fbpx 60 310 Coastal mapping VI: Finnmarkskysten | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

60 310 Coastal mapping VI: Finnmarkskysten

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping VI: Finnmarkskysten
Emnekode: 
60 310
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2021
Maksimum antall studenter: 
9
Emneansvarlig
Espen Aukrust Hauglin
Karl Otto Ellefsen
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng).

Interesse for arkitektur som habitat. Ønske om å lære «mapping» ved hjelp av Geografiske Informasjonssystemer (GIS).

Om emnet

Kurset diskuterer rurale problemstillinger og studerer de romlige konsekvensene – bosettingsstruktur, sted, by, bygninger – av norsk fiskerinæring. Vi kartlegger bosettingsstrukturen i dag, (synkront) og historisk (diakront). Spesielt er vi interessert i hvordan norske fiskevær kan fornyes ved hjelp av teknologi i den moderne flåten, i videreforedling på land og ved hjelp av ny bosetting som utforsker en moderne rural livsform.

Studien har i tidligere kurs vært gjennomført i de sentrale områdene for vinterskreifiske; Senja, Lofoten, Vesterålen. Deler av disse studiene er tilgjengelige på www.coastalmapping.no og en utstilling er vist i AHO-galleriet i januar, februar og mars 2021.

Høsten 2020 startet vi studier av fiskevær på Finnmarkskysten og denne studien fortsetter høsten 2021.

Som i de foregående kursene legges det vekt på å beskrive situasjonen i dag og diskutere utviklingsmuligheter. Tilgjengelig statistikk og visuelt materiale bearbeides ved hjelp av GIS, kartframstillinger og andre teknikker.

Høsten 2021 er det sjette fordypningskurset som tar for seg romlige konsekvenser av norsk fiskerinæring på land. Målet med arbeidet er nå å lage en ny utstilling basert på Finnmarksstudiene og samle materialet til en bokutgivelse.

Dersom Korona-situasjonen tillater det vil kurset gjennomføre en ekskursjon til Finnmarkskysten.

Supplerende opplysninger

Det er ulike innfallsvinkler til dette kurset:

Høsten 2019 ga Karl Otto Ellefsen sammen med Tarald Lundevall ut boka «North Atlantic Coast - A Monography of Place» på PAX forlag. Boka diskuterer konsekvensene av norsk fiskerinæring på land – i dette tilfelle torskefiskeriene – hvordan næringa formgir og endrer steder og hvordan den endrer bosettingsmønsteret.

Nær all arkitektur- og urbanismeinteresse har i flere tiår nå vært rettet mot byen. Dette har ført til at endringer på landsbygda i liten grad har vært observert. AHOs arbeider med den nord-norske kysten kan ses som en del av det som internasjonalt kalles «rural studies». Et annet AHO prosjekt som AHO gjennomfører sammen med   CAFA (Central Academy of Fine Arts, Beijing) er forskningsprosjektet Urbanisation of Rural China/Countryside Construction.

UL arbeider med å raffinere bruke av GIS verktøy både til romlige diskusjoner av bosettingsmønster, næringsaktivitet og kulturelle forhold. Samtidig er intensjonen nå å ta opp igjen våre morfologiske studier fra 1980 og 1990 tallet og bruke GIS verktøy i disse studiene.

Læringsutbytte
  • Grunnleggende ferdigheter i bruk av Geografiske Informasjonssystemer (GIS) til romlige analyser og territorielle studier.
  • Kritisk kildebruk og stedsforståelse knyttet til bosettingsstruktur langs Finnmarkskysten.
  • Stedsspesifikke ferdigheter i morfologiske studier.
  • Ferdigheter i å sette sammen og presentere en kompleks romlig og stedlig studie.

Kunnskap om rurale områder som gir kompetanse for å forstå og arbeide i denne typen områder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bli organisert som et felles arbeid i studio der målet er å lage kartlegge fiskevær langs Finnmarkskysten som bakgrunn for å forstå og beskrive rurale samfunn. Innenfor studioet vil det bli gitt individuelle oppgaver.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: