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

I løpet av semesteret vil studenten bli bedt om å arbeide i forskjellige skaler, både i tegning og modell. Det vil bli holdt kortere oppgaver som setter fokus på spesifikke aspekter ved studentenes prosjekter.

Påkrevde arbeidskravOppmøte påkrevd
1Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskala
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Aktivitet
Prosjekteringsoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave