fbpx 2024 Vår | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2024 Vår

Start semester

SOD5 Advanced SOD practice and methods

Studiepoeng: 
7,5
Full course name in English: 
Advanced SOD practice and methods
Emnekode: 
SOD5
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Birger Sevaldson
Om emnet

The first year of the programme centres on students developing their own projects and receiving a thorough introduction to systems-oriented design. This module delves deeper into systems-oriented design and entails a focused study of relevant publications and literature.

Læringsutbytte

A more nuanced understanding of systems-oriented design and theory in the field

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The module is comprised of two seminars and a final presentation of relevant theory for the student’s own assignment.

 • Seminar I – AHO in Oslo – An overview of relevant literature in the field
 • Seminar II ­– digital via Zoom – Interpretation of literature and relation of selected literature to the students’ own projects

Participating in the RSD Symposium in October is part of this module.

Evaluering og kvalitetssikring

Home exam on the presented theory (pass/fail)

Pensum

An updated reading list will be available at the time of admission to the module. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

SOD6 SOD creative process framework

Studiepoeng: 
7,5
Full course name in English: 
SOD creative process framework
Emnekode: 
SOD6
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Birger Sevaldson
Andreas Wettre
Om emnet

Good systems-oriented design projects proceed several times through the loop outlined in a ‘systems-oriented design creative process framework’. This thorough process guides concept selection and validation by means of various methods. In this module, students will progress their own projects through the framework and receive training in the range of methods. As a connected aspect, we will also practise co-creation and facilitation.

Læringsutbytte
 • A deeper understanding of the processes involved in choosing a concept and validating it through testing and challenging perspectives and limits
 • Using systems-oriented design in innovation processes
 • Applying processes for co-creation
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The module consists of two seminars and a final presentation of students’ own concepts.

 • Seminar I – AHO in Oslo – Introduction to the framework and initial test of own concepts
 • Seminar II – digital via Zoom – Students will progress their projects through the whole framework once more to strengthen them and test the framework
Evaluering og kvalitetssikring

Presentation of findings and changes to the student’s own project (pass/fail)

Pensum

An updated reading list will be available at the time of admission to the module. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Muntlig presentasjonIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Start semester

MARV6 Vern, byutvikling og transformasjon

Studiepoeng: 
12
Full course name in English: 
Vern, byutvikling og transformasjon
Emnekode: 
MARV6
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Even Smith Wergeland
Mathilde Sprovin
Om emnet

Modulen gir et overblikk over ulike ståsteder, aktører, roller, verdisett, tilnærminger, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i en norsk kontekst – i urbane landskap, bygningsmiljøer, lokal historie, bruk og aktivitet. Deler av modulen er felles med urbanisme, da noe av hensikten er å veksle mellom et verneperspektiv og et utviklingsperspektiv. Vi går i dybden på hvordan vern og utvikling samkjøres enten det fører til fellesskap, brytninger eller parallelle løp, og bringer inn aktuelle case og pågående debatter. Vi veksler mellom verneperspektiver og utviklingsperspektiver, og undersøker interessefellesskap og konflikter mellom vern og utvikling.

 

Modulen har også et særlig fokus på hvordan spenningen mellom vern og transformasjon kommer til syne i norske småbyer og tettsteder, der problemstillingene og ressurssituasjonen gjerne skiller seg litt fra de større norske byene, spesielt med tanke på hvordan kommersielle hensyn veies opp mot hensynet til kulturminner i den lokale stedsforvaltningen. I løpet av de tre seminarene vil det også forekomme korte økter med akademisk skriving, med siktemål om å foregripe arbeidet med å komme i gang med selve masteroppgaven høsten 2024. Deler av modulen er felles med videreutdanningsmaster i urbanisme.

Læringsutbytte

Studentene skal bli bedre kjent med tidstypiske trender og strategier i spenningsrommet mellom vern av transformasjon, i Norge så vel som internasjonalt. Modulen setter søkelys på tverrfaglighet, med henblikk på hvordan ulike aktører opptrer strategisk i planer, prosjekter og prosesser som angår den overordnede tematikken i modulen. Den gir innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i norske kontekster, med fokus på bygningsmiljøer, minner, gjenbruk og aktivitet. Et viktig aspekt blir å forstå krefter og motkrefter i større samfunnsprosjekt der vern og transformasjon inngår som sentrale premiss i utviklingen. Studentene skal få innblikk i aktuell teorilitteratur og bli introdusert for sentrale begrep, som de forventes å anvende analytisk og kritisk i skriftlig arbeid.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av tre seminarer og litteraturstudier.

 

Seminar I:         Forelesninger, ekskursjoner og diskusjoner. Felles med urbanisme.

Seminar II:        Forelesninger, diskusjoner og videre fordypning i akademisk skriving.

Seminar III:       Forelesninger, diskusjoner og videre fordypning i akademisk skriving.

Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.

