fbpx Videreutdanningsmaster i arkitekturvern | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern

Ved å ta en videreutdanningsmaster i arkitekturvern styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid og blir en del av et bredt fagfellesskap. Du vil lære om vernehistorie, nyere verneteori og -praksis, og få et innblikk i utfordringer og løsninger knyttet til bærekraft, transformasjon og gjenbruk av eksisterende bebyggelse.

arkitekurvern_foto_1_2022.jpg
Foto:Tom Davies

Hvem kan søke?

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er relevant for fagpersoner som arbeider med historisk bebyggelse. De som kan søke er sivilarkitekter, kunsthistorikere, konservatorer, interiørarkitekter, kulturminneforvaltere, kulturhistorikere, arealplanleggere eller tilsvarende, med ønske om en formell videreutdanning innen arkitekturvern. 

Studentene kan ha erfaring fra arkitektur, kulturminneforvaltning, planlegging, museologi, kunst- og kulturhistorie, design, geografi eller andre fagområder der man arbeider med historisk bebyggelse. Har du en annen type utdanning, kan du allikevel være aktuell for opptak. Mange av studentene på studiet har en masterutdanning allerede, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse. 

Hva lærer du?

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern tar for seg bevaring, fornying og forvaltning av de bygde omgivelsene. Studiet vil gi deg kunnskap om arkitekturhistorie, verneteori, vernefagets historie, byplanhistorie, bærekraftig gjenbruk, transformasjon, teknisk konservering, håndverkskunnskap, forvaltningsrett m.m. Undervisningen skjer med bevissthet om bygninger, bygningsmiljøer og planområder både som historiske og sosiokulturelle produkter og som resultat av arkitektoniske og håndverksmessige intensjoner. Du vil opparbeide deg både teknisk, analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å gi faglig kritikk og skrive presist. 

Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving lærer du å utrykke deg muntlig og skriftlig om komplekse faglige problemstillinger. Du vil tilegne deg erfaring med tekstarbeid og formidling av fagkunnskap, og få trening i å holde muntlige presentasjoner ute i feltet og i forbindelse med seminarer.

Hvordan lærer du?

Studiet tar opp aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, stedsdiskurser og arkitekturvernsteorier. Vi trekker inn konstruktive og kritiske perspektiver, og studentene deltar aktivt og deler kunnskap i form av presentasjoner og diskusjoner om forskjellige verneforståelser, verdisyn, byutviklingsstrategier, forvaltningsprinsipper og løsninger. 

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern samarbeider med videreutdanningsmasteren i urbanisme, og er en plattform for faggruppene innenfor urbanisme, planlegging og bygningsvern. Studentene har stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan både være teoretisk, praktisk i form av et prosjektarbeid, eller en kombinasjon av begge. 

20211028_145301.jpg
Foto: Even Smith Wergeland

Et faglig forum

AHO tar opp om lag 20 kandidater til studiet. Her blir du innlemmet i et faglig fellesskap med representanter fra privat og offentlig virksomhet, samt fra forskningsmiljøene. Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil ta del i interessante og utviklende fagutvekslinger. Studentgruppen danner et faglig forum, og du har et bredt profesjonelt nettverk når du er ferdig med studiet.

Finansiering av studiet

  • En fullstendig videreutdanningsmaster i arkitekturvern ved AHO koster totalt NOK 200 000,- Studieavgiften deles opp i rater og faktureres i forkant av hvert semester. 
  • Det er også mulig å søke om opptak til enkeltmoduler. Å ta en modul – et 6 studiepoengs kurs – koster NOK 25 000,-
  • Studenter på videreutdanningsmasteren må signere en studiekontrakt når de takker ja til studieplassen. Studiekontrakten inngås alltid med deg, selv når arbeidsgiver betaler for studiet. 
  • Det kan være lurt å avklare med arbeidsgiver om du kan få støtte eller permisjon til studiene i god tid. 
  • Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning. 
     

arkitekturvern_foto_2_2022.jpg
Foto: Even Smith Wergeland

Søknad: 
Les mer om søking og opptak her.

Neste oppstart:
Januar 2025

Kontakt:
evu@aho.no eller fagansvarlig Even Smith Wergeland

Nyhetsbrev:
Meld deg på her


Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er et erfaringsbasert masterstudium* over 3 år. Ved fullført utdanning får du tittelen Erfaringsbasert master i arkitekturvern.

*En erfaringsbasert videreutdanningsmaster kvalifiserer ikke direkte til opptak til ph.d.