fbpx 61 134 Økologi for landskapsarkitektur – økologiske samfunn og system | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 134 Økologi for landskapsarkitektur – økologiske samfunn og system

Full course name in English: 
Ecology for landscape architecture - Ecological communities and systems
Studiepoeng: 
4
Emnekode: 
61 134
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Kari Anne Bråthen
Forkunnskapskrav

Bestått emner fra første studieår i henhold til liste.

Kurset er forbeholdt studenter med studierett på Master i Landskapsarkitektur.

Om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale økologiske konsepter relatert til økologiske samfunn, dannelsen av disse, og hvordan økologiske samfunn inngår i økosystem. Emnet gir videre en innføring i sammenhengen mellom økologiske samfunn, biodiversitet og naturtyper og viser til hvordan disse dels er definert ut fra abiotiske vilkår og dels er definert ut fra biotiske vilkår. Sammenhengen mellom økologiske samfunn og romlige skalaer for abiotiske og biotiske vilkår gjennomgås.

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

  • Kjennskap til sammenhengen mellom biodiversitet og økologiske samfunn
  • Kjennskap til økologiske konsepter som forklarer dannelsen av og opprettholdelsen av økologiske samfunn
  • Kjennskap til sammenhengen mellom abiotiske og biotiske vilkår, romlig skala og ulike økologiske samfunn

Ferdigheter:

  • Kunne integrere biodiversitet og andre økologiske konsepter i beskrivelsen av økologiske samfunn 
  • Kunne forklare sammenhengen mellom økologiske samfunn og naturtyper
  • Kunne forklare sammenhengen mellom økologiske samfunn og økosystem

Kompetanse: 

  • Kunne relatere biodiversitet i økologiske samfunn og system til vår tids store utfordringer med klimaendringer og tap av arter
  • Kunne anvende økologiske konsepter relatert til økologiske samfunn i både menneskeskapte og naturgitte omgivelser
  • Kunne inspireres av økologiske konsepter og økologisk forståelse i utviklingen av landskapsarkitekturen 
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe.

 

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdAnvendelse av den teoretiske kunnskapen gjøres i prosjektarbeid i studiokurset og det er et obligatorisk arbeidskrav å levere inn en økologisk beskrivelse med både tekst og tegning til angitt frist før studioprosjektet ferdigstilles.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Anvendelse av den teoretiske kunnskapen gjøres i prosjektarbeid i studiokurset og det er et obligatorisk arbeidskrav å levere inn en økologisk beskrivelse med både tekst og tegning til angitt frist før studioprosjektet ferdigstilles.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke bestått Mappeinnlevering av arbeidskrav
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Mappeinnlevering av arbeidskrav
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes aktiv deltagelse på forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe etc. gjennom hele semesteret.

Samlet arbeidsomfang for emnet : 120 timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes aktiv deltagelse på forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe etc. gjennom hele semesteret.

Samlet arbeidsomfang for emnet : 120 timer