fbpx 2020 Vår | Page 5 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

2020 Vår

80 121 Introduction to Architecture

Credits: 
18
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Introduksjon til arkitektur
Course code: 
80 121
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Anna Røtnes
Jonas Gunerius Larsen
Required prerequisite knowledge

Gjennomført GK1, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering. 

Course content

Kurset er en fortsettelse av GK1. Studentene fortsetter i to studioer, men undervisning og oppgavestilling er felles for studioene. Undervisningens hovedmålsetting er å gi studentene erfaring med fagets arbeidsmetoder gjennom prosjekteringsoppgaver. Det vil i tillegg til studioundervisning gis undervisning i verktøybruk, analytisk frihåndstegning og digitale tegneprogrammer.

Learning outcome

KUNNSKAP:

Kunnskap om forholdet mellom rom, konstruksjon og materialer

Kunnskap om konseptuell idéutvikling

Kunnskap om prosjekteringsprosessens arbeidsmetoder

Kunnskap om arkitekturfagets kommunikasjonsformer

FERDIGHETER:

Å utvikle et enkelt arkitekturprosjekt gjennnom planløsning, snitt og tredimensjonale studier i analog og digital modell

Å redegjøre skriftlig og muntlig for faglig innhold i eget arbeid

Å beherske AHOs tre-, stål- og plastverksted

Å bygge modell i flere skalaer

Å kjenne og beherske de arkitektoniske tegnekonvensjonene i 2D og 3D

Å beherske ulike teknikker innen analytisk frihåndstegning

Å beherske digitale tegneprogrammer

GENERELL KOMPETANSE:

Utvikle, visualisere og presentere et selvstendig arkitektonisk prosjekt i henhold til de gitte oppgavene.

Working and learning activities

Kurset fokuserer på prosjektutvikling der studentene hovedsakelig arbeider med individuelle oppgaver. Undervisningen foregår i form av ukentlig veiledning og diskusjon om prosjektene i ulike konstellasjoner med lærere og medstudenter. Seminarer, forelesninger og felles gjennomganger der studentene legger frem individuelle faglige betraktninger og eget arbeid for diskusjon i plenum er viktige pedagogisk elementer. Alle prosjekter krever modell som innlevert materiale. Alle tre verksteder benyttes,- tre, plast og metall. Kurset benytter Moodle som digital læringsplattform i kommunikasjon om semesterplan og kursinnhold.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:

70 163 GK6 Design fordypning

Credits: 
15
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Design fordypning
Course code: 
70 163
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Einar Sneve Martinussen
Ted Matthews
Harald Skulberg
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5 ved å ha oppfylt alle til oppmøte og innleveringer.

Gjennomført GK6 Introduksjon til Systemorientert Design.

 

 

Course content

Emnet "Design Fordypning" skal utvikle studentenes evne til å mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet mellom designer, oppdragsgiver samfunn. En viktig målsetning er å se sin egen design-praksis i en helhet som inkluderer større systemer og prosesser. Emnet er rettet mot faglig spesialisering og profesjonalisering.

Studentene samarbeider med en ekstern organisasjon/bedrift og kan fordype seg i Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Det vil også være mulig å utforme prosjekter som går på tvers av retningene, alt etter hvilke bedrifter det samarbeides med. Prosjektene kjøres i tett kontakt med designere i bedrifter, og studentene møter den profesjonelle design-hverdagen gjennom disse.

Emnet inneholder en videreføring av undervisningen innen Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Her er fokuset på profesjonalisering og samarbeid med bedrifter eller organisasjoner.

Studentene forventes å fordype seg i en eller flere av de tre hovedretningene Interaksjons-, Industri- og Tjeneste-design. Emnet har som formål både å modne enkeltstudentenes valgte spesialisering og design-praksis, og å trene evnen til å jobbe med partner-bedrifter eller -organisasjoner. I emnet er det forventet at studentene viderefører det de har lært i tidligere emne, og viser evne til å sette dette sammen på relevante måter.

Learning outcome

KUNNSKAPER
Gi studenten kunnskap om hvordan en designmessig praksis kan forstås og utføres.

Gi en mer bevisst forståelse av design-begreper med vekt på/ut fra organisasjonens/bedriftens identitet, oppgaver og formål.

Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer.

 

FERDIGHETER

Utvikle studentens evne til å gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy.

Trene sensibilitet for relasjoner og konsekvenser.

Trene evnen til samarbeid opp mot bedrift.

Trene ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte.

 

GENERELL KOMPETANSE
Gi studentene en dypere forståelse for sammenhenger i et designprosjekt.

Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift og profesjonelle designere.

Gjøre studentene i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter i kontekst.

 

Working and learning activities

Spesialisering og fordypning vil bli undervist gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog. Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske og designfaglige ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i, og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige design-faglige preferanser og referanser. Kommunikasjon og formidling av komplekse designløsninger er en viktig del av emnet og øves gjennom studentenes presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere.

 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:

70 161 GK 6 Introduksjon til systemorientert design

Credits: 
12
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Introduksjon til Systemorientert design
Course code: 
70 161
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Birger Sevaldson
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5 ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

 

 

 

 

 

Course content

Systemorientert design baserer designprosess og designutvikling på systemtenkning.

Systemtenkning er helhetstenkning og å forstå hvordan elementer i en helhet opptrer i forhold til hverandre. Studentene lærer å søke en dypere forståelse av problemstilling, å utfolde designoppgavens kompleksitet og å forstå årsak og virkning av designforslagene.

