fbpx Videreutdanningsmaster i systemorientert design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i systemorientert design

Ved å ta en videreutdanningsmaster i systemorientert design (SOD) styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse innen fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid og blir en del av et unikt tverrfaglig fagfellesskap. Denne erfaringsbaserte masteren gir deg innsikt i å løse komplekse problemer ved å kombinere systemtenkning med designtenkning i en ny designpraksis.

 

sod-gigamap.jpg
Bilde: Lea Brochard and Nicoletta Aveni, AHO 2012​

Hvem kan søke?

Videreutdanningsmaster i systemorientert design er relevant for alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner når det gjelder omfattende problemstillinger. Systemorientert design er en tilnærming til kompleksitet som er påvirket av og tilpasset til designerens måte å tenke på. Den kan fint anvendes av folk som ikke er designere, da metoden er fleksibel og kan tilpasses individuelle behov og situasjoner. 
Søkere til studie kan derfor være designere, ingeniører, mellomledere, prosjektledere, personer med utviklingsansvar eller spesialister med høye krav og mål til å bidra inn i en større helhet. Vi ønsker at søkerne dekker et vidt spekter av roller og stillinger innen privat næringsliv, offentlig sektor, idrett og frivillige organisasjoner. Mange av studentene på studiet har allerede en masterutdanning, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse. 
Ettersom studiet foregår på engelsk, kreves det at studenten har gode nok muntlige og skriftlige språkkunnskaper.


Hva lærer du?

Kandidatene vil lære om systemisk tenkning, studere systemer og metoder for å kunne oppsøke kompleksiteten som ligger i de mange sammenhengene mellom ulike systemer. SOD skaper en oversikt over komplekse problemstillinger, som kan deles mellom aktører som er involvert eller berørt av problemstillingen. 
Masterstudiet øker kandidatenes formelle kompetanse, styrker faglig kunnskap og gir innsikt og kompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid innen systemer og design. 
Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving lærer du deg å utrykke deg muntlig og skriftlig om komplekse problemstillinger. Du vil opparbeide deg analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å drøfte, gi faglig kritikk og å skrive presist. 
 

bilde_3.jpg
Bilde: Kristin Marie Brudeseth, Malin Emilie Hoff, Kristoffer Steen Langvik, Andreas Grøndahl Offenberg, June Steinovden, AHO (2020)​

Hvordan lærer du?

Kandidatene vil lære om systemisk tenkning, studere systemer og metoder for å kunne oppsøke kompleksiteten som ligger i de mange sammenhenger mellom ulike systemer. Dette vil gjøre kandidatene bedre rustet til å delta aktivt i faglige og offentlige debatter gjennom et holistisk perspektiv og evne til «sensemaking» i store komplekse sammenhenger. 
Studiet vil gjøre kandidaten i stand til å kritisk vurdere store systemer og sammenhenger. De vil lære å analysere ulike systemer, hvordan disse kan påvirkes og redskaper og løsninger for å oppnå dette. Studentene vil også utvikle ferdigheter for hvordan unngå eller forsøke å forutsi uventede og uønskede konsekvenser av mulige tiltak. Dette kan for eksempel være særlig viktig i et bærekraftig perspektiv.
I løpet av studiets forløp vil studentene utvikle et eget prosjekt knyttet til eget arbeid eller interesseområde, som kommer til å gå igjen i flere av studiets moduler. 
Hver student vil ha stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan være teoretisk, den kan ta form av et prosjektarbeid, eller være en kombinasjon. 

sod.jpg
Bilde: Palak Dudani.


Et faglig forum

AHO tar opp omlag 25 kandidater til studiet. Her får kandidatene et faglig felleskap med representanter fra privat og offentlig virksomhet, samt fra forskningsmiljøene. Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil ta del i interessante og utviklende fagutvekslinger. Studentgruppen danner et faglig forum, og du er med i et bredt profesjonelt nettverk når du er ferdig med studiet.


Finansiering

  • En fullstendig videreutdanningsmaster i systemorientert design ved AHO koster totalt NOK 200 000,- Studieavgiften deles opp i rater og faktureres i forkant av hvert semester. 
  • Det er også mulig å søke om opptak til enkeltmoduler. Å ta en modul, et kurs tilsvarende 6 studiepoeng, koster NOK 25 000,-
  • Studenter på videreutdanningsmasteren må signere en studiekontrakt når de takker ja til studieplassen. Studiekontrakten inngås alltid med deg, selv når arbeidsgiver betaler for studiet. 
  • Det kan være lurt å avklare med arbeidsgiver om du kan få støtte eller permisjon til studiene i forkant av søknadsprosessen. 
  • Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning.  
Søknad:
Les mer om søking og opptak her.

Neste oppstart:
Februar 2025

Kontakt:
evu@aho.no eller fagansvarlig Andreas Wettre

Nyhetsbrev:
Meld deg på
Videreutdanningsmaster i systemorientert design er et erfaringsbasert masterstudium* over 3 år. Fullført utdanning kvalifiserer for Mastergrad i systemorientert design.
 
*En erfaringsbasert videreutdanningsmaster kvalifiserer ikke direkte til opptak til ph.d.