fbpx MARV6 Vern, byutvikling og transformasjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MARV6 Vern, byutvikling og transformasjon

Studiepoeng: 
12
Full course name in English: 
Vern, byutvikling og transformasjon
Emnekode: 
MARV6
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Even Smith Wergeland
Om emnet

Modulen gir et overblikk over ulike ståsteder, aktører, roller, verdisett, tilnærminger, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i en norsk kontekst – i urbane landskap, bygningsmiljøer, lokal historie, bruk og aktivitet. Deler av modulen er felles med urbanisme, da noe av hensikten er å veksle mellom et verneperspektiv og et utviklingsperspektiv. Vi går i dybden på hvordan vern og utvikling samkjøres enten det fører til fellesskap, brytninger eller parallelle løp, og bringer inn aktuelle case og pågående debatter. Vi veksler mellom verneperspektiver og utviklingsperspektiver, og undersøker interessefellesskap og konflikter mellom vern og utvikling.

Modulen har også et særlig fokus på hvordan spenningen mellom vern og transformasjon kommer til syne i norske småbyer og tettsteder, der problemstillingene og ressurssituasjonen gjerne skiller seg litt fra de større norske byene, spesielt med tanke på hvordan kommersielle hensyn veies opp mot hensynet til kulturminner i den lokale stedsforvaltningen. I løpet av de tre seminarene vil det også forekomme korte økter med akademisk skriving, med siktemål om å foregripe arbeidet med å komme i gang med selve masteroppgaven høsten 2022.

Læringsutbytte

Studentene skal bli bedre kjent med tidstypiske trender og strategier i spenningsrommet mellom vern av transformasjon, i Norge så vel som internasjonalt. Modulen setter søkelys på tverrfaglighet, med henblikk på hvordan ulike aktører opptrer strategisk i planer, prosjekter og prosesser som angår den overordnede tematikken i modulen. Den gir innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i norske kontekster, med fokus på bygningsmiljøer, minner, gjenbruk og aktivitet. Et viktig aspekt blir å forstå krefter og motkrefter i større samfunnsprosjekt der vern og transformasjon inngår som sentrale premiss i utviklingen. Studentene skal få innblikk i aktuell teorilitteratur og bli introdusert for sentrale begrep, som de forventes å anvende analytisk og kritisk i skriftlig arbeid.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av tre seminarer og litteraturstudier.

Seminar I:       

  • Forelesninger, ekskursjoner og diskusjoner. Felles med urbanisme.

Seminar II:       

  • Forelesninger, diskusjoner og videre fordypning i akademisk skriving.

Seminar III:      

  • Forelesninger, diskusjoner og videre fordypning i akademisk skriving.
Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.