Kurset ”Introduksjon til Systemorientert design & teamarbeid” skal utvikle studentenes evne til mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet mellom designer, designteam, oppdragsgiver og samfunn. En viktig målsetning er å se sin egen design-praksis i en helhet som inkluderer større systemer og prosesser. Kurset omhandler Systemorientert design og teamarbeid.

Birger Sevaldson vil undervise i Systemorientert designmetodikk, og Andreas Wettre vil undervise i metoder for teamarbeid.

Studentene skal arbeide i tverrfaglige team med en felles designoppgave for en ekstern partner, det blir fokus på samarbeid og kontekst. Hver gruppe skal ha deltagere fra alle tre spesialiseringer. Samtidig som teamet skal samkjøres og utvikle et helhetlig prosjekt skal enkeltstudentene ha ansvar for sitt spesialfelt. Det søkes samarbeid med andre eksterne profesjoner. Samarbeidspartner våren 2020 er Semcon Devotek ved Baard Røsvik og tema for designoppgaven er autonomi teknologi: Oppgaven er å finne frem til konsepter for bruk av autonom teknologi som har omfattende systemisk innvirkning i positiv retning for samfunnet.

Learning outcome

Studentene forventes å lære systemorientert design spesielt. Studentene skal trene å samarbeide i team med forskjellig ekspertise hvor oppgaver og utfordringer løses sammen samtidig som individuelle ansvarsområder fordeles og samkjøres.

KUNNSKAPER
Gi studenten kunnskap om hvordan en systemisk desigpraksis kan forstås og utføres.

Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer.

Gi en grundig innføring i Systemorientert design og gigamapping. Det holdes overblikks-forelesninger i designmetodikk og grunnleggende forelesninger i teorier rundt teamwork og andre perspektiver slik som lean og agile.

FERDIGHETER
Utvikle studentens evne til å gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy.

Trene sensibilitet for systemer, relasjoner og konsekvenser.

Trene evnen til samarbeid i team.

Trene ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte.

 

GENERELL KOMPETANSE
Gi studentene en dypere forståelse for sammenhenger i et designprosjekt.

Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift og i team og i kunnskapsgenerering og fasilitering av giga-mapping workshops.

Gjøre studentene i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter i kontekst.

Working and learning activities

Spesialisering og fordypning vil bli undervist gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog. Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske og designfaglige ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i, og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige estetiske preferanser. Kommunikasjon og formidling av komplekse designløsninger er en viktig del av kurset og øves gjennom studentenes teamwork, presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere.

Systemorientert design læres gjennom forelesningsserie, workshops med konkrete oppgaver og i prosjektarbeid i dialog med bedrift og i gruppearbeid. Teamwork er sentralt.

Curriculum

Skjelten E. (2014) Complexity & Other Beasts: The Oslo School of Architecture and Design

Romm J. et. al. (2014) Practicing Systems Oriented Design: The Oslo School of Architecture and Design.

Sevaldson B. (2011) GIGA-MAPPING: VISUALISATION FOR COMPLEXITY AND SYSTEMS THINKING IN DESIGN: Nordic Design Research Conference. http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104/88

Sevaldson B. (2008) Rich Design Research Space: FORMakademisk vol: 1 sider: 28-44. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/119/108

 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-A-F Det skal utvikles et helhetlig prosjekt for hver del av kurset. Prosjektarbeidene evalueres helhetlig etter fire kriterier: prosess, kommunikasjon, systemisk forståelse og resultat.
Sluttresultatet skal bestå av 1 designforslag, 1 rapport, 1 digital presentasjon, 1 digital og printet GIGA map og utstilling av prosjektet under AHO Works Exhibition.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment: Det skal utvikles et helhetlig prosjekt for hver del av kurset. Prosjektarbeidene evalueres helhetlig etter fire kriterier: prosess, kommunikasjon, systemisk forståelse og resultat.
Sluttresultatet skal bestå av 1 designforslag, 1 rapport, 1 digital presentasjon, 1 digital og printet GIGA map og utstilling av prosjektet under AHO Works Exhibition.
Workload activityComment
Attendance et er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshoper og formelle veiledninger.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: et er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshoper og formelle veiledninger.

70 120

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Brukersentrert design
Course code: 
70 120
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Kathinka Bene Hystad
Required prerequisite knowledge

Gjennomført GK1, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Course content

Kurset bygger videre på høstens kurs GK1 Introduksjon til design. Hovedfokus i vårens kurs ligger på inkluderende designprosesser og øving i teknikker og metoder for produktutvikling. Kurset gir en større oversikt over faget i kontekst gjennom bransjeinnsikt og innføring til flere av fagfeltene interaksjonsdesign og systemorientert design. Samtidig legges det opp til øvelsesoppgaver for å utforske eget ståsted som designer. Det legges vekt på formgivning og estetisk utforsking i semesteret med en modul i 3D formanalyse og konstruksjon både i leire og med digitale verktøy. I et lengre designprosjekt som løses gruppevis får studentene erfaring med å gjennomføre en designprosess i ulike faser frem mot et ferdig produkt som presenteres. 

Kurset inneholder en integrert tegnemodul der studenten øves i relevante tegneteknikker for produktutvikling, visualisering og kommunikasjon i design. Photoshop introduseres som tegneverktøy. Visuell kommunikasjon og informasjonsvisualisering undervises i egen modul og tas videre i semesteret gjennom et Portfoliokurs.

