fbpx 60 406 Coastal mapping | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

60 406 Coastal mapping

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping
Emnekode: 
60 406
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
9
Emneansvarlig
Karl Otto Ellefsen
Espen Aukrust Hauglin
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng).

Noe kunnskap om karlegging ved hjelp av Geografiske Informasjonssystemer (GIS).

Om emnet

Kurset dreier seg om konsekvensene av norsk fiskerinæring på land:

  • Territorielle konsekvenser
  • Stedlige konsekvenser

De romlige, territorielle konsekvensene diskuteres for de sentrale områdene for vinterskreifiske; Senja, Lofoten og Vesterålen.

Stedlige konsekvenser diskuteres for alle aktive fiskevær.

Tilgjengelig statistikk og visuelt materiale bearbeides ved hjelp av GIS-verktøy.

Vår metodikk tillemper seg OMA’s framgangsmåte i rurale studier

Våren 2019 er det siste i rekken av tre kurs. Våren 2018 studerte vi Senja, høsten 2018 studerte vi Lofoten, mens våren 2019 vil vi studere Vesterålen.

Kurset vil gjennomføre en ekskursjon til Vesterålen (Andøy, Øksnes, Bø, Sortland og Hadsel kommuner) under vinterfisket i 2019.

Supplerende opplysninger

Det er ulike innfallsvinkler til dette kurset:

  1. Våren 2017 ga Karl Otto Ellefsen sammen med Tarald Lundevall ut boka «Fiskevær – Myre på Yttersida» på PAX forlag. Boka diskuterer konsekvensene av norsk fiskerinæring på land – i dette tilfelle torskefiskeriene – hvordan næringa formgir og endrer steder og hvordan den endrer bosettingsmønsteret. Vi ønsker å utvide dette perspektivet til å diskutere konsekvenser for hele norskekysten.
  2. Nær all arkitektur- og urbanismeinteresse har i flere tiår nå vært rettet mot byen. Dette har ført til at endringer på landsbygda i liten grad har vært observert. AHO arbeider sammen med CAFA (Central Academy of Fine Arts, Beijing) med forskningsprosjektet Urbanisation of Rural China/Countryside Construction. Dette prosjektet er knyttet sammen med OMA/AMO`s pågående arbeid med å kartlegge rurale omstillingsprosesser globalt.
  3. UL arbeider med å raffinere bruke av GIS verktøy både til romlige diskusjoner av bosettingsmønster, næringsaktivitet og kulturelle forhold. Samtidig er intensjonen nå å ta opp igjen våre morfologiske studier fra 1980 og 1990 tallet og bruke GIS verktøy i disse studiene.

Materialet fa de tre kursene skal kurateres til en utstilling høsten 2019.

Læringsutbytte

Ferdigheter i å bruke Geografiske Informasjonssystemer i kartlegging.

Ferdigheter i territoriell «mapping».

Kunnskap om og ferdigheter i morfologiske studier.

Ferdigheter i å sette sammen og presentere en kompleks romlig og stedlig studie.

Kunnskap om rurale områder som gir kompetanse for å forstå og arbeide i denne typen områder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Digitalt gruppearbeid for å lære GIS med fokus på territorielle og stedlige studier i Vesterålen.

Forelesninger og seminarer om rurale og kystnære områder og aktuelle problemstillinger.

Individuelt case-studie av fiskerinæringens avtrykk på land.

 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttI løpet av semesteret skal studentene gi regelmessige presentasjoner for lærer og medstudenter og få tilbakemelding på arbeidet. Ved slutten av semestret skal resultatet bli fremvist i et gitt format. Den avsluttende vurderingen er basert på både den visuelle og muntlige presentasjonen, i tillegg til arbeidsprosessen gjennom semestret.

Les om eksamensreglementet her: https://aho.no/no/studenter/eksamen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:I løpet av semesteret skal studentene gi regelmessige presentasjoner for lærer og medstudenter og få tilbakemelding på arbeidet. Ved slutten av semestret skal resultatet bli fremvist i et gitt format. Den avsluttende vurderingen er basert på både den visuelle og muntlige presentasjonen, i tillegg til arbeidsprosessen gjennom semestret.

Les om eksamensreglementet her: https://aho.no/no/studenter/eksamen.