fbpx 60 415 Coastal mapping VII | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

60 415 Coastal mapping VII

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping VII
Emnekode: 
60 415
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
9
Emneansvarlig
Espen Aukrust Hauglin
Karl Otto Ellefsen
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng).

 Kunnskap om kartlegging ved hjelp av Geografiske Informasjonssystemer (GIS).

Om emnet

Kurset tar for seg rurale problemstillinger og studerer de romlige konsekvensene – bosettingsstruktur, sted, by, bygninger – av norsk fiskerinæring.

Studien har tidligere vært gjennomført i de sentrale områdene for vinterskreifiske; Senja, Lofoten og Vesterålen. I de to siste semestrene har vi utvidet studien til fiskeværene på Finnmarkskysten, og våren 2022 skal vi reise til og arbeide i Vest-Finnmark. Vekten legges på å beskrive situasjonen i dag og diskutere mulig framtid. Tilgjengelig statistikk og visuelt materiale bearbeides ved hjelp av GIS-verktøy.

Vårens kurs er det sjuende og siste fordypningskurset som handler om romlige konsekvenser av norsk fiskerinæring. Vi vil komplettere materiale med undersøkelser i Vest-Finnmark, komplettere materialet til hjemmesiden coastalmapping.no og lage en samleutstilling som skal vises i AHOs galleri. Utstillingsåpningen kobles til et seminar om rurale samfunn i Norge.

Det er ulike innfallsvinkler til dette kurset:

Høsten 2019 ga Karl Otto Ellefsen sammen med Tarald Lundevall ut boka «North Atlantic Coast - A Monography of Place» på PAX forlag. Boka diskuterer konsekvensene av norsk fiskerinæring på land – i dette tilfelle torskefiskeriene – hvordan næringa formgir og endrer steder og hvordan den endrer bosettingsmønsteret.

Nær all arkitektur- og urbanismeinteresse har i flere tiår nå vært rettet mot byen. Dette har ført til at endringer på landsbygda i liten grad har vært observert. AHOs arbeider med den nord-norske kysten kan ses som en del av det som internasjonalt kalles «rural studies». Et annet AHO prosjekt som AHO gjennomfører sammen med CAFA (Central Academy of Fine Arts, Beijing) er forskningsprosjektet Urbanisation of Rural China/Countryside Construction.

UL arbeider med å raffinere bruken av GIS verktøy både til romlige diskusjoner av bosettingsmønster, næringsaktivitet og kulturelle forhold. Samtidig er intensjonen nå å ta opp igjen våre morfologiske studier fra 1980 og 1990 tallet og bruke GIS verktøy i disse studiene.

Læringsutbytte

Ferdigheter i å bruke Geografiske Informasjonssystemer (GIS) i kartlegging.

Ferdigheter i territoriell «mapping».

Kunnskap om og ferdigheter i morfologiske studier.

Ferdigheter i å sette sammen og presentere en kompleks romlig og stedlig studie.

Kunnskap om rurale områder som gir kompetanse for å forstå og arbeide i denne typen områder.

Erfaring i kuratering av utstilling og organisering av seminar hvor studentene presentere sine arbeider, og dette arbeidet ført inn på egen CV.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bli organisert som et fellesarbeid i studio der målet er å lage utstilling og ei bok som følger utstillingen, samt delta og organisere seminar om rurale samfunn. Innenfor studioet vil det bli gitt individuelle oppgaver.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttDet vil bli utarbeidet egne formater for presentasjon og mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene stilles ut i form av kart i det avtalte formatet. Det suppleres med tekst og annen informasjon for å gi en fullverdig fremstilling. Sensuren er basert på hvordan temaet er visuelt fremstilt og muntlig presentert, samt bearbeidet og utviklet gjennom semesteret.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli utarbeidet egne formater for presentasjon og mot slutten av semesteret skal alle besvarelsene stilles ut i form av kart i det avtalte formatet. Det suppleres med tekst og annen informasjon for å gi en fullverdig fremstilling. Sensuren er basert på hvordan temaet er visuelt fremstilt og muntlig presentert, samt bearbeidet og utviklet gjennom semesteret.