fbpx 80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur

Full course name in English: 
Introduction to Architecture
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
80 110
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Maksimum antall studenter: 
60
Emneansvarlig
Anna Røtnes
Christine Petersen
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

GK1 er en introduksjon til profesjonsstudiet i arkitektur ved AHO. Semesteret er organisert omkring flere ulike prosjekter som utgjør hoveddelen av kurset. Semesteret innledes med en konseptuell arkitekturoppgave parallelt med en introduksjon til frihåndstegning. Deretter følger en oppgave der studentene gjennomfører et prosjekt fra idé til realisering gjennom bygging i 1:1. Semesterets siste fase fokuserer på analyse gjennom analog og digital tegning. 

Undervisningen i første studieår markerer starten på et sammenhengende forløp, og de kunnskaper og ferdigheter studenten tilegner seg, bygges det videre på gjennom de tre årene i grunnutdanningen. Det er karakteristisk for utøvelse av arkitekturfaget at alle de kompetansene man tilegner seg virker sammen som en helhet, og manifesteres gjennom prosjektarbeid.

 

Læringsutbytte

Studenten skal få kunnskap:

 • om konseptuell idéutvikling ved selv å gjennomføre flere konseptuelle prosesser
 • om forholdet mellom rom, konstruksjoner og materialer gjennom utvikling av egne prosjekter der dette testes ut
 • om prosjekteringsprosessens arbeidsmetoder ved å løse oppgaver der ulike definerte arbeidsmetoder anvendes 
 • om arkitekturfagets kommunikasjonsformer ved å presentere og diskutere eget arbeid både visuelt, tekstlig og muntlig
 • om arkitekturfagets ulike tradisjoner, gjennom en første introduksjon til arkitektur fra historien og samtiden gjennom befaringer og analytiske studier

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne utvikle et enkelt arkitekturprosjekt ved å anvende arkitekturfagets grunnleggende arbeidsmetoder; tegning, modell og verbal kommunikasjon.
 • Studenten skal bli kjent med egen arbeidsprosess, og å kunne presentere prosessen som en del av et resultat. 
 • Studenten skal utvikle evnen til å diskutere og reflektere skriftlig og muntlig rundt faglig innhold i eget og andres arbeid.
 • Studenten skal kunne bygge i flere skalaer, fra skalamodeller til romlig installasjon i 1:1.
 • Studenten skal beherske AHOs verksted.
 • Studenten skal kjenne til og kunne benytte de arkitektoniske tegnekonvensjonene, derunder plan, snitt, oppriss, og ulike former for perspektiv hvor parallellperspektiv inngår.
 • Studenten skal kjenne til og kunne benytte profesjonsrettede og kunstfaglige tilnærminger i frihåndstegning.
 • Studenten skal kjenne og beherske digitale tegneprogrammer på et grunnleggende nivå.
 • Studenten skal arbeide med å utvikle et personlig visuelt uttrykk.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne utvikle, visualisere og presentere et selvstendig arkitektonisk prosjekt i henhold til de gitte oppgavene.
 • Studenten skal kunne diskutere og reflektere omkring arkitektur med utgangspunkt i eget og andres arbeid.
 • Studenten skal utvikle evnen til faglig samarbeid gjennom gruppeoppgaver og deltakelse i felles faglige diskusjoner.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene arbeider i to studioer, men undervisning og oppgavestilling er felles. Det er lagt opp til individuelt arbeid så vel som gruppearbeid.

Undervisningen foregår i form av ukentlig veiledning, gjennomgang av prosjektarbeidet, forelesninger, seminarer og workshops. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. Felles gjennomganger der studentene legger eget arbeid frem for diskusjon utgjør en viktig del av undervisningen. Det forventes tilstedeværelse og aktivt engasjement i veiledning, gjennomganger og faglige arrangementer. Kurset benytter den digitale læringsplattformen Moodle til intern kommunikasjon av semesterets innhold og planer.

 

Pensum

Klikk her for litteraturliste i Leganto.

Anbefalt litteratur: 

Anne Beim: Tektoniske visioner i arkitektur

Francis D. K. Ching: Architecture: Form, Space, and Order

Andrea Deplazes: Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures

Christian Norberg-Schulz: Mellom jord og himmel

Steen Eiler Rasmussen: Om at oppleve arkitektur

Francis D.K Ching: Architectural Graphics

Ansgar und Benedikt Schulz: Perfect Scale

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttPortfolio i frihåndstegning vurderes i slutten av semesteret
Deltakelse og faglig utvikling i frihåndstegning vil være del av vurderingsgrunnlaget.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttSemesteret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlaget for vurdering til bestått eller ikke bestått. Deltakelse og faglig utvikling i digital tegningsundervisning vil være en del av vurderingsgrunnlaget. Alle prosjektoppgavene må leveres.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Portfolio i frihåndstegning vurderes i slutten av semesteret
Deltakelse og faglig utvikling i frihåndstegning vil være del av vurderingsgrunnlaget.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Semesteret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlaget for vurdering til bestått eller ikke bestått. Deltakelse og faglig utvikling i digital tegningsundervisning vil være en del av vurderingsgrunnlaget. Alle prosjektoppgavene må leveres.
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes fulltids deltagelse i undervisningen gjennom hele semesteret.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes fulltids deltagelse i undervisningen gjennom hele semesteret.