fbpx 70 700 Pre-Diplom Design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 700 Pre-Diplom Design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Pre-diploma Design
Emnekode: 
70 700
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Vera Pahle
Forkunnskapskrav

Fullført 240 studiepoeng totalt.

Om emnet

Prediplomkurset tar sikte på å hjelpe studentene til å utvikle et solid utgangspunkt for diplomprosjektene, som gjør at de kan starte design-/forskningsprosessen med et solid kunnskapgrunnlag, en kritisk holdning og en tydelig plan.Valg av tema er i utgangspunktet opp til den enkelte student, og retningen er hovedsakelig resultatet av samtaler mellom hver enkelt student og veileder, instituttleder og kurspersonale. I kurset oppmuntres studenten til å reflektere over egne styrker og svakheter, retning og tema i oppgaven, så vel som nødvendige kunnskaper, struktur og oppbygging av prosjektet.

 

 

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

-å utvikle en reflektert, konstruktiv og kritisk holdning til egne faglige interesser, styrker og svakheter. Basert på disse innsiktene skal studenten være i stand til å reflektere over innholdet i diplomoppgaven gjennom konkretisering fra et konvergent ståsted. Studenten skal være i stand til å identifisere kunnskap han/hun allerede har fra før, og hva som må tilegnes av ny viten; hva vet jeg og hva trenger jeg å få vite? Med grunnlag i denne innsikten, skal studenten ta initiativ til å utføre forskning innen kunnskapsområder som trengs for å lykkes med oppgaven. Videre skulle studenten være i stand til å definere og formulere sitt eget diplomprosjekt på en sånn måte at hensikten, omfanget og prosjektbeskrivelsen er klart kommunisert. Basert på disse forutsetningene, skal studentene være i stand til å planlegge progresjonen av prosjektet og å drive og gjennomføre prosjektet på en kontrollert måte gjennom bevisst time planlegging i henhold til gitte frister i løpet av semesteret.

FERDIGHETER

-kunne selge inn konsepter til både fagfeller og potensielle veiledere og partnere.

-kunne utvikle et gjennomførbare diplomprosjekt, slik det kreves fra Institutt for design på AHO.

GENERELL KOMPETANSE

-kunne formidle egen modenhet som designer på et nivå som gjør det sannsynlig at et diplomprosjekt ved AHO får et positivt utfall.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bestå av en blanding av forelesninger, egen forskning og skriving, skrive-workshoper, inspirerende foredrag og veiledning gitt av lærere og tidligere studenter eller eksterne designere, hvilket tar sikte på å forbedre nødvendige ferdigheter for planlegging av veiledning og presentasjoner, samt for å planlegging og formulering av diplomoppgaven.

Evaluering og kvalitetssikring

Vurdering av kurset er basert på skriftlige innleveringer og presentasjoner.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttStudenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten er selv ansvarlig for å ta initiativ for avtale om veiledning med både hoved- og bi-veileder. Videre må studenten levere et oppgitt antall delinnleveringer og presentere disse i følge en oppsatt timeplan i kurset. Den endelige sluttinnleveringen består av den ferdigstilte prosjekt beskrivelsen levert skriftlig og en presentasjon av den i plenum. Begge deler er obligatoriske. Et bestått kurs krever godkjent skriftlig prosjektbeskrivelse og en muntlig presentasjon.