fbpx 70 504 System orientert design: “Design for meget komplekse systemer“ | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 504 System orientert design: “Design for meget komplekse systemer“

Full course name in English: 
Systems Oriented Design: “Design for Very Complex System“
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
70 504
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2020
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Birger Sevaldson
Forkunnskapskrav

Bestått emner i design eller arkitektur på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng

Om kurset: VIKTIG!

Dette kurset består av to moduler

Modul 1 (20 studiepoeng) SOD gjøres i samarbeid med OsloMet avdeling for design Kjeller. Ca halvparten av undervisningen vil bli holdt på Kjeller.  

Modul 2 (4 studiepoeng) Circular Mountain Systems Design 

I tillegg velges et fordypningskurs på 6 studiepoeng.

Kurset vil være teoritungt med mange forelesninger og delvis vitenskapelig tilnærming. De fleste forelesningene er knyttet opp mot praktiske øvelser og prosjektarbeid.

Innholdet i kurset vil kunne avvike fra det som er angitt her.

Andre lærere

Tobias Luthe, Andreas Wettre

Tore Gulden, Kristin Støren Wigum, James Lowley, Abel Crawford

Om emnet

Kurset passer for alle designretninger, inkludert arkitektur, urbanisme og landskapsarkitektur. Kurset har to hovedtema som man kan velge, men det er også mulig med individuelle opplegg. Kurset er velegnet som forberedelse til diplomprosjektet.

Kurset passer for alle designretninger, inkludert arkitektur, urbanisme og landskapsarkitektur. Kurset har to hovedtema som man kan velge, men det er også mulig med individuelle opplegg. Kurset er velegnet som forberedelse til diplomprosjektet.

Design for en kompleks verden

Dagens designere må forholde seg til en stadig økende kompleksitet. Designere møter hele tiden nye områder og oppgaver, og viktigheten av design øker. Designere må håndtere komplekse sosiotekniske problemer i utviklingen av både løsninger og prosesser. For å stå bedre rustet til denne utviklingen, må designere lære seg å håndtere større kompleksitet, forstå større sammenhenger, lære mer om konsekvensene av valgene vi tar, både for bedrifter, kunder, enkeltbrukere, samfunnet og miljøet rundt oss.

Systemtenkning

En dypere forståelse av komplekse prosesser kalles systemtenkning. I systemorientert design (SOD) har vi utviklet en tilnærming til systemtenkning spesielt tilpasset praktiserende designere. Det er en designorientert tilnærming til systemer.

SOD er del av en større bevegelse med mange tilnærminger som kalles systemisk design (systemic-design.net). Denne bevegelsen ble startet av SOD-forelesere her ved AHO og andre mennesker, hovedsakelig fra Canada, India, Italia og USA.

Les mer på
www.systemsorienteddesign.net 

 www.systemic-design.net

 

MODUL 1: Design for meget komplekse systemer

Det er mange samarbeidspartnere som er partnere i kurset. Temaene spenner fra, offentlig sektor, tjenester og organisasjoner til produkter, arkitektur, bærekraft og demokrati. Studentene kan velge en av partnerne eller selv-programmere.

 

Hvem bør ta dette kurset?

Dette er kurset for deg hvis du ønsker

 • -          å ta en utfordring å jobbe med svært komplekse problemer,
 • -          å utvikle designernes innboene evne til helhetlig tenkning,
 • -          å ha en strategisk rolle i ditt fremtidige arbeid som designer.
 • -          å kombinere flere perspektiver og diversifiserte synspunkter  samt motstridende interesse, for eksempel å jobbe med           bærekraft mens du opprettholder profitt, eller jobber med dialoger samtidig som du beholder mangfold.
 • være del av en sirkulær økonomiovergang
 • - å lære å designe som natur: (1) med materialer og produkter, og (2) på systemnivå i organisatoriske økonomiske overganger
 • - å tilegne seg metodologiske, kontekstuelle, tekniske og sosiale ferdigheter innen sirkulær regenerativ design, dvs. livssyklusanalyse, design med fornybare materialer, sirkularitetsindekser, omstilling av en turistserviceøkonomi, og
 • - å utvikle designernes evne til å integrere helhetstenking og sirkulær design i en reell kontekst av fjelløkonomier, turisme og globale miljøendringer
 • -          å bli bedre til å håndtere forskjellige perspektiver, interesser og verdier

