Språk

Ole Gustavsen fortsetter som rektor på AHO

Ole Gustavsen fortsetter som rektor på AHO

Rektor Ole Gustavsen har fått fornyet åremål på fire år. 

Onsdag 18. april vedtok styret ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo å ansette Ole Gustavsen som rektor i ytterligere fire år fra august 2018 til juli 2022.

Styreleder Gunnar Kvaran om ansettelsesprosessen

Hva var utslagsgivende for valget av Gustavsen?
- I løpet av de siste fire årene er det gjort omfattende forandringer av struktur og organisasjon som har vært positive for AHOs videre utvikling. Gustavsen har etablert større delegering av oppgaver i fagmiljø og organisasjon. Dette har bidratt til å utvikle en mer demokratisk institusjon.

- Det som karakteriserer Gustavsens profil er en leder som delegerer bevisst. Fagutvikling skal skje på instituttene. Instituttlederne har et stort mandat og autonomi. Styret ser at denne lederstilen har mulighet til å få fram de beste kvalitetene i medarbeidere og samarbeidspartnere.

Hvorfor valgte styre å gjennomføre ansettelsen internt?
- Medlemmene i arbeidsutvalget har svært god kjennskap til organisasjon og AHOs utfordringer, særpreg og nettverk både innen- og utenlandsk. Med et arbeidsutvalg der dette er ivaretatt, så vi ikke behov for å bruke ekstern hjelp til rekrutteringen. 

Et viktig premiss for ansettelsen er at kandidaten kommer fra Norden eller må kunne beherske et nordisk språk.

- Arbeidsutvalget kjenner den nordiske arkitektur- og designverden godt. Skulle vi ha hatt en internasjonal rekruttering ville det vært mer aktuelt å søke ekstern bistand, sier Kvaran. 

Kun Ole Gustavsen er innstilt, - hvorfor?
- Arbeidsutvalget mener arbeidet han har gjort er godt dokumentert og konkluderte med at det trenger en periode til for å bli fullført.

Ole Gustavsen om å bli ansatt i fire nye år

- AHO skal videreutvikle seg som en av de beste utdanningsinstitusjonene i verden innenfor sine fag, sier Ole Gustavsen og ser fram til å kunne fortsette som leder av AHO de kommende fire årene.

- Min ambisjon er å få til bedre og sterkere utdanningssamarbeid, forskningssamarbeid og kontakt med relevant arbeidsliv. En mer strategisk, langsiktig og forpliktende satsning er nødvendig for å oppnå dette. Vi har mye å bygge på, så jeg mener at det først og fremst dreier seg om å prioritere.

- For å lykkes med dette mener jeg det er helt sentralt at vi har og klarer å tiltrekke oss de beste folkene.  Det betyr at vi må bli enda bedre på å vise frem hvem vi er og hva vi står for – rett og slett bety enda mer for de utenfor skolen.

Hva har du oppnådd i den første perioden som rektor?
- Det har hele tiden vært viktig for meg å ivareta skolens sterke sider og ikke minst videreutvikle den på områder hvor det var helt nødvendig å gjøre grep. Det er avgjørende at ledelsen og de ansatte har samme forståelse av styrker og svakheter som skal til for endring. Derfor har jeg lagt ned mye tid i å opparbeide en felles forståelse – særlig blant skolens ledere – over hva som holder den kvaliteten oppe, og ikke minst hvor viktig det er å til enhver tid fokusere på forbedring og fornyelse.

Tilbakemeldingen på etatsstyringsmøtet hos Kunnskapsdepartementet (KD) i våren 2017 var svært gode. Skolen blir omtalt i svært positive ordelag og får beskjed om at vi leverer svært godt på de aller fleste områder vi blir målt på.

- Det bekrefter at mye gjøres riktig og er veldig bra, men det er også en motivasjon å jobbe systematisk og kreativt videre for å bli enda bedre.

Hva må til for å lykkes med dette?
- Et av skolens store fortrinn er at vi er tverrfaglig sammensatt av utdanningsprogrammer som har mye til felles og er komplementære.  Derfor har det vært viktig å stimulere til mer samarbeid på tvers – både mellom programmene, men også instituttene slik at dette potensiale kan i større grad hentes ut. Mye gjøres for å få dette til, men skolen har fremdeles en god del å gå på – både ved å lære av hverandre, men ikke minst ved å gi våre studenter flere fordeler av dette potensiale.