Brukersentrert Design har en studietur til Spania der studentene får utvidet sin faglige kjennskap for å underbygge sitt ståsted som designer.

Learning outcome

Kunnskaper

 • Kunnskap om inkluderende designprosesser og tilhørende metoder
 • Kunnskap om formanalyse, komposisjon og estetikk
 • Kunnskap om designbransjen og fagfeltet 

Ferdigheter

 • Grunnleggende ferdigheter for gjennomføring av en designprosess.
 • Økte ferdigheter i kreative teknikker og konseptualisering
 • Økte tegneferdigheter med fokus på visualisering og kommunikasjon i design.
 • Kunnskap og ferdigheter innen blandede tegneteknikker med Adobe Photoshop
 • Økt bevissthet og ferdigheter i formgivning med erfaring i bruk av estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
 • Ferdigheter innen visuell og muntlig kommunikasjon.
 • Grunnleggende ferdigheter i 3D programvare med SolidWorks
 • Økte ferdigheter innen modellbygging samt erfaring fra 3D printing

Generelt

 • Forståelse av designfaget i kontekst og eget ståsted som designer.
 • GK2 sammen med GK1 gir studenten generell kompetanse innen design med utgangspunkt i produktdesign. Dette legger grunnlaget for å kunne tilegne seg og anvende kunnskap på en relevant og selvstendig måte videre i studiet.  
Working and learning activities

Undervisningen bygges opp med forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning. Det legges opp til både individuelt og gruppevis arbeid. Det forventes at studentene selv anvender kunnskap fra forrige semester og det legges mindre vekt på workshops. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Det legges vekt på prosjektenes relevans i en samfunnsmessig kontekst og kontakt med eksterne aktører er sentralt. Det legges opp til en ukes studietur til Spania. 

Curriculum

Tilhørende pensumlitteratur og artikler med fokus på formgivning og designprosesser generelt og inkluderende designprosesser og velferdsteknologi spesielt. 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment fieldIndividualPass / fail
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Project assignmentGroupPass / fail
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Group
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:

70 162 Design-driven field research

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Design metodikk // Feltstudier
Credits: 
3
Course code: 
70 162
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Year: 
2020
Person in charge
Kjetil Nordby
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Gjennomført GK6 Introduksjon til Systemorientert Design og GK6 Design Fordypning.

 

Course content

Kurset er en 2 uker intensiv modul som introduserer metoder for å planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra felt studier, som en del av en designprosess. Felt studie i kurset skjer ombord et skip, hvor forskjellige arbeidere og arbeidsplasser er observert og analysert av studentene. Kurset bygger på resultater fra forskningsprosjektene UBC og ONSITE og innfører "Model for Design-Driven Field Research". Studentene vil lære hvordan man effektivt og forsvarlig kan tilegne seg og dokumentere kunnskap om bruk, brukere og brukssted ved å besøke arbeidsplasser i feltet. Det vil være fokus på hvordan man planlegger feltstudier, valg og bruk av metoder i praksis, analyse av data, dokumentasjon og deling av funn. Kurset vil i tillegg belyse feltstudienes rolle i en design prosess. Kurset legger vekt på å la studenten tilegne seg praktisk erfaring ved å gjennomføre en realistisk studie i løpet av kurset.

Learning outcome

KUNNSKAPER

 • Studenten vil forstå et sett av feltstudiemetoder fra designpraksis, human factors/ ergonomi og etnografi fagområdene
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og menneskelig sentrert design
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og innovasjonsprosesser

FERDIGHETER
Studenten skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra feltstudier
 • organisere data og kommunisere relevante data gjennom rapport, workshops og muntlig presentasjon
 • bruke anledning til å være i felt i kontakt med brukere for å jobbe med design, prototyping og testing
 • jobbe i team
 • jobbe med brukerdeltakelse

 

GENERELL KOMPETANSE
Etter endt kurs skal studenten:

 • Forstå betydningen av og etiske dimensjoner av feltstudier for design
 • Planlegge effektive feltstudier
 • Forstå de viktigste metodene for å gjennomføre feltstudier
 • Organisere data fra feltstudier
 • Analyse data i team
 • Bruke feltdata i design oppgaver
 • Skrive feltstudierapporter
 • Dele innsikt fra feltstudier med andre
Working and learning activities

Prosjektet gjennomføres gjennom praktiske oppgave og teori. Den praktiske komponenten utføres sammen med bedrift.

Del 1. Introduksjon i feltstudier. Innføring i teori og praktiske erfaringer knyttet til feltstudier.

Del 2. Feltstudier i praksis. Planlegging og gjennomføring av en feltstudie knyttet til eget prosjekt.

Del 3. Feltstudier i design. Analysere, dokumentere og reflektere på feltdata for design.

