fbpx Skal bruke lokalkunnskap til å sikre verden vann | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Skal bruke lokalkunnskap til å sikre verden vann

Lokalbefolkning langs Nilen

Nabolaget organiserer vannforsyningen i et renseanlegg langs Nilen i Juba. Foto: Synne Bergby/Urban-A.

Skal bruke lokalkunnskap til å sikre verden vann

Mer enn to milliarder av jordens befolkning risikerer å miste tilgang på rent vann. Forskerne Janike Kampevold Larsen og Anders Ese vil prøve ut tiltak for å redusere sårbarheten i utsatte vannsystemer. Det vil de gjøre sammen med lokalbefolkningen.

Tekst: Audun Farbrot, seniorrådgiver kommunikasjon ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

NYTT FORSKNINGSPROSJEKT: : Mer enn to milliarder mennesker bor i land og områder i verden med svært sårbare vannsystemer. Det utgjør en formidabel risiko for helse, matsikkerhet, livskvalitet og kulturarv.

Så mye som tre fjerdedeler av alle naturkatastrofer fra 2001 til 2018 var relatert til vann. Klimaendringer øker frekvensen av ekstremvær som truer veier og kritisk infrastruktur. Heller ikke i Norge kan vi regne vær og klima som noe stabilt.

Utsiktene er langt fra lyse. I 2050, bare vel 25 år frem i tid, kan så mange som 3,2 milliarder oppleve at tilgangen til vann langt fra er noen selvfølge. Det tilsvarer nærmere 40 prosent av hele verdens befolkning.

Hva kan vi så gjøre for å styrke motstandskraften til verdens vannsystemer? Hvordan kan vi bli bedre forberedt på å møte fremtidsutfordringer?

Skal prøve ut tiltak for å sikre tilgangen til vann
Professor Janike Kampevold Larsen og førsteamanuensis Anders Ese, begge tilknyttet Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) går nå i gang med et omfattende internasjonalt forskningsprosjekt for å utforske mulige løsninger for verdens sårbare vannsystemer i samarbeid med blant annet forskere fra Canada og USA.

På fem ulike steder i verden, Nord-Kenya, Sør-Sudan, vestlige deler i Canada, Alaska og Varanger i Nord-Norge, vil forskerne sammen med lokal- og urbefolkning kartlegge hvor sårbare vannsystemene er for klimaendringer. Deretter vil de prøve ut og evaluere tiltak for å styrke vannsystemenes motstandskraft mot fremtidige klimaendringer.  

- Vi er opptatt av å trekke inn kunnskap, erfaringer og praksiser fra lokalbefolkningen i prosjektet i tillegg til den forskningsbaserte kunnskapen om landskap som vi bringer inn, fremholder Anders Ese. Ved å utvide kunnskapsgrunnlaget, øker mulighetene til å komme frem til samfunnsrobuste løsninger.

Nedbørsrelaterte utfordringer i Norge handler også om arealbruk og landskapspraksiser, som for eksempel reindriften. 

- Vi må utforske og planlegge tiltak med større respekt og omsorg for de som bruker landskapene, understreker Kampevold Larsen.

Vil utvikle verktøykasse for verden
Forskerne ønsker å bruke kunnskapen som utvikles gjennom feltstudiene i Kenya, Sør-Sudan, Canada, USA og Norge til å utvikle en kunnskapsbasert verktøykasse som kan gi råd til politikere på globalt, nasjonalt og lokalt nivå om hvordan de kan iverksette tiltak som øker vannsikkerheten i samarbeid med utsatte grupper.

- Vi har som mål å utvikle løsninger som fungerer også etter at vi forskere har avsluttet prosjektet, konkluderer Anders Ese.
 
Referanse:
Denne formidlingsartikkelen presenterer forskningsprosjektet «Community Water Systems: Climate vulnerabilities and resilience opportunities» ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Prosjektet gjennomføres sammen med partnere.
 
Fakta om forskningen:

Prosjektnavn: Community Water Systems: Climate vulnerabilities and resilience opportunities. Prosjektet er knyttet til prosjektet «Arealer under press i Varanger», som har fått forprosjektmidler fra Arktis 2030.

Forskere ved AHO: Førsteamanuensis Anders Ese og professor Janike Kampevold Larsen, begge tilknyttet Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Samarbeidspartnere: University of British Colombia, University of Colorado Boulder, Urban-A (Norge), Oxfam South Sudan, Community Circle (BC Canada), The Millenium Water Alliance (Kenya), Vardø kommune, Jan Ivvar Smuk, Kate Utsi, Marianne Lien ved Universitetet i Oslo og Kari Anne Bråthen ved UiT Norges arktiske universitet.

Bærekraftsmål: 3 God helse og livskvalitet, 6. Rent vann og gode sanitærforhold, 17 Samarbeid for å nå målene, 2. Utrydde sult, 15. Livet på land og 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Budsjett: 28 millioner, herav 8 millioner til AHO (7 mill eksternfinansiert fra Norges forskningsråd.)

Tidsramme: 2024-2027.

Finansieringskilde(r): Norges forskningråd, The New Frontiers in Research Fund (NFRF) on behalf of the Canada Research Coordinating Committee and administered through the Social Sciences and Humanities Research Council, National Science Foundation (NSF) USA.