fbpx 60 406 Coastal mapping | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

60 406 Coastal mapping

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping
Emnekode: 
60 406
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
9
Emneansvarlig
Karl Otto Ellefsen
Espen Aukrust Hauglin
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning.Noe kunnskap om karlegging ved hjelp av Geografiske Informasjonssystemer

Om emnet

Kurset dreier seg om konsekvensene av norsk fiskerinæring på land:

  • Territorielle konsekvenser
  • Stedlige konsekvenser

De romlige, territorielle konsekvensene diskuteres for hele landet.

Stedlige konsekvenser gjøres ved hjelp av case studier

Tilgjengelig statistikk og visuelt materiale bearbeides ved hjelp av GIS-verktøy.

Vår metodikk tillemper seg OMA`s framgangsmåte i rurale studier

Kurset høsten 2018 er det andre i en rekke av tre. Våren 2018 studerte vi Senja, høsten 2018 vil studieterritoriet bli Lofoten og Vesterålen.

Læringsutbytte

Ferdigheter i å bruke Geografiske Informasjonssystemer i kartlegging.

Ferdigheter i territoriell «mapping».

Kunnskap om og ferdigheter i morfologiske studier.

Ferdigheter i å sette sammen og presentere en kompleks romlig og stedlig studie.

Kunnskap om rurale områder som gir kompetanse for å forstå og arbeide i denne typen områder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger:

  • GIS
  • Rurale områder
  • Fiskerinæring

Digitalt gruppearbeid med territorielle studier.

Individuelt case-studie

Supplerende opplysninger

Det er ulike innfallsvinkler til dette kurset:

  1. Våren 2017 ga Karl Otto Ellefsen sammen med Tarald Lundevall ut boka «Fiskevær – Myre på Yttersida» på PAX forlag. Boka diskuterer konsekvensene av norsk fiskerinæring på land – i dette tilfelle torskefiskerienen – hvordan næringa formgir og endrer steder og hvordan den endrer bosettingsmønsteret. Vi ønsker å utvide dette perspektivet til å diskutere konsekvenser for hele norskekysten. Intensjonen (høst 2018) er å videreføre dette til kartlegging av romlige konsekvenser av fiskerinæringa i Europa, og (vår 2019) å videreføre dette med eksempler fra hele verden.
  2. Nær all arkitektur- og urbanismeinteresse har i flere tiår nå vært rettet mot byen. Dette har ført til at endringer på landsbygda i liten grad har vært observert. AHO arbeider sammen med CAFA (Central Academy of Fine Arts, Beijing) med forskningsprosjektet Urbanisation of Rural China/Countryside Construction. Dette prosjektet er knyttet sammen med OMA/AMO`s pågående arbeid med å kartlegge rurale omstillingsprosesser globalt.
  3. UL arbeider med å raffinere bruke av GIS verktøy både til romlige diskusjoner av bosettingsmønster, næringsaktivitet og kulturelle forhold. Samtidig er intensjonen nå å ta opp igjen våre morfologiske studier fra 1980 og 1990 tallet og bruke GIS verktøy i disse studiene.

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttI løpet av semesteret skal studentene gi regelmessige presentasjoner for lærer og medstudenter og få tilbakemelding på arbeidet. Ved slutten av semestret skal resultatet bli fremvist i et gitt format. Den avsluttende vurderingen er basert på både den visuelle og muntlige presentasjonen, i tillegg til arbeidsprosessen gjennom semestret.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:I løpet av semesteret skal studentene gi regelmessige presentasjoner for lærer og medstudenter og få tilbakemelding på arbeidet. Ved slutten av semestret skal resultatet bli fremvist i et gitt format. Den avsluttende vurderingen er basert på både den visuelle og muntlige presentasjonen, i tillegg til arbeidsprosessen gjennom semestret.