fbpx 70 503 Tjenestedesign 1: Metoder og verktøy | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 503 Tjenestedesign 1: Metoder og verktøy

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Service Design 1: Methods and Tools
Emnekode: 
70 503
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Maksimum antall studenter: 
15
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Anbefalt forkunnskap:

 • Brukerorientert designmetodikk
 • Kvalitativ forskning og analyse
 • Idéutviklingsteknikker
 • Prototyping
 • Konseptformidling
Om emnet

Dette kurset gir studenter på masternivå mulighet til å utvikle og praktisere sin nøkkelkompetanse innen tjenestedesign gjennom prosjektarbeid sammen med profesjonelle partnere og innenfor reelle tjenestedesignrammer. Det har som mål å overføre tjenestedesignmetodikk til en reell kontekst der prosjektene er ment å være ønskelige og gjennomførbare.

 Kurset har to hoveddeler, og begge utvikles gjennom prosjekter. Det første prosjektet skal gi en anvendt innføring i konsepter, metoder og ressurser som brukes i tjenestedesign, mens det andre er et større prosjekt for en partner (et privat firma eller en offentlig organisasjon), hvor studentene arbeider som profesjonelle tjenestedesignkonsulenter.

Kurset er i hovedsak praktisk orientert og bygger på ideen om at den beste måten å utvikle ferdigheter på, er gjennom prosjekter og praktisk erfaring og ved å eksponere studentene for ulike opplevelser og tilbakemeldinger fra flere observatører.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

 • Forstå og ta i bruk tjenestedesignmetodikk som AT-ONE og brukerorientert design for å utvikle tjenestedesignprosjekter.
 • Utvikle en reflektert holdning til tjenestedesign, tilnærmingen til den, prosessen, leveringer, muligheter, begrensninger og implikasjoner.

 

FERDIGHETER

 • Videreutvikle ferdigheter innen observasjon, analyse og kreativitet som fører til løsninger som er relevante og verdifulle for brukerne og gjennomførbare for tjenesteyteren.
 • Utvikle ferdighetene til å forstå hvordan bedrifter tenker og hvordan dette skaper muligheter innen tjenestedesign
 • Visualisere, formidle og utvikle prototyper, både for gjeldende opplevelse (det som er) og forslaget til ny (det som kan være).
 • Utvikle ferdighetene til å evaluere de foreslåtte løsningene og forretningsprosjektene i henhold til ulikt potensial ut fra brukernes og tjenesteyterens synspunkt.
 • Kunne planlegge og tilrettelegge workshops for prosjektteam.
 • Utvikle samarbeidsevner for å kunne arbeide sammen med andre designere, brukere og ulike interessenter og innta en proaktiv og profesjonell rolle i team og i samarbeid med prosjektpartnere.

 

GENERELL KOMPETANSE

 • Kunne beskrive forskjellen mellom produkter og tjenester og hva det betyr å designe en tjeneste.
 • Tilegne seg kunnskap om metode ved å delta aktivt i en tjenestedesignprosess.
 • Fremme en profesjonell opplevelse i en faktisk/virkelig organisasjon og dermed styrke evnen til å arbeide i team med fokus på resultater. 
 • Forstå hvordan tjenestedesign kan påvirke en bedrifts strategier og verdier.

 

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hoveddelen av undervisningen vil være basert på opplæringsøkter i klasserommet, AT-ONE

Innovasjons-workshops, strukturerte presentasjoner og diskusjoner kursdeltakerne imellom. 

Kurset består også av forelesninger, studioarbeid (i grupper og individuelt) og prosjekter i samarbeid med eksterne partnere, hvor studentene vil delta og bidra som designkonsulenter.

 

Kurset består av to hoveddeler, hvorav begge er prosjektbasert:

 • Kort prosjekt: En anvendt introduksjon til konkrete konsepter, metoder og verktøy brukt i tjeneste design.
 • Stort prosjekt: Et prosjekt utviklet med en samarbeidspartner i ekstern bedrift (privat foretak eller offentlig instans), hvor studentene vil arbeide som profesjonelle tjenestsedesign konsulenter.