Curriculum

Lurås, S., Nordby, K., 2014. Field studies informing ship’s bridge design. Presented at the International Conference on Human Factors in Ship Design and Operation, 26-27 February 2014, London, UK. https://doi.org/10.3940/rina.hf.2014.05

Introducing a 10-day course in field studies

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/introducing-a-10-day-course-in-field-studies-1c7566662d61  

What happens when 30 design students spend 3 days on a ship to do 9 simultaneous field studies

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/what-happens-when-30-design-students-spend-3-days-on-a-ship-for-a-field-study-b7f8090596d3 

 Why field studies matter in maritime design and how we do them

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/why-field-studies-matter-in-maritime-design-and-how-we-do-it-7a340c8f5fd9  

Field study case: design of ship engine rooms

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/field-study-case-design-of-ship-engine-rooms-befac78df90a  

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Excursions Required It is mandatory to go on the fieldtrip, as this is a major part of the course content. If there is a valid reason not to take part, an alternativ task may be offered. The teachers will decide what is an acceptable reason.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Excursions
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment: It is mandatory to go on the fieldtrip, as this is a major part of the course content. If there is a valid reason not to take part, an alternativ task may be offered. The teachers will decide what is an acceptable reason.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail Throughout the course the students are to submit written observations and reflections from every day of the course. Additionally notes, photos and videomaterial is also to be submitted.
ReportGroupPass / fail The students will receive a short written response about the quality of the report and what can be improved.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: Throughout the course the students are to submit written observations and reflections from every day of the course. Additionally notes, photos and videomaterial is also to be submitted.
Form of assessment:Report
Grouping:Group
Grading scale:Pass / fail
Comment: The students will receive a short written response about the quality of the report and what can be improved.
Workload activityComment
AttendanceThis is an intensive course and it demands daily attendance in the studio. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the course in order to be able to pass the course.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:This is an intensive course and it demands daily attendance in the studio. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the course in order to be able to pass the course.

70 123 G2 Design history

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Designhistorie 1
Course code: 
70 123
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Required prerequisite knowledge

Gjennomført GK1, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Course content

Kurset gir bred kunnskap om design- og kunsthistorie i relasjon til vår samtid. Grunnleggende spørsmål som hva design er og har vært, blir grundig drøftet. Emnet introduseres med en innføring i temaer innen kunst- og formgivningshistorien fra antikken frem til og med romantikken. Deretter flyttes fokus over til en gjennomgang av sentrale designhistoriske epoker, perspektiver, strømninger og episoder, fra fremveksten av moderne design på slutten av 1800-tallet til popdesign og postmodernisme på 1980- og 1990-tallet, fortsatt med et sideblikk til kunstens verden. Kurset tar ikke mål av seg til å være uttømmende, men det vil sette fokus på et sammensatt sett av estetiske, filosofiske, politiske motivasjoner som har formet design og kunst fra industrialismen og fremover. Kurset tilbyr et grunnlag for forståelse av designfeltet i dag.

Learning outcome

KUNNSKAPER

Etter endt kurs skal studentene skal ha:

 • Kunnskap om de ulike fagtradisjonene innenfor designhistorien. (Drakthistorie, møbelhistorie, skrifthistorie, industridesignhistorie og immateriell design)
 • Bred innsikt i sentrale filmteoretiske diskurser, og kunnskap om den kinematografiske estetikkens påvirkning på kunst og design.
 • Bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.

 

FERDIGHETER

Studentene skal lære å:

 • Analysere og redegjøre for stiler og epoker skiftelig og muntlig.
 • kunne sette samtidens designuttrykk inn i et historisk perspektiv
 • Se seg selv, sin faglige utøvelse og sitt faglige ståsted i perspektiv  
 • ha bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.
 • På en selvstendig måte å reise interessante problemstillinger på bakgrunn av en designteoretiske eller estetisk tema, og å formulere dekkende visuelle responser.
 • kunne oppsøke, hente og utnytte kunst og designreferanser fra ulike kilder.

 

GENERELL KOMPETANSE

Et hovedmål for emnet er å utvikle studentens forståelse for omgivelsene; skjerpe deres blikk hvilken betydning omgivelser og tings utforming har. Som fremtidige produsenter av bilder, rom, gjenstander, visuelle uttrykk og sosiale situasjoner, er det viktig at studenten utvikler et bevisst forhold til hva de setter ut i virkeligheten, ikke minst med tanke på at vi lever i en visuelt overstimulert og oppjaget konsumkultur, noe som gir grunn til å problematisere den stadig økende fremstilling av materielle og visuelle produkter.

Working and learning activities

Kurset Designhistorie 1 er formidlet:  

 • Gjennom forelesninger (2 – 3 timer hver mandag morgen på KHIO)
 • Studentene skal også studere på egenhånd.
 • Egenstudier og tekstlesing er en viktig del av kurset. Kurset inkluderer en pensumsliste.    
 • Ved slutten av semesteret skal studentene levere inn et hefte, der de har formulert visuelle ”svar” på teoretiske problemstillinger knyttet til de ulike forelesningene.

 

Til begge emner hører et teoretisk pensum, der studentene leser og fremlegger alt fra historisk oversiktsverker, filosofi til estetiske og designteoretiske perspektiver, som skal berike deres forståelse og utvide deres horisont. Teoretiske tekster hentet fra nevnte pensum leses av studentene individuelt eller gjennom kollokviearbeide. Hver uke fremlegger en gruppe en utvalgt tekst som er relevant for den dagens forelesning. Begge emner avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken. Det kreves av studentene at de er tilstede i undervisningen, er aktivt deltakende eller lyttende, at de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester og leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.

Curriculum

Kunsthistoriske grunnbøker/Bakgrunnslesning:

Danbolt/Kjerschow: Billedspor bind 1 & 2.

Gunnar Danbolt: Frå modernisme til det kontemporære

Hal Foster (red) Art Since 1900

E. H. Gombrich: Verdenskunsten/ The Story of Art

Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya: Gardner's Art through the Ages.

