fbpx GK5 By og arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK5 By og arkitektur

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
GK5 By og arkitektur
Emnekode: 
60 150
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

GK5UL1 har Osloregionen som studieobjekt. Kurset består av fire hoveddeler:
1 Introduksjon urbanisme : By og arkitektur
2 Prosjekteringsoppgave: Bytransformasjon.
3 Studiereise
4 Atlas Oslo: Analyse, opptegning og diskusjon av utvalgte byområder og byprosjekter i Osloområdet.

1. INTRODUKSJON URBANISME
Kurset introduserer studentene til byen som tema og urbanisme som fagområde i arkitekturen gjennom en rekke kortere oppgaver, forelesninger og diskusjoner.

2. OPPGAVE: BYTRANSFORMASJON
Oppgaven er et større transformasjonsprosjektet i et gitt byområde.
I valg av område søkes etter urbane problemstillinger som er aktuelle i dagens byutviking. Oppgaven delas up i flere tematiske arbeidsmoment som speiler arbeidsprosessen og avsluttes med en sluttgjennomgang. Forstudiene skal hjelpe gruppene å danne seg et bilde av hvilke strukturelle og arkitektoniske potensialer som kan utvikles, og hvilket konseptuelt rammeverk man baserer prosjektet på. Ideen er å skape en “operativ holdning” hos studentene som utgangspunkt for å artikulere et planprosjekt.

3. STUDIEREISE
Målet med reisen er å gi studentene konkret erfaring med by og byutviklingsprosjekt av høy kvalitet. Erfaringene skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger i urbanisme og planlegging.

4. ATLAS OSLO:
Utvalgte, realiserte arkitekturprosjekter analyseres, dissekeres og drøftes strukturelt, programmatisk og ideologisk: Hva har styrt volumoppbygging, skala, programinnhold og arkitektonisk formgivning? Hva gir de til byen og hva tar de fra byen? Hvem er de bygget for, og på bekostning av hva? Det empiriske materialet tar utgangspunkt i byarkitektur oppført gjennom de siste 30 årene. Fellesnevneren er prosjektenes kompleksitet og særegenhet som arkitektonisk form innenfor en bykontekst. Studiene vil kunne peke på forutsetninger og formål for ulik byarkitektur, og illustrere både hvordan arkitekturen formes av byen og hvordan byen formes av arkitektur.
Prosjektet avsluttes med en utstilling hvor prosjektene presenteres og diskuteres i dialog med involverte aktører.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
GK5UL skal samlet gi basisopplæring i historie, teori, metode og praksis innenfor urbanisme. Studentene skal i studiokurset (GK5UL1) ha vært med på å utvikle og presentere et komplekst byplanprosjekt med reelle rammer og forankring i et aktuelt byplantema. Hovedfasene vil inneholde byanalyse, plan/prosjektutvikling samt presentasjon.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
Studentene skal i studiokurset oppøve evne til å arbeide overlappende i ulike skalaer og å etablere en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom arkitektur, landskap og samfunn.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger fra lærerteam og inviterte gjester med veiledninger, workshops og gjennomganger gjennom hele semesteret. Oppgavene løses individuelt og i gruppe.
For hver av kursets deler vil det være egne underdelinger. Detaljert opplegg utformes og legges ut på Moodle ved hver deloppgavestart.
Kurset avsluttes med en felles utstilling som del av AHO-works.
Eksamen og vurderingsformer
Kurset har delinnleveringer som alle bidrar til å sette den endelige karakteren. Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk for alle gjennomganger. Gjennomføring av utstillingen vil også være en del av grunnlaget for den endelige karaktersettingen.

Kurset bedømmes etter karakterskala A - F, der E er laveste ståkarakter, jfr Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14

Pensum

Opprettes senere

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-A-FSe arbeidsformer og læringsaktiviteter
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:Se arbeidsformer og læringsaktiviteter