fbpx En tilpasningsdyktig urban trebygning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

En tilpasningsdyktig urban trebygning

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
En tilpasningsdyktig urban trebygning
Emnekode: 
40 506
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Fullført grunnundervisning /opptatt til masternivå

Om emnet

Ny treteknologi og nye branntekniske løsninger åpner for økt bruk av tre i byer. Fokus på bygningsmaterialenes miljøegenskaper og evne til å lagre karbon gjør tre mer interessant. Bærekraftige bygg må utformes for lang levetid. De må ha høy og varig arkitektonisk og teknisk kvalitet og de må kunne tilpasses ulik bruk over tid. De må kombinere generalitet i romformer med muligheter for fleksibel oppdeling og innredning. Det krever et gjennomtenkt samvirke mellom konstruksjoner, klimaskall og systemene for vann, avløp, varme og ventilasjon.

Kursets hovedmål er å utvikle arkitektoniske strategier for tilpasningsdyktige urbane trebygninger. Prosjekteringsoppgaven er et mellomstort næringsbygg som i utgangspunktet skal romme kontorer, møterom, utstillng/informasjonsarealer, serveringssted og personalrom/garderober. Egnethet for alternative, fremtidige arbeidsformer, brukergrupper eller funksjoner skal dokumenteres.
Trematerialenes formbarhet skal utnyttes i studier av hvordan ulike geometrier kan sammenstilles innenfor en arkitektonisk helhet. Løsningene skal utvikles fram til et høyt detaljeringsnivå. Tomt vil fastsettes av lærerteamet før kursstart.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kjennskap til utbyggingsmønstre og bygningstypologier som er aktuelle i urbane vekstområder. Oversikt over klimaforhold som påvirker situasjonsplan og bygningsutforming. Oppdatert kunnskap om trematerialer, konstruksjonsprinsipper og produksjonsprosesser som egner seg i urban bebyggelse. Kjennskap til muligheter og utfordringer ved bruk av tre i klimaskallet i større bygg. Kjennskap til relevante systemer for naturlig og mekanisk ventilasjon, utnyttelse av solenergi og håndtering av vann og avløp.

Ferdigheter:
Evne til å utvikle arkitektoniske strategier i samspill med program, situasjon og teknologi. Å kunne gjennomføre designutvikling rettet mot rasjonell produksjon, klimatilpasning, energieffektivitet og holdbarhet. Evne til dokumentasjon av arkitektonisk strategi, systemløsninger og byggutforming gjennom tegninger og tekst

Generell kompetanse:
Evne til selvstendig utvikling av detaljert arkitektonisk løsning for mellomstort byggprosjekt.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Moodle vil bli benyttet av kurslærerne og studentene. Det forutsettes at studentene har tilgang til dataverktøy egnet for fremstilling av arbeidstegninger.
Kurset er knyttet til forskningsprosjektet “Increased use of wood in urban areas - WOOD/BE/BETTER". Et tverrfaglig team av arkitekter, ingeniører og treteknologer vil delta med forelesninger og veiledning.
Kurset gjennomføres som ordinært studiokurs med hovedvekt på arkitekturprosjekter som skal utarbeides individuelt eller i grupper.
Innledende forelesninger vil dreie seg om byutvikling, bygningstypologier og oppgavenes detaljerte program. En egen forelesningsrekke vil ta for seg trematerialer og treteknologi. Lærerteamet vil også holde forelesninger om energi og miljøtemaer knyttet til urban bebyggelse .
Miniseminarer om utvalgte temaer vil bli arrangert etter behov.
Det skal foretas tre delinnleveringer med felles gjennomganger. De leder opp til avsluttende presentasjon med kommentarer fra lærerteam og ekstern sensor.
Det vil bli gitt klare retningslinjer for omfang av innleveringene med sikte på publikasjon som del av forksningsprosjektet. Kurset skal lage felles utstilling av prosjektene.
Kurset bedømmes til Bestått / Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudier ved AHO § 6-14.

Forelesninger og studentoppgaver fra relevante tidligere studiokurs og fordypningskurs vil bli gjort tilgjengelig.
Mer detaljert litteraturliste er under utarbeiding.

Påkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
1Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
ForelesningerDeltakelse på forelesningene forutsettes.
Individuell veiledningDeltakelse i individuell veiledning forutsettes. Omfang og karakter kan tilpasses studentenens behov
ProsjekteringsoppgaveDeltakelse i workshops og prosjektgjennomganger er en forutsetning for bestått kurs
Utarbeiding, presentasjon og gjennomgang av prosjekteringsoppgave er en forutsetning for bestått kurs
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Deltakelse på forelesningene forutsettes.
Aktivitet:Individuell veiledning
Kommentar:Deltakelse i individuell veiledning forutsettes. Omfang og karakter kan tilpasses studentenens behov
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:Deltakelse i workshops og prosjektgjennomganger er en forutsetning for bestått kurs
Aktivitet:
Kommentar:Utarbeiding, presentasjon og gjennomgang av prosjekteringsoppgave er en forutsetning for bestått kurs