fbpx 70 602 Tjenestedesign 2: Fremtidens tjenestedesign | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 602 Tjenestedesign 2: Fremtidens tjenestedesign

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Service Design 2: Service Design futures
Emnekode: 
70 602
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Ted Matthews
Forkunnskapskrav

Bestått alle emner på grunnivå /bachelor) på AHO eller tilsvarende utdanning med tilsammen 180 studiepoeng.

Det er en fordel å ha tatt Tjenestedesig 1, men det er ikke et krav for å ta kurset.

Anbefalt forkunnskap

 • Konsepter og metodikk for tjenestedesign
 • Brukerorientert designmetodikk
 • Kvalitativ dataanalyse
 • Ideutviklingsteknikker
 • Prototyping
 • Konseptformidling
Om emnet

Kurset fokuserer på å videreutvikle eksisterende kunnskap og kompetanse innen tjenestedesign gjennom praksis ved å gi direkte adgang og aktivt bidra til utviklingen av skolens to viktigste forskningsområder.

I tillegg til læring gjennom å bidra til forskning, vil studentene utvikle evnen til å reflektere over egen designpraksis innenfor forskningspraksisens strenge rammer.

Forskningsområdene er:

 1. Konsept utvikling innen tjeneste innovasjon i et InnArbeid prosjekt, hvor man tar ungdom med psykisk utviklingshemming ut av skolen og ut i arbeid. Dette gjennomføres i samarbeid med ulike forskere i prosjektet.
 2. Innovasjon innen helsevesenet. Dette gjennomføres gjennom C3 og har fokus på prosess og tjenestedesign laboratorium.

Gjennom dette arbeidet vil studentene få praktisere det de har lært i Tjenestedesign 1 og/eller GK5 og GK6, ved å bruke disse designferdighetene i “designforskning” på pågående forskningsprosjekter med forskere på huset og eksterne partnere (f.eks. laboratorier for integrert design i helsevesenet og InnArbeid).

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

 • Forstå og ta i bruk forskningsmetoder som brukes i designforskningsprosjekter.
 • Utvikle en analytisk tilnærming til tjenestedesignfeltet
 • Reflektere over hva designforskning og tilhørende metoder betyr for praktiseringen av tjenestedesign og vice versa

FERDIGHETER

 • Kunne lese, forstå og bidra til designforskning
 • Kunne analysere et tjenestedesignproblem med utgangspunkt i relevant forskningsteori og forskningsmodeller
 • Kunne omsette teoretiske modeller til praktiske verktøy
 • Kunne reflektere over hva som kjennetegner tjenestedesign i forhold til andre disipliner
 • Kunne beskrive eget ståsted innen tjenestedesign

GENERELL KOMPETANSE

 • Få en oversikt over den nyeste forskningen innen tjenestedesign
 • Fremme aktiv, designorientert deltakelse i forskningsprosjekter
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset kjøres på en annen måte enn Tjenestedesign 1. I Tjenestedesign 2 jobber studentene mer uavhengig og i tett samarbeid med forskere tilknyttet C3- og InnArbeid.

De viktigste læringsaktivitetene vil være basert på ph.d.-prosjekter i samarbeid med eksterne partnere, hvor studentene blir en del av forskningsteamet. Kurset omfatter også studioarbeid (i grupper og individuelt), veiledning og refleksjonsøkter i klasserommet, workshops, strukturerte presentasjoner og diskusjoner med kursdeltakerne.

I tillegg kjøres det en rekke forelesninger med designere, forskere og inviterte gjester. Det forventes å lese noe pensumlitteratur på egen hånd.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttKurset er praktisk orientert, og studentenes fremdrift vil vurderes på bakgrunn av:

• Innleveringer både individuelt og i grupper midtveis i semesteret

• Workshops

• Produsert materiale

I hver modul vil studentene ha innleveringer både individuelt og som gruppe, som vil vurderes ut fra styrker og svakheter.

Kurset vil omfatte deltakelse i en eller flere moduler relatert til CSI-, C3- og/eller DOT-prosjekter og forskning knyttet til disse. Informasjon om strukturen, innholdet og eksamensformen for hver enkelt modul vil bli gitt ved oppstart.