I form av å være et praksis-rettet kurs, vil studentens progresjon gjennom begge prosjektene presenteres gjennom:

 • Gruppe og individuelle midt-semesters innleveringer og presentasjoner
 • Workshopper
 • Dokumentert arbeid

Detaljer vedrørende kalender, felles kursaktiviteter, innleveringer og evalueringskriterier, vil bli beskrevet detaljert i prosjektbeskrivelsen ved oppstart av hver modul.

 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke bestått Kurset er praktisk orientert, og studentenes fremdrift i kurset vil vurderes ut fra:
• Produsert materiale
• Innleveringer både individuelt og i grupper midtveis i semesteret
• Presentasjoner
• Prosjektrapporter

Kurset har 2 moduler. Hver modul består av et hovedprosjekt med både gruppevis og individuelle innleveringer, som vil bli gjenstand for en kvalitativ vurdering for å fastslå styrker og svakheter. I tillegg vil alle prosjektene ha en avsluttende presentasjon som vurderes til bestått eller ikke bestått av en ekstern sensor og kurslederen. Innleveringer og vurderingskriterier for hvert enkelt prosjekt vil bli beskrevet i orienteringen for hver prosjekt i starten av modulen.

Studentene må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil kurslederen og en annen foreleser i tjenestedesign fra instituttet foreta en porteføljevurdering av alt kursarbeidet (dette omfatter alle gruppeinnleveringer og individuelle innleveringer fra studenten i løpet av semesteret, i tillegg til den endelige presentasjonen) på slutten av semesteret, for å avgjøre om studenten har oppnådd læringsutbyttet for kurset.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Kurset er praktisk orientert, og studentenes fremdrift i kurset vil vurderes ut fra:
• Produsert materiale
• Innleveringer både individuelt og i grupper midtveis i semesteret
• Presentasjoner
• Prosjektrapporter

Kurset har 2 moduler. Hver modul består av et hovedprosjekt med både gruppevis og individuelle innleveringer, som vil bli gjenstand for en kvalitativ vurdering for å fastslå styrker og svakheter. I tillegg vil alle prosjektene ha en avsluttende presentasjon som vurderes til bestått eller ikke bestått av en ekstern sensor og kurslederen. Innleveringer og vurderingskriterier for hvert enkelt prosjekt vil bli beskrevet i orienteringen for hver prosjekt i starten av modulen.

Studentene må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil kurslederen og en annen foreleser i tjenestedesign fra instituttet foreta en porteføljevurdering av alt kursarbeidet (dette omfatter alle gruppeinnleveringer og individuelle innleveringer fra studenten i løpet av semesteret, i tillegg til den endelige presentasjonen) på slutten av semesteret, for å avgjøre om studenten har oppnådd læringsutbyttet for kurset.
AktivitetKommentar
Oppmøte Dette er et intensivt kurs som krever jevn og hard innsats av deltakerne. Selv om prosjektene ofte utvikles i en gruppe, vil man også måtte levere individuelle innleveringer.

Fravær på grunn av sykdom påvirker ikke deltakelsen. Legeerklæring må leveres til kursleder og studieadministrasjon senest 8 dager etter fraværsperioden.

Studentene forventes å være tilstede minimum 90% på alle felles aktiviteter som forelesninger, workshop, gjennomganger m.m. for å kunne bestå kurset. Kursleder vil ta oppmøte 15 minutter etter oppstart. Datoer for fellesaktiviteter vil ligge i kalenderen for hvert prosjekt.

Hvis noen står i fare for å stryke pga dårlig oppmøte , vil kursleder gi varsel om dette.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar: Dette er et intensivt kurs som krever jevn og hard innsats av deltakerne. Selv om prosjektene ofte utvikles i en gruppe, vil man også måtte levere individuelle innleveringer.

Fravær på grunn av sykdom påvirker ikke deltakelsen. Legeerklæring må leveres til kursleder og studieadministrasjon senest 8 dager etter fraværsperioden.

Studentene forventes å være tilstede minimum 90% på alle felles aktiviteter som forelesninger, workshop, gjennomganger m.m. for å kunne bestå kurset. Kursleder vil ta oppmøte 15 minutter etter oppstart. Datoer for fellesaktiviteter vil ligge i kalenderen for hvert prosjekt.

Hvis noen står i fare for å stryke pga dårlig oppmøte , vil kursleder gi varsel om dette.