fbpx MARV5 Moderne arkitekturstrategier | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MARV5 Moderne arkitekturstrategier

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Moderne arkitekturstrategier
Emnekode: 
MARV5
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Mathilde Sprovin
Om emnet

Modulen består av et sammenhengende tema fordelt på to seminarer: I Seminar I kommer det en rekke eksterne bidragsytere for å snakke om nylig utførte eller pågående plan- og arkitekturprosjekter der vern har en sentral rolle. Fokus ligger på hvordan vern kan håndteres gjennom ulike arkitektoniske strategier, både på overordnet nivå gjennom planer og helt ned til detaljnivå i prosjektering. Dette temaet belyses gjennom ulike faglige perspektiv, fra arkitekter, eiendomsutviklere og kulturminneforvaltere. Det er også lagt inn en ekskursjon i Oslo der vi skal befare relevante eksempler.

 

Seminar II Intensiverer fokuset på arkitektonisk praksis i møte med vern, samt kulturminneforvaltningens møte med arkitektonisk praksis. Det vies særlig plass til vern i møte med bestemte sektorinteresser, som idrettsanlegg, sosial boligbygging og kulturarenaer.

Læringsutbytte

Studentene skal bli bedre kjent med viktige arkitektur- og planstrategier som retter seg inn mot vern, og hvordan slike strategier håndteres i praksis av norsk kulturminneforvaltning. Modulen setter også søkelys på aktuelle teorier om strategiske valg og faglige diskusjoner knyttet til kontroversielle eksempler og løsninger. Et særlig anliggende er å skjønne dynamikken mellom ulike aktører i bestemte prosjekter, fra arkitekt og oppdragsgiver til offentlig forvaltning og allmenne interessenter. Gjennom befaringer vil studentene få et konkret møte med nylige avsluttede og pågående kulturminneprosjekter, presentert av ulike aktører ute i feltet. Studentene skal dessuten få prøve ut et annet skriveformat i eksamensoppgaven, nærmere bestemt faglige artikler rettet mot publikasjon i norsk presse. Dette vil kunne gi en annen forståelse av fagstoffet og måten det kan formidles på.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av seminarer, ekskursjoner, skrivetrening og litteraturstudier.

 

Seminar I:         Forelesninger, ekskursjoner og diskusjoner.

Seminar II:        Forelesninger, skrivetrening og diskusjoner.

                       

Eksamensform og bedømmelseskriterier

Eksamensform: Hjemmeeksamen med publiserbar tekst (artikkel eller kronikk) som format

Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger, ekskursjoner og pensumlitteratur, samt innholdet i skrivetreningen. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.

Karakterskala er: Bestått/Ikke bestått.

Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttHjemmeeksamen med publiserbar tekst (artikkel eller kronikk) som format
Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger, ekskursjoner og pensumlitteratur, samt innholdet i skrivetreningen. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hjemmeeksamen med publiserbar tekst (artikkel eller kronikk) som format
Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger, ekskursjoner og pensumlitteratur, samt innholdet i skrivetreningen. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.