fbpx Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi
Emnekode: 
40 301
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet. Dvs. bestått grunnundervisning / bachelor i arkitektur.

Om emnet

Tilvirkning og representasjon av arkitektonisk rom i film/video:
En teoretisk og praktisk undersøkelse mot et diskursivt rom i video/film.
- Arkitektonisk kropp og rom i film har siden filmens begynnelse inspirert og påvirket arkitektonisk praksis. Nye produksjons- og representasjonsteknikker i 3D-verktøyer, spill, film og video fortsetter å utfordre vår forståelse for, og utvikling av det arkitektoniske rommet.
- Fordypningskurset ”Arkitektur & Film” skal sette fokus på kroppens og rommets morfologi undersøkt i fotografiske og bevegelige bilder. Kursets mål er å videre forstå, påvirke og kritisk utvikle det arkitektoniske rommet gjennom en fenomenologisk og perseptuell tilnærming.
- Kurset anvender videokamera og redigeringsverktøy som kreative redskaper til individuelt å observere, registrere og tolke ulike situasjoner og fenomener og med målet om på ny informere en romlig arkitektur.
- I en avsluttende eksperimenterende workshop i videoopptak og editering skal den individuelle erfaringen søke å argumentere for en tilvirkning og representasjon av arkitektonisk rom på film – et rom som ikke kan eksistere utenfor filmen/video.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått en introduksjon til teorier innen arkitektur, film og video knyttet til kursets tema.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått en grunnleggende opplæring i bruk av digitalvideokamera og redigeringsverktøy (Adobe Premiere) som registrerings-, observerings- og fortolkningsredskap.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått mulighet til å se på bruk av kamera/redigeringsverktøy som arkitektoniske hjelpemiddel for å føre en avansert, eksperimentell prosjektering basert på en aktuell, kritisk arkitekturdiskurs.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset starter med en historisk, teoretisk og filosofisk diskusjon om film generelt, og om kinematisk representasjon av det arkitektoniske rommet i sær. Studentene introduseres til emnet via en forelesningsrekke, litteratur og en serie med film og videovisninger.
Øvelser i videoskissering* og videoeditering oppøver studentenes praktiske ferdigheter og innsikt i forholdet mellom rom og bilde, og rom i bilde.
En kursdag består typisk av en forelesning, visning av film/video, produksjon og diskusjon av videoskisser.
Studentene jobber for hver kursdag individuelt med oppgavene og leverer i slutten av dagen. Produsert material diskuteres i plenum. På to av kursdagene settes fokus på opplæring i bruk av programvare for video redigering (Adobe Premier Pro).
Avsluttende uke har et eget program. I år settes det fokus på menneskets kropp i bevegelse og i møte med romlige infrastrukturer og/eller hindringer. Kurset samarbeider en uke med den fransk/sveitsiske Butoh danser Julie Dind. Resultatet av sammarbeidet skal publiseres.

*Video-skisser (å tegne, drodle og male med video).

Obligatorisk arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisningIkke påkrevd10 kursdager (tirsdager). Oppmøte til forelesning.
Øvinger10 kursdager (tirsdager). Gjennomføring av individuelle øvelser (videopptak).
1 uke (fordypningskursuke). Deltakelse og produksjon av endelig film.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:10 kursdager (tirsdager). Oppmøte til forelesning.
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:10 kursdager (tirsdager). Gjennomføring av individuelle øvelser (videopptak).
Obligatorisk arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:1 uke (fordypningskursuke). Deltakelse og produksjon av endelig film.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått10 videoskisser levert og diskutert på kursdagene.
IndividuellBestått / ikke beståttEndelig film produsert og diskutert i fordypningskursuke (workshop).
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:10 videoskisser levert og diskutert på kursdagene.
Vurderingsform:
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Endelig film produsert og diskutert i fordypningskursuke (workshop).
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningHver kursdag stilles det en ny oppgave som bearbeides individuelt og gjennomgåes samme dag i plenum. Materialet som leveres er en kort video samt en konsis tekst.
ForelesningerHver kursdag åpner med en times lang forelesning om dagens emne (pensum).
Individuell veiledningPå slutten av hver kursdag diskuteres de individuelt produserte videoskissene i plenum.
Avsluttende fordypningskursuke organiseres i form av en workshop fra mandag til fredag. Hver student lager sin egen film / installasjon og ytrer en skriftlig kritisk refleksjon på grunnlag av eget produsert visuelt material.
Ekstern sensor vurderer de individuelle ti kursdagene samt gjennomgår materialet fra avsluttende workshop.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Hver kursdag stilles det en ny oppgave som bearbeides individuelt og gjennomgåes samme dag i plenum. Materialet som leveres er en kort video samt en konsis tekst.
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Hver kursdag åpner med en times lang forelesning om dagens emne (pensum).
Aktivitet:Individuell veiledning
Kommentar:På slutten av hver kursdag diskuteres de individuelt produserte videoskissene i plenum.
Aktivitet:
Kommentar:Avsluttende fordypningskursuke organiseres i form av en workshop fra mandag til fredag. Hver student lager sin egen film / installasjon og ytrer en skriftlig kritisk refleksjon på grunnlag av eget produsert visuelt material.
Aktivitet:
Kommentar:Ekstern sensor vurderer de individuelle ti kursdagene samt gjennomgår materialet fra avsluttende workshop.