fbpx 70 120 GK2 Brukersentrert design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 120 GK2 Brukersentrert design

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
GK2 Basic design - part 2
Emnekode: 
70 120
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Kathinka Bene Hystad
Harald Skulberg
Stein Rokseth
Vera Pahle
Forkunnskapskrav

Gjennomført GK1, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Om emnet

Kurset bygger videre på høstens kurs GK1 Introduksjon til design. Hovedfokus i vårens kurs ligger på inkluderende designprosesser og øving i teknikker og metoder for produktutvikling. Kurset gir en større oversikt over faget i kontekst gjennom bransjeinnsikt og innføring til flere av fagfeltene interaksjonsdesign og systemorientert design. Samtidig legges det opp til øvelsesoppgaver for å utforske eget ståsted som designer. Det legges vekt på formgivning og estetisk utforsking i semesteret med en modul i 3D formanalyse og konstruksjon både i leire og med digitale verktøy. Det vil også bli gitt opplæring i metall- og treverkstedet, noe som legger grunnlag for komplette modellbyggingsmuligheter. I et lengre designprosjekt, som løses gruppevis, får studentene erfaring med å gjennomføre en designprosess i ulike faser frem mot et ferdig produkt som presenteres. 

Kurset inneholder en integrert tegnemodul der studenten øves i relevante tegneteknikker for produktutvikling, visualisering og kommunikasjon i design. Photoshop introduseres som tegneverktøy. Visuell kommunikasjon og informasjonsvisualisering undervises i egen modul og tas videre i semesteret gjennom et Portfoliokurs.

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kunnskap om inkluderende designprosesser og tilhørende metoder
 • Kunnskap om formanalyse, komposisjon og estetikk
 • Kunnskap om designbransjen og fagfeltet 

Ferdigheter

 • Grunnleggende ferdigheter for gjennomføring av en designprosess.
 • Økte ferdigheter i kreative teknikker og konseptualisering
 • Økte tegneferdigheter med fokus på visualisering og kommunikasjon i design.
 • Kunnskap og ferdigheter innen blandede tegneteknikker med Adobe Photoshop
 • Økt bevissthet og ferdigheter i formgivning med erfaring i bruk av estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
 • Ferdigheter innen visuell og muntlig kommunikasjon.
 • Grunnleggende ferdigheter i 3D programvare 
 • Økte ferdigheter innen modellbygging samt erfaring fra 3D printing

Generelt

 • Forståelse av designfaget i kontekst og eget ståsted som designer.
 • GK2 sammen med GK1 gir studenten generell kompetanse innen design med utgangspunkt i produktdesign. Dette legger grunnlaget for å kunne tilegne seg og anvende kunnskap på en relevant og selvstendig måte videre i studiet.  
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen bygges opp med forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning. Det legges opp til både individuelt og gruppevis arbeid. Det forventes at studentene selv anvender kunnskap fra forrige semester, og det legges mindre vekt på workshops. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Det legges vekt på prosjektenes relevans i en samfunnsmessig kontekst. 

Pensum

Tilhørende pensumlitteratur og artikler med fokus på formgivning og designprosesser generelt og inkluderende designprosesser og velferdsteknologi spesielt. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttKurset består av 4 moduler som alle må godkjennes frittstående for å bestå semesteret. Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet, såframt noe er levert. Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat, i form av en designdagbok. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen. Den samme leveranseformen gjelder ved godkjent utsettelse ved sykdom.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttDESIGNBRANSJEN OG DESIGNEREN
Skriftlig oppgaveinnlevering ved semesterstart. Midtveis innlevering av personlig designprosjekt. Refleksjoner og portfolio ved semesterslutt.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått2D og 3D Form.
Innlevering av oppgaver i visuell kommunikasjon. Innlevering av øvelser i leire og digitalt i løpet av kursmodulen. Gjennomføring av verkstedkurs for tre- og metallverksted. Sluttinnlevering av 3D printet modell og rendering i farger.
ProsjektoppgaveGruppeBestått / ikke beståttINKLUDERENDE DESIGNPROSESSER
Hovedprosjekt som resulterer i fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttTEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio fra hele semesteret med arbeider fra løpende undervisning samt arbeider med bruk av Photoshop.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Kurset består av 4 moduler som alle må godkjennes frittstående for å bestå semesteret. Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet, såframt noe er levert. Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat, i form av en designdagbok. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen. Den samme leveranseformen gjelder ved godkjent utsettelse ved sykdom.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:DESIGNBRANSJEN OG DESIGNEREN
Skriftlig oppgaveinnlevering ved semesterstart. Midtveis innlevering av personlig designprosjekt. Refleksjoner og portfolio ved semesterslutt.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:2D og 3D Form.
Innlevering av oppgaver i visuell kommunikasjon. Innlevering av øvelser i leire og digitalt i løpet av kursmodulen. Gjennomføring av verkstedkurs for tre- og metallverksted. Sluttinnlevering av 3D printet modell og rendering i farger.
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:INKLUDERENDE DESIGNPROSESSER
Hovedprosjekt som resulterer i fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:TEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio fra hele semesteret med arbeider fra løpende undervisning samt arbeider med bruk av Photoshop.
AktivitetKommentar
OppmøteI kurset forutsettes høy grad av deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Fravær ved kursaktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:I kurset forutsettes høy grad av deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Fravær ved kursaktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.