fbpx ACDL Computation | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

ACDL Computation

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
ACDL Computation
Emnekode: 
40 507
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunskaper i Rhino.
Studentene må delta på ACDL's fordypningskurs.

Om emnet

ACDL studio vil fremme 'research by design' med vekt på 'computational design'. I studio vil studentene arbeide med prosjekter i grupper på to eller tre for å muliggjøre utveksling av kunnskap og ferdigheter på tvers i gruppene.

For studenter som tar studioet for første gang vil hovedvekten bli lagt på innføring av konkrete konsepter og tilnærminger innen digital utforming av arkitektur, og utvikling av relaterte ferdigheter. Prosjektarbeidet vil fungere som et redskap for dette formålet og det tilknyttede fordypningskurset vil tjene som en 'boot camp' for telegnelse av ferdigheter. For studenter som velger å ta studioet igjen i følgende semestre vil hovedvekten legges på arkitekturprosjektet som et 'research by design' og integrert digital design innen arkitektur.

Semesteret høsten 2014 vil begynne med detaljerte design-undersøkelser av relativt små, men klart definerte bygningsløsninger og med utgangspunkt i disse fortsette med en gradvis utvikling til større strukturer og urbane teksturer. En rekke digitale designmetoder og verktøy vil bli utforsket med dette mål for øyet.

Det sentrale tematiske fokus i høstens studio er forholdet mellom bygning og det urbane nettverk. En utfordring ved byers vekst i vår samtid er at de rådende ekspansjons- og fortettings-modi er betinget av avgrensede, frittstående bygninger som samlet utgjør den urbane struktur. Dette innebærer at ekspansjon legger beslag på store arealer, mens fortetting medfører stadig mindre avstand mellom stadig høyere bygninger. ACDL studio søker derfor å utfordre arkitektonisk utforming som resulterer i endelige. avgrensede og ikke sammenhengende objekter, og i stedet undersøke muligheter for ekspanderbare arkitektoniske løsninger og design som kan utvides til en kontinuerlig urban struktur, slik som for eksempel "mat-building typology" som utviklet seg fra forskningen og arbeidet til GAMMA (den marokkanske CIAM gruppen), Team X (Smithsons, Aldo van Eyck, Candilis-Josic-Woods, etc.) og samtidige systemer inspirert av denne type urbane nettverk og bygningstypologier (som OMA's Agadir Conference Center eller Nexus World Housing prosjekt, etc.). Målet er å revurdere 'mat-building' typologien som et lokalspesifikt arkitektur og tektonisk system.

Innhold og undervisningsmetoder :
Undervisningen vil foregå i det dedikerte studio (ACDL) gjennom forelesninger, seminarer, veiledning og workshops . Studioet vil ha et tilknyttet fordypningskurs som vil fungere som en 'boot camp' for å etablere en basis av nødvendig ferdigheter innen digitale metoder og verktøy . Temaene vil tilnærmes både som designfaktorer i en arkitektonisk prosess og på en vitenskapelig måte .

Læringsutbytte

Kunnskaper
• Studentene vil få detaljert kunnskap om temaene innen arkitektur og 'computational design' som utforskes i studio og utvikle ferdigheter i 'computational design' av arkitektur;
• Studentene vil utvikle evnen til å utvikle arkitektoniske løsninger basert på spesifikke performative kriterier på en integrert måte fra det konseptuelle stadiet til den materielle artikulasjon gjennom 'computational design';

Ferdigheter
• Kunnskap og ferdigheter innen assosiativ modellering og generative systemer ;
• Kunnskap og ferdigheter i bruk av Virtual og Augmented Reality for arkitektonisk visualisering og design ;

Generell kompetanse
• Evnen til å sette opp og gjennomføre en designprosess som fører til ønsket resultat ;
• Evnen til å utnytte design som en forskningsmetode innen arkitektur som støtter utviklingen av ny arkitekturdesign ;

Praktisk organisering og arbeidsmåter

1. Forelesnings og seminar-type instruksjoner om arkitektur og urbane design konsepter og tilnærminger (seminarer krever forberedelse av studentene i form av lesing av utvalgte tekster)
2. Studioundervisning på individuell og gruppe-basis vedrørende design og 'research by design', samt instruksjoner for utvikling av ferdigheter.
3. Instruksjoner ledende mot masternivå selvstendig forskning og prosjektutvikling.
4. Workshops som introduserer spesifikke temaer og ferdigheter.

Merk: All instruksjon er basert på aktiv deltakelse fra studentene og 90% fremmøte

Pensum

Essensiell litteratur:

Det vil etableres et hånd-bibliotek bestående av utvalgte bøker om 'computational design'-emner og -metoder i kursets lokale. 

Bøker:

·         Risselda, M. and van den Heuvel, D. Eds. (2006) Team 10 1953-81 In Search of a Utopia of the Present. Rotterdam: NAi Publishers.

·         Sarkis, H. (2001) Case: Le Corbusier’s Venice Hospital and the Mat Building Revival. Munich, London, New York: Prestel.

·         Woods, S. (1978) Cadilis, Josic, Woods : Decade of Architecture and Urban Design.

Papers og artikler:

·         Hensel, M. and Sørensen, S. (2013) ‘En route to Performance-oriented Architecture - The Research Centre for Architecture and Tectonics: Integrating Architectural Education with Research by Design along a practice-oriented Perspective’. In: Prof. Djordje Stojanovic ed, SAJ Serbian Architecture Journal 5 (2): 106-131.

·         Smithson, A (1974). How to recognize and read mat-building. Architectural design 44(9), s.573-590

 

Anbefalt litteratur:

Bøker:

·         Ayres, P. ed. (2012) Persistent Modelling, London: Routledge.

·         Frazer, J. (1995) An Evolutionary Architecture. London : AA Publications. PDF Online: http://www.aaschool.ac.uk/publications/ea/intro.html

·         Hensel, M. (2013) AD Primer: Performance-oriented Architecture – Rethinking Architectural Design and the Built Environment. London: AD Wiley.

·         Hensel, M. and Turko, J. (2015) Grounds and Envelopes – Reshaping Architecture and the Built Environment. Routledge: London.

·         Hensel, M., Menges, A. and Weinstock, M. (2010) Emergent Technologies and Design: A Biological Paradigm for Architecture. London: Routledge.

·         Hensel, M., Hight, C. and Menges, A. Eds. (2009) Space Reader – Heterogeneous Space in Architecture. London: John Wiley and Sons.

·         Kolarevic, B. Ed. (2003) Architecture in the Digital Age: Design and ManufacturingLondon: Taylor and Francis.

·         Kolarevic, B. and Malkavi, A. Eds. (2005) Performative Architecture – Beyond Instrumentality. London: Spon Press.

·         Kolarevic, B. and Klinger, K. Eds. (2008) Manufacturing Material Effects: Rethinking Design and Making in Architecture. London: Routledge.

·         Koolhaas, R. and Mau, B. (1998) S, M. L, XL. Rotterdam: 101 Publishers.

-        Koolhaas, R. and Foster, H. (2013) Junk space with Running Room. London: Notting Hill Editions.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttSe arbeidsformer og læringsaktiviteter
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Se arbeidsformer og læringsaktiviteter
AktivitetKommentar
Forelesningerdeltagelse
Prosjekteringsoppgavedeltagelse
Gruppearbeidkvalitet og omfang på gruppe- og individuelle innleveringer
deltagelse og aktivitet
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:deltagelse
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:deltagelse
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:kvalitet og omfang på gruppe- og individuelle innleveringer
Aktivitet:
Kommentar:deltagelse og aktivitet