fbpx Om programmet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Ph.d-programmet

Doktorgradsprogrammet ved AHO tilbyr et tverrfaglig forskningsmiljø innen design, historie og teori om arkitektur, bevaring, arkitektur og dens teknologier, urbanisme og landskapsstudier.

Programmet samler forskningstilnærminger fra kunst, humaniora, samfunnsvitenskap og ingeniørfag til studiet av arkitektur og design. En Ph.D.-grad fra AHO kvalifiserer kandidaten til lederroller i forskningsrettede karrierer som krever høy grad av selvstendighet for å foreta informerte vurderinger av komplekse spørsmål innenfor fagfeltet. Ph.D.-kandidater integreres og deltar i AHOs aktive forskningsmiljø, samarbeid med andre forskere og blir tilknyttet relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.
 
Graden Philosophiae Doctor (PhD) tildeles på grunnlag av:
 • Gjennomføring av PhD-programmets utdanningsdel (30 ECTS)
 • Godkjent vitenskapelig avhandling. Avhandling kan sendes inn i følgende former:
  • en skriftlig monografi
  • en samling av flere skriftlige arbeider (artikkelbasert avhandling)
  • en samling av skriftlige og utøvende arbeider (praksisbasert avhandling)
 • Godkjent prøveforelesning om et gitt tema
 • Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)
Ph.D.-programmets utdanningsdel består av de interne kursene «Designing Research Methods» (7,5 ECTS) og «Apparat: Reading, Writing and Framing» (15 ECTS), eksterne valgfrie kurs (7,5 ECTS), en midtveisevaluering, obligatoriske seminarer og deltakelse på internasjonale konferanser. Kandidatene får tett oppfølging og faglig veiledning, men må ta ansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet.
 
Læringsutbytte
Kunnskap
Etter fullført doktorgrad kan kandidaten:
 • demonstrerer en grundig forståelse av en betydelig mengde kunnskap med ekspertise i kunnskapsfronten av en akademisk disiplin eller et område av profesjonell praksis.
 • beherske feltets vitenskapsfilosofi og/eller kunstneriske problemstillinger og metoder.
 • vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet
Ferdigheter
Etter fullført doktorgrad kan kandidaten:
 • konseptualisere, designe og implementere avansert vitenskapelig forskning og/eller kunstnerisk arbeid for generering av ny kunnskap eller forståelse.
 • beherske den akademiske praksisen (konferansepresentasjoner, publisering av akademiske artikler, skrive forskningsforslag) innenfor egen disiplin.
 • engasjere seg i kritisk refleksjon over rollene, formatene og målene for akademisk forskning og/eller kunstnerisk forskning.
 • beherske avansert akademisk skriving.
Generell kompetanse
Etter fullført doktorgrad kan kandidaten:
 • håndtere komplekse tverrfaglige oppdrag og prosjekter.
 • kommunisere tvetydige ideer, problemstillinger og konklusjoner klart og effektivt til spesialiserte og ikke-spesialiserte målgrupper.
 • delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora.
 • vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon.
 
Obligatoriske kurs i Ph.D.-programmet
Alle kurs undervises på engelsk. Informasjon om timeplaner og oppbygging av ph.d.-programmet finnes på Ph.D.-programmets egen nettside

Kontakt

Leder av Ph.D.-programmet:
Tim Ainsworth Anstey

Ph.D.-koordinator:
Jeppe Bucher

Se også:
AHOPhdLive - Ph.D.-Programmets eget webforum