Hvert prosjekt kulminerer i en avsluttende presentasjon og en rapport som vurderes som bestått / ikke bestått av en ekstern sensor og kurslederen.

Informasjon om innleveringer og vurderingskriterier vil bli gitt i orienteringen for hvert enkelt prosjekt ved oppstart av modulen.

Studentene må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil kurslederen, modulansvarlig og en annen foreleser i tjenestedesign fra instituttet foreta en porteføljevurdering av alt kursarbeidet (dette omfatter alle gruppeinnleveringer og individuelle innleveringer fra studenten i løpet av semesteret, i tillegg til den endelige presentasjonen) på slutten av semesteret, for å avgjøre om studenten har oppnådd ønsket læringsutbytte.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Kurset er praktisk orientert, og studentenes fremdrift vil vurderes på bakgrunn av:

• Innleveringer både individuelt og i grupper midtveis i semesteret

• Workshops

• Produsert materiale

I hver modul vil studentene ha innleveringer både individuelt og som gruppe, som vil vurderes ut fra styrker og svakheter.

Kurset vil omfatte deltakelse i en eller flere moduler relatert til CSI-, C3- og/eller DOT-prosjekter og forskning knyttet til disse. Informasjon om strukturen, innholdet og eksamensformen for hver enkelt modul vil bli gitt ved oppstart.

Hvert prosjekt kulminerer i en avsluttende presentasjon og en rapport som vurderes som bestått / ikke bestått av en ekstern sensor og kurslederen.

Informasjon om innleveringer og vurderingskriterier vil bli gitt i orienteringen for hvert enkelt prosjekt ved oppstart av modulen.

Studentene må bestå begge modulene for å bestå kurset.

For studenter som ikke består en av de to modulene, vil kurslederen, modulansvarlig og en annen foreleser i tjenestedesign fra instituttet foreta en porteføljevurdering av alt kursarbeidet (dette omfatter alle gruppeinnleveringer og individuelle innleveringer fra studenten i løpet av semesteret, i tillegg til den endelige presentasjonen) på slutten av semesteret, for å avgjøre om studenten har oppnådd ønsket læringsutbytte.
AktivitetKommentar
OppmøteDette er et intensivt kurs, som krever kontinuerlig og hardt arbeid av studentene gjennom hele semesteret.Det forventes at studentene er tilstede minium 80% på alle felles aktiviteter som gjennomganger, forelesninger, workshops m.m., for å klare å bestå kurset. Kursleder noterer fremmøte 15 minutter etter oppstart av hver felles aktivitet. Studenter som står i fare for å overskride grensen for fravær, vil få et varsel om dette. Fellesaktivitene vil stå i kalenderen for hvert prosjekt.
PensumSiden dette er et forskningsbasert kurs, vil det være en del å lese.
ForelesningerKurset vil ha forelesninger med designere, forskere og eksterne gjester.
GruppearbeidStudentene skal arbeide både individuelt og i grupper med relevante forskningsspørsmål.
ProsjekteringsoppgaveStudentene skal kjøre workshops med bedrifter, forskere og kollegaer, alt etter hvilken modul de er i.
Individuell oppgaveløsningStudentene skal designe løsninger i forskningsprosjekter sammen med eksterne partnere.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Dette er et intensivt kurs, som krever kontinuerlig og hardt arbeid av studentene gjennom hele semesteret.Det forventes at studentene er tilstede minium 80% på alle felles aktiviteter som gjennomganger, forelesninger, workshops m.m., for å klare å bestå kurset. Kursleder noterer fremmøte 15 minutter etter oppstart av hver felles aktivitet. Studenter som står i fare for å overskride grensen for fravær, vil få et varsel om dette. Fellesaktivitene vil stå i kalenderen for hvert prosjekt.
Aktivitet:Pensum
Kommentar:Siden dette er et forskningsbasert kurs, vil det være en del å lese.
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Kurset vil ha forelesninger med designere, forskere og eksterne gjester.
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Studentene skal arbeide både individuelt og i grupper med relevante forskningsspørsmål.
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:Studentene skal kjøre workshops med bedrifter, forskere og kollegaer, alt etter hvilken modul de er i.
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Studentene skal designe løsninger i forskningsprosjekter sammen med eksterne partnere.