Start semester

MARV7 Arkitekturvern, miljø og bærekraft

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Arkitekturvern, miljø og bærekraft
Emnekode: 
MARV7
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

«Sustainable heritage» har blitt et viktig begrep innen internasjonalt arkitekturvern. I denne modulen ser vi nærmere på hvordan sirkulærøkonomi og bærekraft påvirker vernefeltet, i hvilken grad vår tids grønne visjoner også kan hente erfaringer fra kulturminnevernet. Sentrale begreper vil være resirkulering, lokale ressurser og materialkunnskap. Vi undersøker hva slags miljøpotensiale som ligger i å ta vare på, ruste opp og gjenbruke bygninger, og forholder oss samtidig kritisk til de faglige konsekvensene av at miljøtenkning ser ut til å bli en dominerende faktor innenfor et fagfelt der kultur er det primære interessefeltet. Modulen gransker både møtepunkt og konflikter i natur/kultur-diskursen, og drøfter overføringsverdier så vel som innbakte motsetninger, med basis i grønn ekspertise fra vernefeltet og miljøfeltet, samt aktører som jobber med å bryte ned etablerte barrierer.

Læringsutbytte

Modulen vil gi studenten kunnskap om hvordan den ‘grønne bølgen’ påvirker norsk arkitekturvern gjennom en grundig innføring i forholdet mellom internasjonale begrep, teorier og prinsipper og selve praksisfeltet. De vil få en oversikt over forskningsfronten, nylig gjennomførte prosjekt i skjæringspunkt mellom kultur- og miljøvern, samt en introduksjon til de bakenforliggende årsakene til at dette har blitt et så viktig tema i samtiden. Modulen tar for seg store overgripende fenomen – charters, antologier, politiske føringer om bærekraft etc. – og dypdykk i detaljer, eksempelvis knyttet til gjenbruk av bestemte byggematerialer, og vil dermed sitte igjen med en bred inngang til å forstå arkitekturvern som bærekraft.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og avsluttende muntlige presentasjoner. Seminar I og II er forelesninger og diskusjoner. På sluttseminaret presenterer studentene sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

 

Seminar I:         De store linjene: Viktige tekster, charters, politiske føringer og andre premissgivende dokument som staker ut kursen for et grønnere arkitekturvern. Forelesninger og diskusjoner.

Seminar II:        Praksis og fordyping: Viktige aktører, prosjekter og praktiske prinsipper som baner vei for et mer bærekraftig arkitekturvern i Norge. Forelesninger, diskusjoner og ekskursjoner.

Muntlig:             Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgaver

Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttVurderingsformer er innlevering av moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum, vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsformer er innlevering av moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum, vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.

Start semester

MURB7 Studio

Studiepoeng: 
12
Full course name in English: 
Studio
Emnekode: 
MURB7
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Om emnet

Studentene arbeider i fellesskap med en oppgave som omhandler aktuelle problemstillinger i byutvikling. Det faglige temaet og det konkrete opplegget vil bli fastlagt i løpet av 2024 slik at oppgavens innhold kan være dagsaktuelt og utformes i samarbeid med studentene.

Læringsutbytte

Læringsbytte er ikke klart før temaet for modulen er nærmere fastlagt

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av tre seminarer og omfatter feltarbeid, gruppearbeid, litteraturstudier, presentasjoner, tekstlig og visuell framstilling, samt formidling.

I forkant av modulen:

 • Studentene leser pensum og forbereder seg

Seminar I:

 • Feltarbeid, tekstutvikling, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar II:

 • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar III:

 • Ferdigstillelse, presentasjoner, gjennomgang og diskusjoner.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttSkriftlig og muntlig oppgave som gjennomføres underveis i modulen. Studentene arbeider med oppgaven både på seminarene og mellom seminarene. Arbeidet presenteres, gjennomgås og sensureres på Seminar III.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Skriftlig og muntlig oppgave som gjennomføres underveis i modulen. Studentene arbeider med oppgaven både på seminarene og mellom seminarene. Arbeidet presenteres, gjennomgås og sensureres på Seminar III.

Start semester

MURB6 - 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet og offentlige rom

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
6A: Vern, byutvikling og transformasjon + 6B: Urbanitet, offentlighet og fellesskap
Emnekode: 
MURB6
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Even Smith Wergeland
Om emnet

Modul 6A er et samarbeid med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Modulen gir innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i norske kontekste. Vi har et fokus på bygningsmiljøer og gjenbruk,  I modulen veksller vi mellomverneperspektiver og utviklingsperspektiver, og undersøker interessefellesskap og konflikter mellom vern og utvikling.

Modul 6B: Debatter om offentlige rom berører komplekse diskusjoner av rom for fellesskap, urbanitet.og offentlighet På modulen går vi gjennom definisjoner, teorier, byformingsstrategier og debatter knyttet til offentlig rom, samt spørsmål om inkludering og sosial bærekraft. Modulen gir teknikker for å kunnedelta i offentlig debatt og fagdebatter.

Læringsutbytte

Studentene har innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes. 

Studentene kjenner definisjoner, teorier og diskusjoner knyttet til offentlige byroms særpreg og funksjonsmåter, og kan diskutere sammenhenger og konflikter mellom teori og praksis. Sudentene har kompetanse i å diskutere temaene i faglig-akademiske fora,fagdiskusjoner og offentlig debatt.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og prosjekteksamen.

Seminar I:

 • Forelesninger og diskusjoner 
 • Seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern.

Seminar II:

 • Forelesninger, pensumgjennomganger og diskusjoner.
 • Sesjon om å skrive og drøfte.
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før de to delmoduler starter.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttEksamen består av to debattinnlegg i form av kronikker, eventuelt en kronikk og en fagartikkel. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Eksamen består av to debattinnlegg i form av kronikker, eventuelt en kronikk og en fagartikkel. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.