fbpx 2020 Vår | Page 7 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

2020 Vår

Start semester

MURB7

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Studio
Course code: 
MURB7
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Lisbet Harboe
Course content

Studentene arbeider i fellesskap med en oppgave og omhandler aktuelle problemstillinger i byutvikling. Det faglige temaet og det konkrete opplegget vil bli fastlagt i løpet av 2019 slik at oppgavens innhold kan være dagsaktuell og utformes i samarbeid med studentene.

Learning outcome

Læringsbytte er ikke klart før temaet for modulen er nærmere fastlagt

Working and learning activities

Modulen består av tre seminarer og omfatter feltarbeid, gruppearbeid, litteraturstudier, presentasjoner, tekstlig og visuell framstilling, samt formidling.

I forkant av modulen:

 • Studentene leser selv et selvvalgt pensum og forbereder feltarbeid

Seminar I:

 • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.
 • Sesjon om å skrive og drøfte.

Seminar II:

 • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar III:

 • Ferdigstillelse, presentasjoner, gjennomgang og diskusjoner.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignment-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:

Start semester

61 142 Økologi for landskapsarkitektur - Vegetasjon og Økotyper

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Økologi for landskapsarkitektur - Vegetasjon og økotyper
Credits: 
4
Course code: 
61 142
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Kari Anne Bråthen
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Course content

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale økologiske konsepter relatert til vegetasjonsdannelse og økotyper i relasjon til vannsystemer

Learning outcome

Kunnskaper: 

 • Kjennskap til vegetasjon og økotyper som komplekse enheter
 • Grunnleggende kjennskap til sentrale økologiske konsepter som forklarer dannelsen av og opprettholdelsen av vegetasjons- og økotyper  

Ferdigheter

 • Kunne integrere abstrakte økologiske begrep i forståelsen av  vegetasjons- og økotyper 

Generell kompetanse: 

 • Kunne koble økologiske konsepter til utviklingen av landskapsarkitektur
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe

Curriculum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:

61 141 Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære
Credits: 
6
Course code: 
61 141
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Course content

Emnet introduserer ulike materialegenskaper som styrke, elastisitet, hardhet, tetthet, bestandighet samt grunnleggende konstruksjonsprinsipper. Materialenes estetiske egenskaper utforskes.

Ulike materialer vil bli utformet og testet i målestokk 1:1.

Learning outcome

Kunnskap 

 • Kunnskap om materialegenskaper som styrke, stivhet, vekt og varighet
 • Kunnskap om materialegenskaper spesielt i kalde klimaforhold
 • Kunnskap om miljøbelastning av bruken av materialer både lokalt og globalt

Ferdigheter

 • Evne til å organisere og gjennomføre et praktisk prosjekt i gruppe
 • Evne til å vurdere estetiske egenskaper
 • Arbeidstegninger av detaljer  

Generell kompetanse

 • Grunnleggende kompetanse i å evaluere ulike materialer ut fra et bærekraftig perspektiv
 • Kompetanse i å omsette konsept til konkret prosjekt
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe

Curriculum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required Required
Presence required Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignment-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:

Start semester

61 140 Systemer - Infrastruktur og landskap

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Systemer - Infrastruktur og landskap
Credits: 
20
Course code: 
61 140
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2018
Person in charge
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Course content

Emnet omhandler hvordan ulike menneskeskapte infrastrukturer kan tilpasses landskapet og dets økologiske systemer. Emnet tar for seg både innføring av nye strukturer og økologisk restaurering av tidligere endringer av landskapet.

Studentene introduseres for design-verktøy som gir mulighet til kompleks databehandling.

Learning outcome

Kunnskap 

 • Kunnskap om menneskeskapte infrastrukturer og økologiske systemer 
 • Grunnleggende kunnskap om digitale verktøy
 • Kunnskap om ulike systemers samvirke i landskapet 

Ferdigheter

 • Evne til å omsette teoretisk viten i prosjektarbeid
 • Grunnleggende ferdigheter i å anvende ulike medier til analyse og beskrivelse av rom i landskapet
 • Kunne arbeide med integrasjonen av infrastrukturelle og økologiske system med vekt på estetiske forhold

Generell kompetanse

 • En grunnleggende forståelse av samspillet mellom menneskeskapte og naturlige systemer 
Working and learning activities

Undervisningen foregår først og fremst i form av ukentlig veiledning og gjennomgang av prosjektarbeider.

I tillegg kan undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum.  

Curriculum

Kursanansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not required
Presence required Required
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:

Pages