fbpx GK2 Design og samtid | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK2 Design og samtid

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
G2 Design history
Emnekode: 
70 123
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Emnet Design, Samtid og historie gir en bred kunnskap om design – og kunsthistorie i relasjon til vår samtid. Grunnleggende spørsmål som hva design er, og har vært blir grundig drøftet.
Emnet innledes med en kortfattet innføring i kunsthistorien fra antikken frem til og med romantikken. Deretter vil fokus flyttes over til et mer designhistorisk og teoretisk fokus. Emnet favner en dyptgående gjennomgang av viktige designhistoriske epoker, perspektiver, strømninger og episoder fra fremveksten av moderne design på slutten av 1800-tallet til popdesign og postmodernisme på 1980 og 90-tallet, fortsatt med et sideblikk til kunstens verden. Emnet favner både forelesninger av fast kursansvarlig, og gjesteforelesninger. Dette for at studentene skal komme i berøring med mange ulike innfallsvinkler og stemmer.

Læringsutbytte

Studentene skal lære:
• ha bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.
• På en selvstendig måte å reise interessante problemstillinger på bakgrunn av en designteoretiske eller estetisk tema, og å formulere dekkende visuelle responser.
• kunne oppsøke, hente og utnytte kunst og designreferanser fra ulike kilder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Emnet formidles:
• Gjennom forelesninger (2 -3 timer hver mandag morgen)
• I tillegg er det satt av tid til selvstudie.
• Til begge emner hører et teoretisk pensum, der studentene leser og fremlegger alt fra historisk oversiktsverker, filosofi til eststiske og designteoretiske perspektiver som skal berike deres forståelse, og utvide deres horisont. Teoretiske tekster hentet fra nevnte pensum leses av studentene individuelt eller gjennom kollokviearbeide. Hver uke fremlegger en gruppe en utvalgt tekst som er relevant for den dagens forelesning.
• Begge emner avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff, og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken.

Det kreves av studentene at de:
• Er tilstede i undervisningen aktivt deltakende, eller lyttende
• At de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester
• Leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttStudentene vurderes på bakgrunn av:
• Deltakelse i undervisning
• Fremleggelse av tekster
• Innlevert skiftlig arbeidsbok

Studentene vurderes:
• Av emneansvarlig
• Bestått/ ikke-bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene vurderes på bakgrunn av:
• Deltakelse i undervisning
• Fremleggelse av tekster
• Innlevert skiftlig arbeidsbok

Studentene vurderes:
• Av emneansvarlig
• Bestått/ ikke-bestått