fbpx 60 150 GK5 By og arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

60 150 GK5 By og arkitektur

Full course name in English: 
GK5 City and Architecture
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
60 150
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2017
Emneansvarlig
Halvor Weider Ellefsen
Forkunnskapskrav

Alle tifligere semetsre skal være bestått.

Om emnet

GK5 By og arkitektur har Osloregionen som studieobjekt. Kurset er tredelt, bestående av en introduksjonsmodul, en prosjekteringsoppgave samt en forelesningsserie tematisert direkte til innholdet i de ulike kursmodulene.
A Introduksjon til by og arkitektur
B Prosjekteringsoppgave: Byutvikling
C Forelesningsrekke: Urbane praksiser

A INTRODUKSJON TIL BY OG ARKITEKTUR
Studentene introduseres til byen som tema og urbanisme som fagområde i arkitekturen gjennom flere mindre oppgaver, forelesninger og diskusjoner. Består både av gruppearbeid og individuelle oppgaver.

B PROSJEKTERINGSOPPGAVE: BYUTVIKLING:
Oppgaven er et større transformasjonsprosjekt i et gitt byområde, med forankring i aktuelle byutviklingstema og relevant fagdiskurs. Oppgaven utvikles gjennom analytiske forstudier som skal hjelpe gruppene å danne seg et bilde av hvilke strukturelle og arkitektoniske potensialer som kan utvikles, og hvilket konseptuelt rammeverk oppgaven bør baseres på.  Prosjektet som utvikles skal manifestere de intensjoner og lesninger studentene definerer i arbeidet med tomten. Målet er å skape et utgangspunkt for å artikulere et planprosjekt. Forløpet deles opp tematisk og avsluttes med en sluttgjennomgang med ekstern gjestekritiker.  Oppgaven er et gruppearbeid.

C FORELESNINGSREKKE: URBANE PRAKSISER:
Disiplinen urbanisme/byplanlegging er faglig sett sammensatt og henter kunnskap fra ulike fagtradisjoner. Forelesningsrekken på GK5 adresserer relevante problemstillinger innenfor urbanismefaget i dag, og gjør rede for fagets ulike tilnærminger og betraktningsmåter. Pedagogisk sett gjøres dette gjennom å presentere forskjellige teorier, prosjekter og praksisformer innenfor urbanismefaget. Forelesningene skal så langt det er mulig knyttes direkte opp mot studioundervisningen.

Læringsutbytte

GK5 skal samlet gi basisopplæring i teori, metode og praksis innenfor urbanisme.  Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om problemstillinger og arbeidsmåter innenfor urbanismefaget.

Videre skal studentene ha vært med på å utvikle og presentere et komplekst byplanprosjekt med reelle rammer og forankring i et aktuelt byplantema. Hovedfasene vil inneholde byanalyse, plan/prosjektutvikling samt presentasjon.

Endelig skal studentene i studiokurset oppøve evne til å arbeide overlappende i ulike skalaer og å etablere en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom arkitektur, landskap og samfunn.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset er basert på prosjekteringsprosesser knyttet til en gitt problemstilling og kontekst. Studentene vil tilnærme seg prosjekteringsoppgaven gjennom analyse og tematiske studier, og basert på dette utarbeide et planprosjekt. Hovedoppgaven og flere av introduksjonsoppgavene vil være gruppearbeid.

Undervisningen vil bestå av forelesninger fra lærerteam og inviterte gjester i tillegg til prosjektveiledning i grupper, workshops, delgjennomganger og avsluttende gjennomgang med eksterne kritikere. 

Parallelt med dette kurset følger studentene det forelesningsbaserte kursopplegget 60 151 By- og byplanhistorie.  Her introduseres studentene til historisk og teoretisk kontekst og til verktøy og referanser som er relevante for prosjekteringsarbeidet.

Det gjennomføres en studiereise i løpet av semesteret, se semesterplan for datoer.  Målet med reisen er å gi studentene konkret erfaring med by og byutviklingsprosjekt av høy kvalitet. Erfaringene skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger i urbanisme og planlegging.

Pensum

Pensum vil finnes på kursets hylle i biblioteket ved kursoppstart. Tematisk relevante tekster vil tildeles gjennom semesteret i forbindelse med de ulike oppgavene.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdOppmøte, Innleveringer og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdStudentene må levere del A, B og C på bestemte datoer i semesteret, opplyst på semesterplan som vil gitt ut i begynnelsen av semesteret. Manglende innlevering av delene etter de oppgitte datoene vil føre til ikke bestått kurs.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Oppmøte, Innleveringer og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Studentene må levere del A, B og C på bestemte datoer i semesteret, opplyst på semesterplan som vil gitt ut i begynnelsen av semesteret. Manglende innlevering av delene etter de oppgitte datoene vil føre til ikke bestått kurs.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FKurset evalueres på bakgrunn av innleveringer og presentasjoner gjennom semesteret. Innleveringene evalueres kontinuerlig og gir til sammen grunnlag for å sette sluttkarakter.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Kurset evalueres på bakgrunn av innleveringer og presentasjoner gjennom semesteret. Innleveringene evalueres kontinuerlig og gir til sammen grunnlag for å sette sluttkarakter.
AktivitetKommentar
EkskursjonDeltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.
ForelesningerOppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
OppmøteOppmøte og tilstedeværelse på sal er forventet.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Deltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet.
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Oppmøte og tilstedeværelse på sal er forventet.