fbpx Urban design - Arktisk urbanisme | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

Urban design - Arktisk urbanisme

Full course name in English: 
Urban design - Arktisk urbanisme
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
60 502
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Åpent for studenter innen Arkitektur og Landskapsarkitektur

Om emnet

De arktiske områdene er i rask utvikling, ingen steder er dette tydeligere enn i Grønland, som gjennomgår store politiske, sosiale, økonomiske og demografiske endringer.
Urbaniseringen tydelig i Grønlands hovedstad Nuuk, men også mindre, sekundære byer som Tasiilaq opplever byvekst. Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst og er et sted med ca. 2000 innbyggere og en spektakulær natur.
I arbeidet med Tasiilaq vil studioet vektlegge det faktum at endringer i arktiske byer ikke nødvendigvis skyldes nyere ressursutnyttelse, men like gjerne generelle endringer i samfunnsutviklingen. Studioet vil utfordre oppfatningen av at arktiske småsamfunn (byer og bygder) ikke er urbane, men også forestillingen om urbanitet i arktiske områder er noe som importeres fra sørlige regioner. Mange nutidige ideer om arktisk urbanisme ser landskap og klima som altdominerende, og reduserer urbanisme til teknisk performans.
I dette studioet skal vi utvikle sterke, komplementære urban design-logikker som fokuserer på et vidt register av tematikker: sosiale, kulturelle, infrastrukturelle, økologiske, osv.
Det er nettopp det komplementære i disse tilnærmingene som kan bidra til en bærekraftig framtid for byene i Arktis.
En kartlegging av Tasiilaqs særlige potensial og ressurser, utfordringer og behov, inkludert beboeres tiltak og ønsker, danner grunnlaget for utviklingen av oppgaver og problemstillinger. Noen spesifikke temaer avtegner seg allerede og involverer: en ny flyplass som del av byen, nye boligområder, strategier for en bærekraftig byutvikling med fokus på universell utforming, infrastruktur for turisme, nye sosiale og kommersielle fasiliteter i byen

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten kjennskap til teorier og aktuell kunnskap om by- og landskapsutforming i arktiske strøk.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha erfaring med - og ferdigheter innen - feltarbeid samt beherske etablerte og eksperimentelle metoder for urban kartlegging.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand til å utvikle en kritisk teoretisk posisjon i forhold til arkisk urbanisme, og utvikle denne ved innsamlingen av relevant informasjon. På basis av dette skal studenten være i stand til selvstendig å utvikle strategisk design i nordlige, urbane landskap og byer.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studio innledes med et arbeidskrevende teoretisk seminar med obligatorisk pensum om arkisk urbanisme og grønlandsk samfunnsutvikling. Studentene presenterer utvalgte tekster i plenum. Heretter følger en ukes feltarbeid i Tasiilaq (Grønland) - i siste uke av august. Studentene skal her gruppevis foreta kartlegginger og etablere en felles kunnskapsbase. Deretter skal studentene udarbeide program og designprosjekt - enten alene eller i team á to. Kurset omfatter også en obligatorisk designworkshop knyttet til studentenes prosjekter. Alle studentene bidrar til en avsluttende bok som dokumenterer sentrale teoretiske perspektiver, kunnskabsbasen og designforslagene. Kurset avsluttes med en presentasjon med ekstern sensor.
Ved påmelding til kurset forplikter studentene seg til en ukes feltarbeid i fantastiske Tasiilaq og må dekke utgiftene til reise og opphold der (reise må bestilles tidlig).

Pensum

 

High places: cultural geographies of mountains, ice and science. (2009). London: I.B. Tauris & Co.

Architecture: a project of the Arctic Perspective Initiative. (2010). Ostfildern: Hatje Cantz.

New towns for the 21st century: the planned vs. the unplanned city. (2010). Amsterdam: SUN.

