fbpx 70 405 Design drevet innovasjon i offentlig sektor | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 405 Design drevet innovasjon i offentlig sektor

Full course name in English: 
Design Driven Innovation in the Public Sector
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 405
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Simon Clatworthy
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Kurset er anbefalt for studenter som tar tjenestedesign. En stor del av kurset er basert på norske forhold, derfor er kjennskap til norsk språk en fordel, men ikke et krav.

Om emnet

Kurset vil gi en introduksjon til design for offentlig sektor og handle om rollen, mandatet og nettverket til noen av de mest kjente aktørene i Norge.

Innhold:

Forelesninger, oppgaver, diskusjoner og arbeid med et bredt spekter av aktører fra den offentlige sektoren, samt designere og andre som også jobber innenfor offentlig sektor.

Individuelle oppgaver og lesing av pensum mellom forelesninger.

Kurset dekker følgende tema:

Introduksjon til offentlig administrasjon, ledelse og statlig styring: Introduksjon til konsepter og grunnleggende forståelse av offentlig administrasjon og tjeneste. Hvordan er de offentlige tjenestene organisert, levert og betalt? Hvordan oppstår nye tjenester? Hvilken effekt har det bestående styrende paradigmet på design og leveranse av offentlige tjenester?

Brukervennlighet: Hva betyr dette for offentlige instanser? Hvem er brukerne?

Hvilke reguleringer legger staten på ledelse og administrasjon når det gjelder brukervennlighet? Håndtering av etiske spørsmål og personvern i offentlige innovasjons prosjekter, samt sensitive personopplysninger og lovverk i helsesektoren.

Brukerundersøkelser: Hva vet vi om brukeren/borgeren? Hvordan utvikle og trekke ut kunnskap om brukeren og samhandlng med offentlige instanser? Hvilke kilder er tilgjengelig for innsamling av data?

Offentlige anskaffelser: Hvilke aktører er relevante (Innovasjon Norge, Difi, DogA, Forskningsrådet), hvordan samarbeider de, hvilke lover gjelder for offentlige anskaffelser innen nyskapning? Hva fremmer og kjennetegner denne nyskapningen og hvilken rolle kan design spille?

Innovasjon i kommuner: Introduksjon til Samveis metodikk. Introduksjon til evaluering av påvirkning, verdiskapning og samspill mellom dette og tjenestedesign.

Innovasjon og ledelse:Eksempler på kultur og tradisjon. Introduksjon til "Stimuleringsordningen" og liknende tjeneste- innovasjonsprosjekter initiert av staten.

Innovasjon i Staten:Hvordan design blir brukt i offentlig sektor på internasjonalt nivå gjennom f. eks. "labs" La27e Region i Frankrike, MindLab iDanmark, Policy Lab i England, Laboratorio de Goberno i Chile, Grounded Space i Canada) for å sammenlikne "the Scandinavian way" med andre land.

Digitalisering som verktøy for innovasjon i offentlig sektor, f.eks. velferdsteknologi.

 

 

Læringsutbytte

Studentene vil få en forståelse av hvordan utvikling av offentlige tjenester skjer i dag, og hvordan denne skiller seg fra utvikling av kommersielle tjenester. Rollen design kan ha som støttespiller i offentlige prosesser og i å utvikle effektive, bærekraftige og brukerorienterte tjenester, vil bli utforsket i kurset.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, oppgaver og diskusjoner med et bredt spekter av aktører fra den offentlige sektoren, samt designere og andre som jobber innenfor den offentlige sektoren.

Det vil bli gitt individuelle oppgaver og lesing av pensum mellom forelesninger.

Pensum
  1. Design for Policy (Christian Bason, 2014)
  2. Transforming Public Services by Design (Sabine Junginger, 2017)
  3. Civic Service Design Tools + Tactics (City of New York, 2017): http://www1.nyc.gov/assets/servicedesign/index.html
  4. Designing for Public Services (IDEO, Design for Europe & Nesta, 2016): http://5a5f89b8e10a225a44ac-ccbed124c38c4f7a3066210c073e7d55.r9.cf1.rackcdn.com/files/pdfs/Nesta_Ideo_Guide_DesigningForPublicServices_100117.pdf
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttStudenten blir vurdert på alle mindre innleveringer, deltakelse og bidrag i diskusjoner gjennom hele kurset. Det vil være en avsluttende presentasjon og skriftlig refleksjon på selvvalgt tema. Innholdet skal formidles med bruk av riktig vokabular og med fremheving av hva som er karakteristisk og hva potensialet er for design i offentlige tjenester med målgruppe.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten blir vurdert på alle mindre innleveringer, deltakelse og bidrag i diskusjoner gjennom hele kurset. Det vil være en avsluttende presentasjon og skriftlig refleksjon på selvvalgt tema. Innholdet skal formidles med bruk av riktig vokabular og med fremheving av hva som er karakteristisk og hva potensialet er for design i offentlige tjenester med målgruppe.

AktivitetKommentar
OppmøteDet er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger