fbpx 70 171 Brukermedvirkning - hvordan sikre at du ikke får de svarene du vil ha | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

70 171 Brukermedvirkning - hvordan sikre at du ikke får de svarene du vil ha

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Brukermedvirkning - hvordan sikre at du ikke får de svarene du vil ha
Emnekode: 
70 171
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Andreas Wettre
Forkunnskapskrav

Kurset er åpnet for GK3 og GK5 studenter.

Om emnet

Dette er et kurs i prosessdesign, og fasilitering. Kurset handler om å gjennomføre gode intervjuer og workshops, om å forstå hva som skjer i samtaler og å øke evnen til stille gode spørsmål og verifisere svar. Kurset handler også om å forstå gruppedynamikken i workshop og hvordan bruker du dette til å justere/velge hvordan du legger opp din fasilitering.

All brukerinvolvering i design krever at designere snakker med brukere og påvirkere, i intervjuer eller i workshop. Når vi skal hente denne innsikten, og ikke minst tolke den er det viktig at designeren har bakgrunn for å forstå hvorfor folk svarer som de gjør – slik at man ikke får det svaret man vil ha, men heller det ærlige og riktige svaret.

Kurset handler om å lære ulike prosesser og spørsmålsteknikker som gjør studentene bedre i stand til å få mer verdifull innsikt gjennom involvering av brukere og andre som blir påvirket/påvirker ditt design.

Uke 1 - Psykologiens historie + gruppe tenkning + spørsmålsteknikker, en blanding av forelesninger, diskusjoner og læring av hverandre. Inkluderer også analyse av filmdialoger.

Øvelse: Gjøre intervjuer og tolke resultater

Teste Visuelle intervjuer

Uke 2 - Workshop, prosesser og metoder - hvorfor/når velge ulike øvelser

Gjennomføre workshop - evaluere resultat

Visualisere prosesser

Uke 3 - Fasilitator-rollen (lede workshop) - forståelse for rollen

Bli enda bedre kjent med deg selv gjennom enkel analyse og feedback.

Teste ut teknikker som fasilitator

Uke 4 Designe brukermedvirkning i et større prosjekt

Gjesteforelesere: Phd. Audun Formo Hay, psykolog Dagfinn Thøgersen

 

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

- Har teoretisk kunnskap om hva som påvirker hvordan folk svarer/responderer i intervju og workshops

- Har teoretisk og praktisk kunnskap om sentrale metoder og spørsmålsteknikker for å få navigere i samtaler og workshop

- Har grunnleggende kunnskap om å designe prosesser og lede workshops og forstå ulike gruppedynamikker som utvikler seg i denne sammenheng.

- Har et overblikk over faktorer som påvirker hvordan en workshop bør fasiliteres og håndtering av konflikter som kan vokse fram i denne sammenheng.

Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap (som definert over) til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter. Her må det kommer frem hvilke type ferdigheter dere forventer at studentene har når kurset er over.

- Kan designe prosesser for bedre brukermedvirkning

- Kan planlegge spørsmål og prosesser til intervjuer og workshops

- Kan foreta kvalifiserte vurderinger med løpende tilpasning av spørsmål og prosseser basert på hva som vokser fram

- Kan reflektere over egen faglig utøvelse av faslitering og intervjuer

 

Generell kompetanse: å kunne anvende kunnskap (som definert over) og ferdigheter (som definert over) på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke. Her må det komme frem hvilke type generelle ferdigheter dere forventer at studentene skal kunne når kurset er over.

-           Har kompetanse til å foreta etiske vurderinger når det gjelder påvirkningsperspektivet brukermedvirkning

-           Kan initiere, lede og gjennomføre prosesser og intervjuer i brukermedvirkning

-           Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fasilitering og intervjuer

-

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil være sentrert rundt følgende aktiviteter:

-Forelesninger om teori og modeller

-Gruppearbeid og ut-testing av ulike teknikker på medstudenter

-Planlegge og gjennomføre reelle intervjuer – reflektere og lære av disse individuelt og i grupper

-Designe workshop, teste ut, reflektere og lære av disse koblet opp mot alternative prosesser

-Utvikle kjennskap til egne styrker og utviklingsmuligheter i rollen som intervjuer og fasilitator gjennom øvelser og tilbakemelding fra medstudenter.

Kurset vil foregå i uke 40, 41, 42 og 43.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttInnlevering av en egendesignet brukermedvirkningsprosess.
Gjennom denne må studentene vise at de har oversikt over teori og metoder som skal til for å kunne få fram riktig innsikt.
Denne innleveringen blir vurdert i forhold til hvordan den fanger opp en løpende kritisk tenkning til hva som kommer fram og hvordan svar / resultater vil verifiseres.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Innlevering av en egendesignet brukermedvirkningsprosess.
Gjennom denne må studentene vise at de har oversikt over teori og metoder som skal til for å kunne få fram riktig innsikt.
Denne innleveringen blir vurdert i forhold til hvordan den fanger opp en løpende kritisk tenkning til hva som kommer fram og hvordan svar / resultater vil verifiseres.