Dette kurset er for deg hvis du…

 • er selvstendig og klarer å lage egne problemformuleringer
 • er i stand til å leve med usikkerhet og ikke er avhengig av at alt er planlagt for deg.
 • er villig til å ta inn ny kunnskap og å lese selvstendig.
 • liker å jobbe med vanskelige ting som gir motstand
 • er flink til å ta initiativ og oppsøker veiledning og kritikk
 • er i stand til å gi kritikk der og da og aktivt delta i utformingen av kurset underveis

Hvis du føler at du ikke oppfyller disse kravene bør du tenke deg nøye om, men hvis du er villig til å bli bedre i de nevnte krav så er du hjertelig velkommen

Kurset er åpent for alle studenter ved AHO som tenker at design kan spille en avgjørende rolle i utformingen av våre samfunn. Kurset tar mål av seg til å være tverrfaglig og utvikle nye perspektiver eller innta posisjoner som ikke dekkes av andre AHO-disipliner. Eksempler på dette er organisasjonsdesign og design for handling (handlingsdesign) eller helt nye perspektiver.

Hvis du er i tvil ikke nøl men ta kontakt med birger.sevaldson@aho.no 

 

MODUL 2  Sirkularitet i fjellsystemer
Systemiske sammenhenger fra produkter til atferd til arealbruk og regional (sirkulær) økonomi.

Fjellregioner er komplekse sosio-økologiske systemer, sårbare for globale miljøendringer, ofte avhengig av enkeltindustri som turisme, skogbruk eller gruvedrift. Hvordan utforme en mer spenstig, regenererende fjelløkonomi? Hvordan skape sirkularitet i fjellregioner, med en mer diversifisert, fleksibel, koblet økonomi, der (vinter) turisme er en pilar i en sirkulær økonomi? Hva er rollen som forbruker, turist, produktene vi forbruker, valgene vi tar? Hvordan korrelerer produktdesign, ski, mobilitet, lokal identitet og en sirkulær økonomi i fjellene? Hvordan kan designere designe for sirkularitet? Fjellsystemer er en egen del av norsk landskap, kultur, økonomi, historie og fremtid. De opplever forandringer først og på det verste. De er kilde til ressurser, levebrød, reisende, sorg og drømmer. De er ekstreme miljøer og antenner for fremtidig utvikling.

I dette kurset utforsker og designer vi sirkulære fjellsystemer, som er mer spenstige og regenererende. Vi designer for sirkularitet fra to forskjellige retninger, i to grupper:

Gruppe (1) design fra “zoom in” -perspektivet, detaljene, materialet, ressursene, via produktet “ski”, og zoomer ut til bruk i fjellet turisme;

Gruppe (2) designer fra "zoom out" -perspektivet, fjellregionen, den lokale økonomien, landskapsbruken, fra den nåværende lineære til en fremtidig sirkulær økonomi, og zoomer inn til de forskjellige økonomiske aktivitetene og forbrukeratferden. Det er her grupper (1) og (2) slår sammen arbeidet med sirkulariteten til fjellsystemer; den systemiske produktdesigneren og den systemiske service-landskapsdesigneren samarbeider "bottom up" og "top down" for å utvikle et felles systemstrategi og kommunikasjonskart for sirkulære fjellsystemer.

Dette kurset i Circular Mountain Systems Design (som en del av det generelle AHO-undervisningstilbudet i Systems Oriented Design SOD) gir et rikt og svært komplekst læringsfelt, starter med et sirkulært designet produkt, dets vesentlighet og forsyningskjeder (gruppe 1), og utvider deretter til brukeren og hans / hennes interaksjon med ski og naturlige snømiljø, mobilitetsatferd og generelt forbruk, til det naturlige landskapet og fjellregionene med sin natur og økonomi i overgang mot sirkularitet (gruppe 2).
 

Ikke nøl med å ta kontakt med tobias.luthe@aho.no for spørsmål.

Læringsutbytte

Studentene får en innføring og fordypning i systemorientert design (SOD) som metode og tilnærming, for å kunne arbeide med en større grad av kompleksitet.

KUNNSKAPER

Studentene vil få:

 • en introduksjon til System Orientert Design som metode og tilnærming, slik at de vil være i stand til å arbeide med større kompleksitet.
 • en grundig innføring i systemorientert design, med et spekter av teorier metoder og verktøy
 • en bedre forståelse for og generell kunnskap om systemtenkning, systemteori, årsakssammenhenger og kompleksitet for praktiserende designere.  

