fbpx Om programmet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Ph.d-programmet

Doktorgradsprogrammet ved AHO er et treårig fulltidsstudium som leder til graden philosophiae doctor (ph.d.) En tildeling av graden philosophiae doctor viser at kandidaten har tilegnet seg forskningskompetanse på sitt fagfelt.

 

Struktur og omfang

Ph.d.-programmet er normert til tre år og består av en obligatorisk del (Forskerskolen), deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt (veileder, forskningssentre ved AHO og utenlandsopphold), faglig formidling som er nært relatert til det pågående doktorgradsarbeidet (ph.d.-kollokvium, publisering og eksterne konferanser), og gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere (doktorgradsavhandlingen).
 
Ph.d.-programmet er internasjonalt orientert, all undervisning foregår på engelsk og har en fast struktur. AHO har en egen forskerskole som alle ph.d.-studenter må gjennomføre.

Forskerskolen er lagt opp til å støtte og bygge under gjennomføringen i det enkelte ph.d.-prosjekt. Det selvstendige forskningsarbeidet utgjør den dominerende delen av utdanningen.

Forskerutdanningen i sin helhet er i stor grad et individualisert og spesialisert studieløp, lagt opp i fellesskap mellom ph.d. –programmets leder, ph.d.-kandidat og veiledere.

Oppdaterte studieplaner for Forskerskolen og mer informasjon om spesifikke kurs, kursbeskrivelser og innhold finnes i fanen Forskerskolen.
 

Fagområder

Programmet omfatter fagområdene arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur. De fire fagområdene har noe ulik innretning.
 

Læringsutbytte for ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet ved AHO har integrert det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for forskerutdanningen. De 11 målene for kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er integrert i modulene i Forskerskolen og i aktiviteter gjennom hele doktorgradsløpet som skal sikre at kandidaten oppfyller målene i kvalifikasjonsrammeverket. Sammenfattende ser målene i kvalifikasjonsrammeverket for ph.d.-utdanningen slik ut:

Kunnskap. Kandidaten…

 1. er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets historie, vitenskapsteori problemstillinger og metoder
 2. kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 3. kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet
 Ferdigheter. Kandidaten…
 1. kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
 2. kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 3. kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
Generell kompetanse. Kandidaten…
 1. kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 2. kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 3. kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 4. kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 5. kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon.

Kontakt

Leder av ph.d.-programmet:
Tim Ainsworth Anstey

Programadministrator:
Reier Møll Schoder / +47 22 99 70 11
 

Se også:
AHOPHDLIVE
ph.d.-studentenes eget webforum