fbpx 70 504 Systemorientert design: Design for demokrati | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 504 Systemorientert design: Design for demokrati

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Systems Oriented Design: “Design for Democracy“
Emnekode: 
70 504
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Birger Sevaldson
Linda Blaasvær
Forkunnskapskrav

Bestått emner i design eller arkitektur på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng

Om emnet

Kurset passer for alle designretninger, blant annet arkitektur, urbanisme og landskapsarkitektur. Kurser dekker alt fra mikro- til makronivå, og studentene kan utvikle og velge sitt eget perspektiv. Kurset har ett hovedtema, men det er mulig med individuelle opplegg. Kurset er velegnet som forberedelse til diplomprosjektet.

 

Design for en kompleks verden

Dagens designere må forholde seg til en stadig økende kompleksitet. Designere møter hele tiden nye områder og oppgaver, og viktigheten av design øker. Designere må håndtere komplekse sosiotekniske problemer i utviklingen av både løsninger og prosesser. For å stå bedre rustet til denne utviklingen, må designere lære seg å håndtere større kompleksitet, forstå større sammenhenger, lære mer om konsekvensene av valgene vi tar, både for bedrifter, kunder, enkeltbrukere, samfunnet og miljøet rundt oss.

 

Systemtenkning

En dypere forståelse av komplekse prosesser kalles systemtenkning I systemorientert design (SOD) har vi utviklet en tilnærming til systemtenkning spesielt tilpasset praktiserende designere. Det er en designorientert tilnærming til systemer.

SOD er del av en større bevegelse med mange tilnærminger som kalles systemdesign (systemic-design.net). Denne bevegelsen ble startet av SOD-forelesere her ved AHO og andre mennesker, hovedsakelig fra Canada, India, Italia og USA.

Les mer på
www.systemsorienteddesign.net

www.systemic-design.net

 

Fokustema – høsten 2018: Design for demokrati

Vi opplever stor urolighet i verden, der demokratiske verdier står på spill og mennesker flykter fra krig og fra hjemmene sine. Mange land er på vei mot demokrati, men veien dit er kronglete. Selv etablerte demokratier har utfordringer, noe vi ser eksempler på i både EU og i USA. Norge er intet unntak når det gjelder behovet for større deltakelse og ansvaret som påhviler velgerne og innbyggerne generelt. De demokratiske systemenes iboende kortsiktige perspektiver i kombinasjon med komplekse drivprosesser gjør det vanskelig for innbyggere å gi uttrykk for langsiktige betraktninger og å vite hvordan de kan delta. Lokaldemokratiet er underutviklet sammenlignet med de store oppgavene lokalsamfunnene står overfor. Dette gjelder alt fra bærekraft til økonomisk utvikling og integrasjon.

På den annen side har design en lang tradisjon i å utvikle prosesser fra et demokratisk perspektiv. Universell utforming og deltakende designprosesser er eksempler på dette. Designere har også lenge vært involvert i demokratiske prosesser ved å utforme valgsystemer og informasjonsdistribusjon. Men design for demokrati kan utvikles videre. Kan vi, gjennom design, se for oss og beskrive en fremtid med en balansert fordeling av makt, verdier og ressurser? Kan vi bidra til å bygge demokratiske kulturer og senke terskelen for deltakelse i demokratiske prosesser? Kan vi designe prosesser som gjør det enklere å tenke langsiktig, og gjennom dette fremme bærekraftig utvikling? Kan vi, gjennom å designe omgivelsene våre, bidra til nye demokratiske organisasjoner?

Kurset er åpent for alle studenter ved AHO og tar mål av seg til å være tverrfaglig og utvikle nye perspektiver eller innta posisjoner som ikke dekkes av andre AHO-disipliner. Eksempler på dette er organisasjonsdesign og design for handling (handlingsdesign) eller helt nye perspektiver.

Læringsutbytte
 • Studentene får en innføring i systemorientert design (SOD) som metode og tilnærming, for å kunne arbeide med en større grad av kompleksitet.

 

KUNNSKAPER

Studentene vil få:

 • en introduksjon til System Orientert Design som metode og tilnærming, slik at de vil være i stand til å arbeide med større kompleksitet.
 • lære system-orientert design.
 • en grundig innføring i systemorientert design, Rich Design Space, GIGA-mapping, ZIP-analyse og systemevaluering.
 • en bedre forståelse for og generell kunnskap om systemtenkning, systemteori og systemdynamikk: årsakssammenhenger og kompleksitet for praktiserende designere.  
 •  

FERDIGHETER

Studentene vil tilegne seg ferdigheter i:

 • SOD som en prosesstyrt metode
 • Designforskning
 • Øve opp sensitivitet for systemer, sammenhenger og konsekvenser: årsak og virkning.
 • Utforske og forstå kompleksitet, og arbeide med problemstillinger
 • Tilrettelegging av workshops
 • Deltakende design
 •  

GENERELL KOMPETANSE

Studentene vil bli i stand til å bruke denne metodikken til å forstå og takle komplekse problemer og å til å tenke systematisk. System tenkning i design er en svært relevant ferdighet i en verden som henger mer og mer sammen digitalt og for å løse at sammenfiltrede og komplekse utfordringer i verden i dag. Kompetanse hentes ofte fra design byråer, da de i stadig større grad tar på seg en stor andel prosjekt som krever design ferdigheter, som kan løse dårlig definerte problemstillinger.