Midt i verden: midt i Nuuk. (2011).  (Dansk udg. ed.). Nuuk: Kommuneqarfik Sermersooq.

Possible Greenland. (2012). Conditions(11-12). (Hele heftet)

Fernández Per, A. (2013). 10 stories of collective housing: graphical analysis of inspiring masterpieces. Vitoria-Gasteiz: a+t architecture publ.

Hardenberg, J. E. (2005). Den stille mangfoldighed. Nuussuaq: Milik Publ.

Henriksen, N. (2008). Geological history of Greenland: four billion years of earth evolution. København: Geological Survey of Denmark and Greenland GEUS.

Jensen, O. G. (2009). 3913 Tasiilaq. S.l.: Inua.

Kleinschmidt, G. (2012). Kalaallisuuliorneq: arnanut kalaallisuuliornermik ilitsersuut = Nationaldragten : vejledning i fremstilling af kvindens nationaldragt (2. utg. ed.). Nuuk: Atuagkat.

Larsen, F. (2006). Tamaviaartumik. Malmø: F. Larsen.

Madsen, J. C. (2000). Grønlandske boliger: selvbyggeri og typehuse. Nuuk: Atuagkat.

Madsen, J. C. (2007). Offentligt byggeri i Grønland 1900-1946. S.l.: Atuagkat.

Mondrup, I. (2014). Isit takunnittut: Øjnene der ser. Nuuk: Dacapo Publishing.

Neergaard, H. B. d. Avittat: Grønlandske skindmønstre. De Grønlandske Kvinders Sammenslutning.

Pressman, N. (2004). Shaping cities for winter: climatic comfort and sustainable design. Pirice George: Winter Cities Assosiation.

Rosing Olsen, T. (2005). I skyggen af kajakkerne: Grønlands politiske historie 1939-79. S.l.: Atuagkat.

Strub, H. (1996). Bare poles: building design for high latitudes. Ottawa: Carleton University Press.

Van Deurs, L. (2011). Vi går gerne langt for vore døde: kirkegårde og landskaber i Grønland. København: Vandkunsten.

Vindum, K. (2012). Greenland revisided. Arkitektur DK, 56(4), 48-51.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Veiledningssamtaler1Ikke påkrevdprosjekteringsoppgave - individuellt eller i team á 2
Ekskursjoner10individuelle projektveiledninger
6Presentasjoner i plenum - inklusive slutgjennomgang
1Feltarbeid i Tasiilaq, Grønland
2To designworkshops i kursforløpet - knyttet til prosjekteringsprosjekt
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:prosjekteringsoppgave - individuellt eller i team á 2
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Påkrevde arbeidskrav:10
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:individuelle projektveiledninger
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:6
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Presentasjoner i plenum - inklusive slutgjennomgang
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Feltarbeid i Tasiilaq, Grønland
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:2
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:To designworkshops i kursforløpet - knyttet til prosjekteringsprosjekt
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttProsjektpresentatjon med ekstern sensor. Foregår enten individuellt eller i team á to.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektpresentatjon med ekstern sensor. Foregår enten individuellt eller i team á to.
AktivitetKommentar
Pensumteoretisk seminar med obligatorisk lesing og plenumpresentasjon
GruppearbeidKartlegging, referensestudier og hurtigoppgave hvorav en uke i Tasiilaq, Grønland
ProsjekteringsoppgaveIndividuell programmering og prosjektering (evt i team á to)
Gruppearbeiddesignworkshop - knyttet til prosjekteringsoppgaven
Felles produksjon af kursbok
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Pensum
Kommentar:teoretisk seminar med obligatorisk lesing og plenumpresentasjon
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Kartlegging, referensestudier og hurtigoppgave hvorav en uke i Tasiilaq, Grønland
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:Individuell programmering og prosjektering (evt i team á to)
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:designworkshop - knyttet til prosjekteringsoppgaven
Aktivitet:
Kommentar:Felles produksjon af kursbok