Norbert Lynton: The Story of Modern Art

Øistein Ustvedt: Ny norsk kunst etter 1990

Design- og arkitekturhistoriske grunnbøker:

Peter Anker (red) “Møbler og mennesker”

Didier Aubry & Tom Vavik: Produktdesign.

G. Bergan og T. Dysthe: Tingenes århundre 1900 – 2000.

Odd Brockmann: Om stygt og pent

William J.R. Curtis: Modern Architecture

Thomas Thiis-Evensen: Europas arkitekturhistorie fra idé til form.

F. Wildhagen: Norge i Form.

Estetisk teori og filosofi mm

Theodor Adorno: Aesthetic theory

Theodor Adorno: Culture industry

Hanna Arendt: On totalitarianism (Del 1: “Antisemitism”)

Roland Barthes: Mythologies (Forord + “The World of Wrestling” + “Myth today”)

Roland Barthes: The Fashion system (Introduksjon +1. Kapittel)

Roland Barthes: Camera Lucida/Det lyse kammer

Simone de Beauvoir: Det annet kjønn (Innledning + 1.del: Skjebnen & 2.del: Historien)

Walter Benjamin: “The Work of Art in the age of mechanical reproduction”

Pierre Bourdieus Distinksjonen. (Forord + innledning) 

Nicolas Bourriaud: Relasjonell estetikk.

Guy Debord: Society of the Spectacle (Første del)

William Easterly: ”The White Mans Burden” (Første del)

Clement Greenberg ”Towards a newer Laocoon”

Paul Greenhalgh: The Persistence of Crafts – Applied Arts Today

Walter Gropious: “The Theory and organization of the Bauhaus.”

Dick Hebdige: The meaning of Style .

Le Corbusier: Towards a new architecture (Utdrag se lenke) https://www.ntnu.no/wiki/download/attachments/32539747/le+Corbusier.pdf

Louise Mazanti: En teori for nutidig konceptuelt kunsthåndverk.

Marshall Mc Luhan: Mennesket og media. (Innledning + “Medie er budskapet” & “Varme og kalde media”)

Marcel Mauss: Gaven: Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn.

Laura Mulvey “The Visual pleasure and narrative Cinema”

Craig Owens ”The Allegorical impulse: Towards a Theory of Postmodernism”

Robert Pattison: The Triumph of Vulgarity: Rock music in the Mirror of Romanticism

Gregor Paulsson Vackrare Vardagsvara (Svenska sløydforeningen)

Kjetil Rollnes Vulgær og vidunderlig: En studie i utsøkt dårlig smak

John Ruskin: The Stones of Venice (1.kapittel: “The Quarry” + 4.kapittel: “St. Marks”)

Edward Said: Orientalism (Forord +Introduksjon + Etterord) 

Slavoj Zizeks (Red) Everything you always wanted to know about Lacan, but were afraid to ask Hitchcock. Introduksjon + ”In His Bold Gaze My Ruin Is Writ Large”

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail Det kreves av studentene at de er tilstede i undervisningen, er aktivt deltakende eller lyttende, at de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester og leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: Det kreves av studentene at de er tilstede i undervisningen, er aktivt deltakende eller lyttende, at de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester og leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:

70 142 GK4 Design Theory 1

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK4 Designteori 1
Credits: 
6
Course code: 
70 142
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Lise Amy Hansen
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2 og GK3 ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

 

 

 

Course content

Kurset gir en grunnleggende introduksjon til designteori i dag. Design settes inn i større kontekster, hvor designs tverrfaglige problemstillinger blir diskutert og satt i sammenheng med studentenes erfaringer og behov som designere.

Kurset gir innsikt i teoretiske og metodiske tilnærminger relevante for designfaget gjennom foredrag og diskusjoner, samt praktiske og skriftlige oppgaver. Gjesteforelesere som er utøvende designere, samt designteoretikere, inviteres for å engasjere og vise studentene mangfoldet i teoriutøvelse og relevans. Foredragene vil ta studentene gjennom designarbeider, metoder og strategier for å anvende teori i sitt eget virke som designere. Oppgaver blir om mulig relatert til studioarbeidet, som løper samtidig.

Kurset vil gi et designteoretisk grunnlag med fokus på hovedtemaene: teori for design, artikulasjon, semiotikk, estetikk, etikk og ansvar, inkludering og bærekraft. Hvert tema vil gi informerte utgangspunkter til videre studie i et variert og ekspansivt designfagfelt. Debatter inviterer og utfordrer studentene til selvstendig refleksjon om designfaget utover studiopraksis.

Learning outcome

KUNNSKAPER

• Studentene skal ha kunnskap om sentrale underliggende og kontekstuelle temaer i designfaget, om sentrale personer og tekster og om designarbeider og designere som omhandler disse. 

• Kurset vil utfordre og bevisstgjøre studentene som fremtidens designere ved å problematisere deres rolle.

• Vi diskuterer designfaget i forhold til inkludering, etisk ansvar og samfunnsmessig innvirkning.

FERDIGHETER
• Studentene skal være i stand til å sette spesifikke designoppgaver i en større kontekst og se relevansen av designteoretiske temaer i eget virke.

• Utvikle en egen stemme og en kritisk tilnærming til dagens og fremtidige problemstillinger.

• Kunne kommunisere reflektert i debatt, visuelt og skriftlig.