 

FERDIGHETER

Studentene vil tilegne seg ferdigheter i:

 • SOD som en prosesstyrt metode
 • Øve opp sensitivitet for systemer, sammenhenger og konsekvenser: årsak og virkning.
 • Utforske og forstå kompleksitet, og arbeide med sammenfiltrete problemstillinger
 • Tilrettelegging av workshops
 • Deltakende design
 • Mer vitenskaplig tilnærming
 • Teamwork 

GENERELL KOMPETANSE

Studentene vil bli i stand til å bruke denne metodikken til å forstå og takle komplekse problemer og å til å tenke systemisk. System tenkning i design er en svært relevant ferdighet i en verden som henger mer og mer sammen digitalt og for å løse at sammenfiltrede og komplekse utfordringer i verden i dag. Denne kompetanse kreves ofte av designbyråer, da de i stadig større grad tar på seg prosjekter som krever kompetanse i å løse dårlig definerte problemstillinger (Wicked Problems).

Helhetlig perspektiv, etikk og bærekraft sammen med kulturelle, organisatoriske, økonomiske og tekniske hensyn, er sentralt for en systemorientert designer. Evnen til å ha et helhetlig overblikk er en verdifull kompetanse for designeren i teamet, men også for en prosjektleder. Systemorienterte designere kan spille en avgjørende rolle i å håndtere kompleksiteten i framtidige sosiale utviklinger. De kan typisk arbeide i design byråer, i organisasjoner, i det offentlige med tjenestedesign, innen politikk eller i den private sektoren, for å gi noen eksempler.

Systemorienterte designere er trent i teknikker som Giga-mapping, hvilket setter dem i stand til å håndtere komplekse problemstillinger og ta ansvar for videre konsekvenser av håndtering av en oppgave. Systemorientert designeren er også dyktig i å planlegge og lede workshopper og co-design prosesser, hvor man skal få et helhetlig bilde av et design problem med mange aktører involvert.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene arbeider på et semesterprosjekt fortrinnsvis i grupper. Prosjektplaner utvikles for hvert enkelt prosjekt i henhold til kravene som gjelder. Alle prosjekter krever i utgangspunktet et eget prosjektdesign. Selve kurset er et dynamisk, sosialt system som må justeres og tilpasses etter hvert. Studentene må derfor delta aktivt i å utforme kurset. Vi forventer at kurset korrigeres, og at tilnærminger endres underveis.

Pensum

Luthe, T. 2018. Designing More Resilient Arctic Communities: Change Means Chance. The Circle 2/2018. WWF Arctic Program.

Luthe, T., Lumpe, T., Schwarz, J., Schuetz, M. and K. Shea. 2017. Teaching Systemic Design For Sustainability In Engineering By Building Eco-Skis. Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED 17) Vol 9: Design Education, Vancouver, Canada, 21-25.08.2017.ISBN: 978-1-904670-97-1, ISSN: 2220-4342.

Meadows D. (2008). Thinking in Systems. A Primer. Redaktører: Wright D. Forlag: Chelsea Green Publishing Company.

Sevaldson, B. (2011). GIGA mapping: Visualization for Complexity and Systems Thinking in Design. Artikkel presentet at Nordic Design Research Conference, Helsingfors 2011.

Sevaldson, B. (2008). Rich Design Research Space. FORMakademisk, 2008 bind 1 (1) s. 28–44.

Systems Oriented Design: www.systemsorienteddesign.net

Systemic Design www.systemic-design.net

 

Syllabus literature beyond this will be given during the course.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttProsjektrapport med presentasjon, video og utstilling, som enkelt formidler prosjektet på AHO WORKS utstillingen. Rapporten er hovedleveransen.

Studentene vurderes med utgangspunkt i deltakelse og innsats, gjennomgang av milepæler, vurdering og innlevering av avsluttende prosjekt.


Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Prosjektrapport med presentasjon, video og utstilling, som enkelt formidler prosjektet på AHO WORKS utstillingen. Rapporten er hovedleveransen.

Studentene vurderes med utgangspunkt i deltakelse og innsats, gjennomgang av milepæler, vurdering og innlevering av avsluttende prosjekt.


AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes oppmøte på forelesninger, i undervisning og på presentasjoner.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes oppmøte på forelesninger, i undervisning og på presentasjoner.