fbpx Diplom | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Diplom

The Diploma is the final project in AHO's Master programs. Here you will find information about your Diploma from start to finish. 
 
Masterstudiene på AHO avsluttes med en diplomoppgave. Her finner du informasjon om diplomoppgaven din fra start til slutt. 
 

Diplomkalender høstsemester 2023

8th August - Semester start
11th August - All, deadline

Deadline to submit the form with information about your Diploma project.

18th August: Design, deadline

Deadline to submit the project description in Moodle

1st September: All; deadline

Final deadline for semester fee payment and student web registrations in Studentweb.

12th September: Design, deadline
Midterm 1
When: 09:00 - 13:00.
Where: A3.

Read more here.
 
16th October: Event
World Mental Health Day.
Read more here.
14th November: Design, deadline

Midterm 2, with Pre-Diploma
When: 09:00 - 14:00.
Where: A2.

Read more here.

1st December: All, deadline

Register title in Studentweb
Deadline for final title registration in Studentweb
Please find more information here.

Withdrawal
Deadline for withdrawal from diploma submission.

Publishing Agreement
Deadline to send in the Publishing Agreement in 
Moodle, for archive, loan and publishing of the Diploma projects. Please find more information here.

11th December: Architecture and Landscape Architecture, deadline

Deadline to submit models

When: 10:00 - 13:00
Where: A1

Please find more information about the model submission here: 
Master of Architecture.
Master of Landscape Architecture.

12th December, 13:00: All, deadline

Sumbission deadline for digital files in Moodle

Please find more information on the requirements here:

Master of Architecture.
Master of Design.
Master of Landscape Architecture.
14th December: AHO WORKS deadline

Deadline for signing up for the AHO WORKS DIPLOMA EXHIBITION and uploading your content to Box. Read the guide here.

15th December: All, information

Presentation Scedules are set.

The rest of December

Plotting exhibition material, preparing presentations and planning the exhibition.

3th - 5th January - Test presentations

Test presentations to check format and image resolutions. Sign up for a time slot in Moodle.
20 minutes per presentation.

5th January - Mount the Diploma Exhibition

Please find more information about the Diploma Exhibition here.

8th - 12th January - Diploma presentations and reviews

Architecture: January 8th - 10th in A1 og A2 (parallel reviews).
Landscape Architecture: January 12th in A2.
Design: January 11th in A2.

Link to the presentation schedules will be available when ready
Please find more information on Diploma exams and censorship here.  Les mer om diplomeksamen og sensur here.

13th - 14th January: AHO WORKS Diploma

Opening hours: 12:00 - 18:00.

Please find more information about AHO WORKS Diploma her.

15th December: Demount Exhibition

Diploma students demount their exhibition from 09:00 -12:00.

19th January, 13:00: Diploma Ceremony

You will be invited by e-mail. More information to come.

Diplomkalender –  Høst 2023

8. august: Semesterstart
11. august: Sende inn informasjon om diplomprosjektet

Frist for å svare på Nettskjema med informasjon om diplomprosjektet.

18. august: Design, frist

Frist for å laste opp prosjektbeskrivelse i Moodle

12. september: Design, frist
Midtgjennomgang 1.

Tid: 09:00 - 13:00.
Sted: A3.

Les mer her.
26. og 27. oktober: Fotografering av diplomstudenter

Fotografering av diplomstudenter for AHO WORKS. Påmelding her

Se e-post fra Infoavdelingen.

14. november: Design, frist

Midtgjennomgang 2, med Pre-Diplom.

Tid: 09:00 - 14:00.
Sted: A2.

Les mer her.

1. desember: Registrere tittel, trekkfrist, publiseringsavtale

Tittel i Studentweb
Frist for å registrere tittel på diplomprosjektet i Studentweb. Les mer her.

Trekkfrist
Frist for å trekke seg fra diplom. Les mer her.

Publiseringsavtale
Frist for å sende inn publiseringsavtale i Moodle, for arkivering, utlån og publisering av diplomoppgaven. Les mer her

11. desember: Arkitektur og landskapsarkitektur, frist

Innleveringsfrist: Modell

Tidsrom: 10:00 - 13:00
Sted: A1

Les mer om modellinnlevering her: 
Master i arkitektur.
Master i landskapsarkitektur.