 

GENERELL KOMPETANSE
• Etter endt kurs skal studenten forstå det teoretiske underlaget for grunnleggende designprosesser og metoder.

• Studenten skal få en forståelse og innsikt i oppbygging av ulike retningene i designfaget.

• Studentene skal ha en forståelse for at det finnes ulike tilnærminger til designfaget (historisk, kultur, etisk, metodisk, teknisk, økonomisk m.m.).

• Studentene skal kunne forholde seg til et sammensatt standpunkt i designfaget og kunne se sitt eget faglige ståsted og utøvelse i perspektiv.

Working and learning activities

Forberedende lesing, foredrag (fra interne og eksterne) med oppfølgene oppgaver (individuelle og i plenum, praktiske og skriftlige), diskusjoner, korte presentasjoner, samt strukturert debatt.

Curriculum

Kurset har en kurshylle i biblioteket med utvalgt litteratur tilgjengelig til utlån. Studentene vil også få utlevert essays, artikler og bokkapitler fortløpende i kurset, som også vil være tilgjengelig på Moodle.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Exercise Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Exercise
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:

70 600 Industrial Design 2: Transform

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Industridesign 2: Transform
Course code: 
70 600
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Maximum number of students: 
20
Person in charge
Nina Bjørnstad
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level courses at AHO (BA level) or equivalent education of 180 ECTS. 

Students with Industrial Design I will have priority.

2 year international master students must have been approved for industrial design.

Course content

Transform is an advanced course in industrial design dealing with new tools for developing, prototyping and conveying design solutions. Primacy is given to new contexts and themes that rather require radical than incremental solutions. The course is organized around two extensive main iterations and phases. The first phase is based on a foresight a few decades ahead and then, as a second phase, the result of the first phase is back-casted in time and transformed by design to a more contemporary context. The outcome of both phases will be physical products conveyed by both digital media and physical models.

The course focuses specifically on the active use of various forms of physical and digital prototypes that supports the innovation process. Traditional sketching and model building will therefore be blended with explorations, 3D modelling, video-sketching, VR and other forms of conveying a rich variety of different design concepts. Independent of which technology is used, emphasis will always be on the core competences traditionally found in industrial design.

Learning outcome

The student shall after the course be able to participate in more advanced and complex design processes; and doing so as an independent designer with a creative, aesthetic and designerly approach.

KNOWLEDGE

By the completion of the course the student shall have knowledge about:

 • the kind of solution driven design process being so inherent in the industrial design tradition.
 • video- and VR-based sketching methods.
 • the kind of research methods developed within the industrial design tradition.
 • various themes like Radical Change, Sustainability, Future studies and Foresight.

SKILLS
By the completion of the course the student shall have the ability to:

 • use an industrial designer’s toolbox including (but not limited to); sketching through different media, creative methods, team work, foresight and presentation.
 • learn new things quickly, typically in entirely new context and often without any relevant users able to be informants or co-designers.

COMPETENCE
By the completion of the course the student shall:

 • have an updated State of the Arts (SoA) competence in industrial design, that builds on the legacy of Scandinavian Design. A tradition with hallmarks like inventive, simple, useful and aesthetically refined quality products that will last for a long time.
 • have a reflective and realistic understanding of his/her present competence and what's required to achieve sufficient professional knowledge and skills within another year of practice at IDE/AHO. For each individual student, the curricula might therefore be slightly modified.
Working and learning activities

The work is arranged as a design studio with lectures, workshops and presentations woven in as a natural part of the activity. Both phases involve workshop time.

Curriculum

Selected chapters from:

Rabiger M. 2008 (1996). Directing. Film techniques and aesthetics.  2nd ed. Focal Press, Burlington, MA, USA.

 

Dunne. A & Raby F. 2013. MIT. Speculative everything. Design, fiction, and social dreaming.  

 https://skepticalscience.com 

https://biomimicry.net/the-buzz/resources/biomimicry-designlens/

http://learnstorytelling.tumblr.com

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / failThe course will primarily be assessed through project work, self-assessments and deliveries submitted as design models, videos and presentations. The first phase is assessed by involved teachers and finally the whole course is assessed by an external supervisor. The student need pass both phases to pass the course.

For students that fail one of the two modules, a portfolio assessment of the whole coursework will be carried out in the end of the semester to finally decide if the student has reached the desired learning outcome
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:The course will primarily be assessed through project work, self-assessments and deliveries submitted as design models, videos and presentations. The first phase is assessed by involved teachers and finally the whole course is assessed by an external supervisor. The student need pass both phases to pass the course.

For students that fail one of the two modules, a portfolio assessment of the whole coursework will be carried out in the end of the semester to finally decide if the student has reached the desired learning outcome
Workload activityComment
Attendance The students are expected to take active part and be present in the studio, attend lectures and groupwork throughout the whole course. They are expected to attend all presentations, workshops and formal counsellings.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: The students are expected to take active part and be present in the studio, attend lectures and groupwork throughout the whole course. They are expected to attend all presentations, workshops and formal counsellings.

70 601 Interaction Design 2: Screens

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Interaction Design 2: Screens
Course code: 
70 601
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
English
Maximum number of students: 
20
Person in charge
Mosse Sjaastad
Lars Marcus Vedeler
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level courses at AHO (BA-level) or equivalent education of 180 ECTS.

Students that have taken Interaction Design 1 will have first priority, and students with Service Design 1 have second priority.

