fbpx 70 174 Designfordypning 2: Industridesign | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

70 174 Designfordypning 2: Industridesign

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
Designfordypning 2: Industridesign
Emnekode: 
70 174
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5 ved å h a oppfylt krav til oppmøte og leveringer.

Må ha valgt studieretning industridesign og ha gjennomført GK5 Design fordypning 1: Industridesign.

Kurset er obligatorisk for studenter som ønsker å ta Industridesign på master nivå.

Om emnet

Industridesigneren jobber innenfor flere kontekster; med bedrifter, deltar i konkurranser, som entreprenører og i forskningsteam. Kurset øver på en profesjonell utøving av faget i en bredere kontekst med en høyere grad av detaljering og realisme i prosjektene. Stikkord for innhold i kurset:

  • Kjennskap til merkevare bygging
  • Tegning, formgiving og estetikk er ferdigheter som må øves og utvikles kontinuerlig hos designere, og kurset har fokus på å
  • Applisert formuttrykk.
  • Detaljeringsgrad
  • Materialvalg og egenskaper, prosess og produksjonskostnader tilleggs større vekt, for mer realistiske løsninger.
  • Design av bærekraftige løsninger. Life Cycle Analyses, Sirkulære design prinsipper
  • Prosjektledelse og design ledelse
  • Innovasjon gjennom kreative teknikker og brukersentrert design
Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kurset skal utvikle studentenes evne til å mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet mellom designer, oppdragsgiver samfunn. En viktig målsetning er å se sin egen design-praksis i en helhet som inkluderer større systemer og prosesser. Emnet er rettet mot faglig spesialisering og profesjonalisering.

Studentene samarbeider med en ekstern organisasjon/bedrift Prosjektene kjøres i tett kontakt med bedrifter, og studentene møter den profesjonelle design-hverdagen gjennom dette samarbeidet.

Kurset inneholder en videreføring og videreutvikling av kunnskap, metoder og ferdigheter som studentene har tilegnet  seg tidligere i grunnundervisningen. Kurset har som formål både å modne enkeltstudentenes valgte spesialisering og design-praksis, og å trene evnen til å jobbe med profesjonelle bedrifter eller -organisasjoner. I emnet er det forventet at studentene viderefører det de har lært i tidligere emne, og viser evne til å sette dette sammen på relevante måter. Et overordnet fokus i kurset er profesjonalisering, og prosjektutvikling i samarbeid med bedrifter eller organisasjoner.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 

Generell kompetanse:

Bærekraft. Bygge på innsikt i forrige semester mht sirkulærøkonomi. Utvikle innsikt slik at studentene forstå ulikhetene med og utarbeide løsninger for både en pragmatisk og en radikal bærekrafts strategi

Materiale og prosess. Utvikle kunnskap om ulike materialer og prosesser. Forstå mulighetene og konsekvensene valg av materiale og prosess gir både med tanke på formgivning, bruk og økonomi

Markedsforståelse -brukeren som kunde. Få innsikt i ulike verdikjeder og hvordan en bedrift vurderer design som en konkurransefaktor. Forstå kundens behov både funksjonelt og emosjonelt.

Gi studentene en dypere forståelse for sammenhenger i et designprosjekt. Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift og profesjonelle designere. Gjøre studentene i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter i kontekst.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset er bygd opp med forelesninger, demonstrasjoner og en rekke selvstendige oppgaver av ulik varighet der vi jobber både digitalt og analogt.

Spesialisering og fordypning vil bli undervist gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog. Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske og designfaglige ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i, og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige design-faglige preferanser og referanser.

Kommunikasjon og formidling av komplekse designløsninger er en viktig del av emnet og øves gjennom studentenes presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere.

Det legges opp til bedriftsbesøk /korte ekskursjoner som er nødvendig for å utvikle forståelse for design i en profesjonell kontekst. Tidspunkt tilpasses moduler.

Pensum

Pensum blir oppgit ved studiestart.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FKurset er lagt opp med 3-5 moduler. Hver modul blir vurdert separat med egen karakter (A-F). Sluttkarakteren vil være basert på er et vektet gjennomsnitt av modul karakterene og en samlet vurdering av innsatsen i semesteret.

Hva som skal leveres:

Individuell vurderingsmappe bestående av sluttleveranser fra alle små og store moduler i kurset og en semesterrapport.

Hver modul har en sluttleveranse bestående av fysisk objekt(er), en skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av leveransen.
Vurderingskriteriene som ligger til grunn for evalueringen defineres for hver modul i forhold til hva som vektes i sluttresultat og presentasjon.
Det skal leveres en rapport som dokumenterer resultatene fra prosjektene med refleksjoner i forhold til relevans, potensiale og bærekraft.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Kurset er lagt opp med 3-5 moduler. Hver modul blir vurdert separat med egen karakter (A-F). Sluttkarakteren vil være basert på er et vektet gjennomsnitt av modul karakterene og en samlet vurdering av innsatsen i semesteret.

Hva som skal leveres:

Individuell vurderingsmappe bestående av sluttleveranser fra alle små og store moduler i kurset og en semesterrapport.

Hver modul har en sluttleveranse bestående av fysisk objekt(er), en skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av leveransen.
Vurderingskriteriene som ligger til grunn for evalueringen defineres for hver modul i forhold til hva som vektes i sluttresultat og presentasjon.
Det skal leveres en rapport som dokumenterer resultatene fra prosjektene med refleksjoner i forhold til relevans, potensiale og bærekraft.
AktivitetKommentar
OppmøteKurset er praksisbasert der høyt oppmøte og stor egeninnsats er en forutsetning for gjennomføring av kurset. Det er krav om tilstedeværelse på delgjennomganger og presentasjoner.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Kurset er praksisbasert der høyt oppmøte og stor egeninnsats er en forutsetning for gjennomføring av kurset. Det er krav om tilstedeværelse på delgjennomganger og presentasjoner.