12. desember, kl 13:00: Levere digitale filer

Innleveringsfrist for digitale filer i Moodle

Les mer om innleveringskrav:

Master i arkitektur.
Master i design.
Master i landskapsarkitektur.
14. desember, kl 23:59: AHO WORKS frist

Frist for påmelding og for å laste opp innhold til AHO WORKS DIPLOMA EXHIBITION. Les hvordan her.

15. desember: Presentasjonsplan for gjennomganger

Presentasjonsplan for gjennomganger foreligger.

Skjema for påmelding til teknisk test av presentasjon åpner i Moodle. 

Resten av desember

Plotte utstillingsmateriale, forberede presentasjoner og planlegge utstillingen.

3. - 5. januar: Teknisk test av presentasjon

Teknisk test av presentasjon for å sjekke format og oppløsning på bilder. Påmelding til tidsrom via Moodle.

5. januar: Kuratere utstilling

Les mer om kuratering av utstilling her.

8. - 12. januar: Diplompresentasjoner og sensur

Arkitektur: 8 - 10. januar i A1 og A2 (parallelle gjennomganger).
Landskapsarkitektur: 12. januar i A2.
Design: 11. januar i A2.

Lenke til presentasjonsplan foreligger når den er klar.
Les mer om diplomeksamen og sensur her.

15. - 21. januar: AHO WORKS Diploma

Åpningstider: 12:00 - 18:00.

22. januar: Nedrigg av utstilling

Studentene rigger selv ned utstillingen, fra 09:00 - 12:00.

19. januar, 13:00: Diplomseremoni

Du vil motta invitasjon på din AHO-mail. Mer informasjon kommer.

Before diploma

Overview for the requirements you need to meet before you begin your Diploma semester.
 

Diploma daily

Do you need any equipment from the IT, or information about the library, the workshop or external supervision? Find more information on this here. 

Før diplom

Her finner du oversikt over krav du må oppfylle før diplomsemesteret starter.
 

Diplomhverdag

Hvordan er hverdagen som diplomstudent? Her finner du svar på vanlige spørsmål. 


Diplomeksamen

Praktisk og formell informasjon om din diplomeksamen.
 

Diploma exams

General formal information about the Diploma and Diploma regulations. 
 

Exhibition

The diploma exhibition is the presentation of your exam project in exhibition format, and is also part of the assessment basis for the examiners. After assessment, we open the doors to the public for AHO WORKS.
 

After diploma

Congratulations on your Diploma!
Read more here on what happens next with your access to AHO, your student e-mail and more.

Diplomutstilling

Diplomutstillingen er presentasjonen av eksamensprosjektet ditt i utstillingsformat, og er også en del av vurderingsgrunnlaget til sensorene. Etter sensur åpner vi dørene for publikum til AHO WORKS.
 

Etter diplom

Gratulerer med å fullføre diplomoppgaven! Les mer om om hva som skjer etterpå, slik som tilgang til AHO, e-postadresser og publisering. 
 

 


Diploma submission

Submission info specified for each study program.
 


Innlevering av diplomprosjektet

Informasjon om innlevering av diplomprosjektet for de ulike studieprogrammene. 
 


Do you have any questions?


Har du spørsmål?

Her er en oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål. 
 

Academic Services 

Please contact the Academic Services if you have questions related to:
 • Adapted studies or special examination arrangements
 • Extended deadline
 • Counseling
 • Other non-academical topics
Contact: infosenter@aho.no
Please find more information about the Academic Services here.
 

Studieadministrasjonen 

Kontakt studieadministrasjonen hvis du har spørsmål relatert til:
 • Tilrettelegging
 • Utsettelse
 • Rådgiving
 • Andre temaer som ikke er av faglig art
Kontakt: infosenter@aho.no
Mer infomasjon om Studieadministrasjonen finner du her.

Contact the Institute 

 • Innlevering
 • Mer
 • Mer
Lenke. 

Instituttet 

Du kan kontakte instituttet dersom du har spørsmål relatert til:
 • Faglige innleveringskrav
 • Veileder

Kontaktpersoner:

Exhibition and AHO WORKS

Contact: Jeppe.Sophus.Lai@adm.aho.no
Please find the information about the Diploma Exhibition and AHO WORKS in the meny at the top of this page. 

Utstilling og AHO WORKS

Kontakt: Jeppe.Sophus.Lai@adm.aho.no
Mer infomasjon om utstilling og AHO WORKS finner du i menyen over.