2 year international master students must have been approved for interaction design

Course content

The second part of the interaction design programme focuses on the complex connected world we now live in, where visual interfaces are increasingly prevalent (from mobile phones to large public information systems and presenting designers with fascinating, complex and highly relevant challenges. The course explores how these interfaces can be effectively integrated into networks and spaces; the information they contain and the messages they impart; and how we, as users, engage and interact with them.

New digital technologies, and the internet in particular, have changed the ways of production and consumption of information. The internet itself has undergone a sea-change in recent years, from primarily static and closed systems to infrastructures where openness, information sharing, collaboration and creativity are key ingredients. 

Massive information datasets and structures need to be presented in dynamic, user-friendly and accessible ways, allowing for easy navigation, providing an overview as well as detailed analysis. These sophisticated design challenges will be explored in a range of workshops and projects.The course will provide students with appropriate practical skills, design methods and design thinking tools, enabling them to tackle advanced screen-based design issues, and leading to the creation of engaging, informative and effective interfaces. The semester is a compilation of several smaller modules and workshops to introduce the students to the new and more screen specific methods, processes and tools that will form the core of the term. This will be followed by one final project, where students will develop more in-depth conceptual frameworks.

Learning outcome

KNOWLEDGE

Students will

• gain an insight and understanding of the fundamental challenges in the design of screen-based interaction design, and apply this to the design of engaging user-experiences

• understand the roles and opportunities for the designer in a technologically driven environment.

SKILLS

Students will

• improve their screen-based graphical technical and production skills

• be able to use tools and methods to prototype interactive concepts

• get aqainted with the iterative design process through hands-on tasks

• develop their skills at communicating their concepts and ideas in an engaging and convincing manner

Working and learning activities

Many small modules 

The semester is divided into many shorter modules, that together will form a comprehensive introduction to the field. Most of these modules will be initiated by lectures and/or workshops, followed by students working on their assignments with mentoring from the staff. Due to the intensity of the whole semester, we pride ourselves on the available supporting staff in many of the modules. 

Frequent crit’s and presentations 

In addition to mentoring, ‘the crit’ is the core method for dialogue throughout the semester, and students will engage in progress discussions and presentation 1 to 2 times weekly throughout the whole semester. 

Partner collaboration 

In the final module the students can choose from a various tasks with external collaborators. These collaborators range from local business and design consultant companies, to design research projects and future envisioning conceptualization. 

Group work 

Students will be working individually or in groups of two. 

Curriculum

Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices. Dan Saffer. New Riders

Microinteractions: Designing with details. Dan Saffer. O’Reilly Media

Intertwingled: Information Changes Everything. Peter Morville. Semantic Studios

Inventing the medium: principles of interaction design asa cultural practice. Janet H Murray. The MIT Press

Designing interactions. Bill Moggridge. The MIT Press

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / failThe course consist of 4 - 7 modules, and all modules need to be passed in order to pass the whole course.

Evaluation will be based on the following elements in percentage:
• 95% Design projects, presentations, minor deliverables, workshops and appropriate presentation material for the final project. Projects will be assessed for their creativity, expression, innovation, usability and appropriateness of design.
• 5% contribution towards the group exhibition

The course will be assessed by an external sensor/examiner.

The course is evaluated as pass or fail.

If during the semester the student fail in one of the modules, they will be given the option to supply material within the timeframe of the semester. And in addition, the external sensor for the final module will go through all the deliverables from the whole semester for this student do a portfolio evaluation.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:The course consist of 4 - 7 modules, and all modules need to be passed in order to pass the whole course.

Evaluation will be based on the following elements in percentage:
• 95% Design projects, presentations, minor deliverables, workshops and appropriate presentation material for the final project. Projects will be assessed for their creativity, expression, innovation, usability and appropriateness of design.
• 5% contribution towards the group exhibition

The course will be assessed by an external sensor/examiner.

The course is evaluated as pass or fail.

If during the semester the student fail in one of the modules, they will be given the option to supply material within the timeframe of the semester. And in addition, the external sensor for the final module will go through all the deliverables from the whole semester for this student do a portfolio evaluation.
Workload activityComment
AttendanceThis is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the semester in order to be able to pass the course.

There is a 90 % mandatory attendance expected for lectures, presentations and workshops.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:This is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the semester in order to be able to pass the course.

There is a 90 % mandatory attendance expected for lectures, presentations and workshops.

70 602 Service Design 2: Service Design Futures

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Tjenestedesign 2: Fremtidens tjenestedesign
Credits: 
24
Course code: 
70 602
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
English
Year: 
2020
Person in charge
Ted Matthews
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level (BA-level) at AHO or equivalent education with 180 ECTS.

Students who have taken Service Design 1 will be preferred, but this is not a requirement for this course.

International 2 year master students must have been approved for service design.

Recommended previous knowledge.

 • Service Design concepts and methodologies
 • User centred design methodologies
 • Qualitative data analysis
 • Ideation techniques
 • Prototyping
 • Concept communication
Course content

The course focuses on honing existing Service Design knowledge and competencies through practice by direct access to the schools focus areas of research whilst actively contributing to their development.

In addition undertaking this form of learning through contributing to research, the students will develop their ability to reflect on their own design practice within the rigorous framework of research practice.

These research focus areas are:

 1. Innovation in healthcare. This is carried out through C3. It has a focus upon process, and service design labs.
 2. Innovation in methods and tools: Developing tangible tools for highly experiential services and ritual service design.

