Språk

Master i arkitektur

Info om opptak

Arkitekturprogrammet ved AHO utdanner ledende utøvere av arkitekturfaget


Arkitekturprogrammet er internasjonalt anerkjent, og AHO er en ettertraktet samarbeidspartner blant de verdensledende lærestedene. "Oslo-skolen" representerer en tydelig og etablert tilnærming til arkitekturfaget som kobler respekten for bygningskulturen sammen med en åpenhet for fremtidens utfordringer. 

Undervisningen ved arkitekturprogrammet er studiobasert. Forståelse av arkitektur bygges opp gjennom prosjekteringsarbeid der tett dialog mellom student og lærer ved tegnebordet og gjennomgåelse i plenum utgjør de viktigste læringsarenaene. Studiet legger vekt på originalitet, kritisk tenkning, høyt håndverksnivå og formidlingsevne. Programmet har flere fokusområder som representerer ulike faglige ståsteder. Disse spenner fra den konkrete arkitektoniske utførelsen, byens kompleksitet og utviklingsrom og teoriens kritiske stillingstagen til den eksisterende bygningsmassens iboende verdi.

Studiets tre første år er et fast strukturert studieprogram. Det skal gi studentene et selvstendig faglig forankret ståsted basert på grunnleggende fagkunnskap og erfaring med arkitekturfagets arbeidsmåter hentet fra både teori og praksiser. Grunnundervisningen gir adgang til det to- og et halvt-årige masterstudiet. På masternivået setter studentene sammen sitt eget utdanningsløp i valget mellom en rekke studio- og fordypningskurs. Studiet avsluttes med en individuell diplomoppgave. 

ark_master_skjema.png

Arkitekturstudiet er et elleve semesters integrert studieløp inndelt i en grunnundervisning fordelt på seks semestre (180 SP), og en masterundervisning fordelt på fem semestre (150 SP). Fagene i grunnundervisningen er obligatorisk, mens studentene på masternivå står fritt til å sette sammen sitt eget studieforløp. Masterstudiet avsluttes med et diplomsemester der studentene utfører et individuelt prosjektarbeid. Alle semestre bortsett fra diplomsemesteret er delt opp i en studio-komponent (studiokurs 18-24 SP) og en støttefag-komponent (fordypningskurs 6-10 SP). De tre instituttene som leverer innhold til studieprogrammet har ansvar for hvert sitt år i grunnundervisningen og en rekke studio- og støttefagskomponenter på masternivået.   
 

Frister

1. mars: Innpassing til 4. år, for søkere med grunnutdanning fra andre institusjoner enn AHO.

1. mars: Opptak til 1. år, for søkere med realkompetanse.

1. april: Opptaksprøve 1 her

15. april: Søknadsfrist Samordna Opptak 

25. april: Innlevering Opptaksprøve 1

22. og 23. juni: Opptaksprøve 2 på AHO

Ved spørsmål om opptak, kontakt opptak@aho.no

Se også:
FAQ - Ofte stilte spørsmål
Søk master på AHO