Systemorientert designeren er et verdifullt medlem av designteamet, med f. eks. spesialisering i produkt-, tjeneste- eller interaksjonsdesign. Med evne til  å tenke systematisk  og forstå innhold og kompleksitet i et produkt-, tjeneste- eller interaksjonsdesign, vil en systemorientert designer være i stand til å forutse konsekvenser av et design forslag, med fokus på bærekraftige løsninger for fremtiden.

Helhetlig perspektiv, etikk og bærekraft sammen med kulturelle, organisatoriske, økonomiske og tekniske hensyn, er sentralt for en systemorientert designer. Denne evnen med å ha et helhetlig overblikk er utmerket kompetanse for designeren i teamet, samt også for en prosjektleder. Systemorienterte designere kan spille en avgjørende rolle i å håndtere kompleksiteten i framtidige sosiale utviklinger. De kan typisk arbeide i desig byråer, i organisasjoner, i det offentlige med tjenestedesign, innen politikk eller i den private sektoren, for å gi noen eksempler.

Systemorienterte designere er trent i teknikker som Giga-mapping, hvilket setter dem i stand til å håndtere komplekse problemstillinger og ta ansvar for videre konsekvenser av håndtering av en oppgave. Systemorientert designeren er også dyktig i å planlegge og lede workshopper og co-design prosesser, f.eks. Giga-mapping workshopper, hvor man skal få et helhetlig bilde av et design problem med mange aktører involvert.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene arbeider på et semesterprosjekt individuelt eller i grupper (anbefalt gruppestørrelse er to studenter).

Prosjektplaner utvikles for hvert enkelt prosjekt i henhold til kravene som gjelder. Alle prosjekter krever i utgangspunktet et eget prosjektdesign. Selve kurset er et dynamisk, sosialt system som må justeres og tilpasses etter hvert. Studentene må derfor delta aktivt i å utforme kurset. Vi forventer at kurset korrigeres, og at tilnærminger endres underveis.

Evaluering og kvalitetssikring

Vurderingsmappe:

Prosjektrapport med presentasjon, video og utstilling, som enkelt formidler prosjektet på AHO WORKS utstillingen. Rapporten er hovedleveransen.

Studentene vurderes med utgangspunkt i deltakelse og innsats, gjennomgang av milepæler, vurdering og innlevering av avsluttende prosjekt.

Kurset vurderes som bestått / ikke bestått.

Det forventes oppmøte på forelesninger, undervisninger og presentasjoner.

Pensum

Sevaldson, B. & Blaasvær, L. (2016). 70504 Systems Oriented Design: Design for Democracy. Hentet fra http://aho.no/en/course/8455/8456/IDE/2013

Sevaldson, B. (2011). GIGA mapping: Visualization for Complexity and Systems Thinking in Design. Artikkel presentert på Nordic Design Research Conference, Helsingfors 2011.

Sevaldson, B. (2008). Rich Design Research Space. FORMakademisk, 2008 bind 1 (1) s. 28–44.

Meadows D. (2008). Thinking in Systems. A Primer. Redaktører: Wright D. Forlag: Chelsea Green Publishing Company.

Sevaldson, B. (2012). Can Designers Design Anything? AHO WORKS STUDIES 2011–2012. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Manzini, E. og Margolin, V. (2017). Open Letter to the Design Community:
Stand Up For Democracy. Hentet fra http://www.democracy-design.org/open-letter-stand-up-democracy/

Nelson, H. og Sevaldson, B. (2017). The Democracy Files. Hentet fra http://www.systemsorienteddesign.net/index.php/projects/design-for-democracy/the-democracy-files

 

 

 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttProsjektrapport med presentasjon, video og utstilling, som enkelt formidler prosjektet på AHO WORKS utstillingen. Rapporten er hovedleveransen.


Studentene vurderes med utgangspunkt i deltakelse og innsats, gjennomgang av milepæler, vurdering og innlevering av avsluttende prosjekt.


Det forventes oppmøte på forelesninger, undervisninger og presentasjoner.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektrapport med presentasjon, video og utstilling, som enkelt formidler prosjektet på AHO WORKS utstillingen. Rapporten er hovedleveransen.


Studentene vurderes med utgangspunkt i deltakelse og innsats, gjennomgang av milepæler, vurdering og innlevering av avsluttende prosjekt.


Det forventes oppmøte på forelesninger, undervisninger og presentasjoner.
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes at studentene arbeider uavhengig og er i stand til å bruke tidligere erfaring fra design- eller arkitekturutdanning i prosjektet. Vi forventer et høyt aktivitetsnivå og god innsats.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes at studentene arbeider uavhengig og er i stand til å bruke tidligere erfaring fra design- eller arkitekturutdanning i prosjektet. Vi forventer et høyt aktivitetsnivå og god innsats.