By working with these areas students will practice what they have learnt in Service Design I and/or GK5 and GK6 by applying these design skills through ‘research-by-design’ to ongoing research projects with in-house researchers together with their external partners.

 

Learning outcome

KNOWLEDGE

 • Understand and appropriate research methodologies used within design research projects.
 • Develop an analytical approach to the field of Service Design
 • Reflection on what design research and its methodologies mean for service design practice and vice versa

SKILLS

 • Ability to read, understand and contribute to design research
 • Ability to analyse a service design problem in relation to relevant research theories and models
 • Ability to translate theoretical models into practical tools
 • The ability to reflect upon the nature of service design in relation to other disciplines
 • The ability to describe your position within the field of service design

GENERAL COMPETENCE 

 • Gain an overview of the state of the art of Service Design research
 • Promote an active and designerly participation within research projects

 

 

 

 

Working and learning activities

The course is run differently from Service Design 1. In Service Design 2 students will be working more independently and in close collaboration with the researchers that are part of C3 and ritual service design.

The main learning activities will be based upon research projects in collaboration with external partners, where the students will be part of the research team. The course also integrates studio work (group and individual), tutoring and reflective sessions in the classroom, workshops, structured presentations, and discussions with the course participants.

There will also be lectures with invited guests, designers and researchers. The students are expected to read some curriculum litterature.

Evaluation

 

 

 

Curriculum

Blomkvist, J., Clatworthy, S., & Holmlid, S. (2016). Ways of seeing the design material of service. In Service Design Geographies. The ServDes. 2016 Conference, Copenhagen 24-26 May 2016 (Vol. 125, pp. 1-13). Linköping University Electronic Press.

Crouch, C., & Pearce, J. (2012). Doing research in design. Oxford: Berg.

Clatworthy, S., Oorschot, R., & Lindquister, B. (2014, June). How to get a leader to talk: Tangible objects for strategic conversations in service design. In ServDes. 2014 Service Future; Proceedings of the fourth Service Design and Service Innovation Conference; Lancaster University; United Kingdom; 9-11 April 2014 (No. 099, pp. 270-280). Linköping University Electronic Press.

Matthews, Ted. " The Experiential Mesh: A New Service Development model for designing highly experiential services." International Conference on Service Science and Innovation 2014. Taipei (2013).

Matthews, Ted. "Sacred Services: The Potential for Service Design of Theory Relating to the Sacred." Artifact 3.2 (2014): 6-1.

Matthews, Ted, “Introducing Graphic Experiential Evidencing (GEE). How can the use of graphic novel fill a gap in the service design toolkit for communicating experience and emotion?” Design and Emotion 2016, Amsterdam. (2016)

Matthews, T., Sacred Service: The Use of ‘Sacred Theory’ in Service Design, Journal of Design, Business and Society 3(1), 67–97. (2017).

Pfannstiel, M. A., & Rasche, C. (2019). Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management. Springer International Publishing.

 

 

 

 

 

 

 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-Pass / failBeing a practice-driven course, the student’s progression through both projects will be presented by means of:

• Group and individual mid-term deliverables

• Workshops

• Evidencing material

In each module students will have group and individual deliverables that will receive qualitative assessment to identify their strengths and weaknesses.

The course will involve the participation in one or more modules related C3 and ritual service design projects and the research connected to these.  At the beginning of each module, the structure, contents and examination form will be detailed.

Each project will have a final presentation and report that will be assessed in pass/fail by an external sensor and the course leader.

The details for each project regarding particular deliverables and the evaluation criteria will be described in the brief for each project at the beginning of the module.

The students need to pass both modules to pass the course.

For those students that fail one of two modules, a portfolio assessment of the whole coursework (this comprises all group and individual mid-term deliverables presented by the student during the semester, additionally to the final presentation), will be carried out by the course leader, the module responsible and a second Service Design lecturer from the Institute at the end of the semester to finally decide if the student has reached the course learning outcomes.


Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Being a practice-driven course, the student’s progression through both projects will be presented by means of:

• Group and individual mid-term deliverables

• Workshops

• Evidencing material

In each module students will have group and individual deliverables that will receive qualitative assessment to identify their strengths and weaknesses.

The course will involve the participation in one or more modules related C3 and ritual service design projects and the research connected to these.  At the beginning of each module, the structure, contents and examination form will be detailed.

Each project will have a final presentation and report that will be assessed in pass/fail by an external sensor and the course leader.

The details for each project regarding particular deliverables and the evaluation criteria will be described in the brief for each project at the beginning of the module.

The students need to pass both modules to pass the course.

For those students that fail one of two modules, a portfolio assessment of the whole coursework (this comprises all group and individual mid-term deliverables presented by the student during the semester, additionally to the final presentation), will be carried out by the course leader, the module responsible and a second Service Design lecturer from the Institute at the end of the semester to finally decide if the student has reached the course learning outcomes.


Workload activityComment
AttendanceThis is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Students are required to attend at least 80% of the main course events described in the detailed calendar for each project to pass the course. The course leader will take assistance 15 minutes after the beginning of each session and will inform the students when they are close to failing the course due to attendance.

Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:This is an intensive course and it demands consistent and hard work from the participants. Students are required to attend at least 80% of the main course events described in the detailed calendar for each project to pass the course. The course leader will take assistance 15 minutes after the beginning of each session and will inform the students when they are close to failing the course due to attendance.

Pages