fbpx Studieplan | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i design

Master i Design - 2 år (Kull 2019)

Studieprogram: 
Master i design (2 år)
Studienivå: 
Syklus 2
Studiepoeng: 
120
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2019
Studiemodeller
Master i design - Industridesign (2019)
Emne2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Velg ett av to kurs
24
 
24
 
24
6
Velg ett av tre kurs
24
 
24
 
24
 
24
6
Tredje semester fritt valg av studiokurs. Obligatorsk pre-diplom
24
6
Fjerde semester obligatorisk diplom
30
Master i design - Interaksjonsdesign (2019)
Master i design - Tjenestedesign (2019)
Emne2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Velg ett av to kurs
24
 
24
 
24
6
Velg ett av tre kurs
24
 
24
 
24
 
24
6
Tredje semester fritt valg av studiokurs. Obligatorsk pre-diplom
24
6
Fjerde semester obligatorisk diplom
30
Studieplanansvarlig: 
Rachel Troye
Maks antall studenter
15
Opptakskrav

Du må kunne dokumentere en designfaglig relevant bachelor eller tilsvarende på minimum 180 studiepoeng, som skal gjenspeile seg i en portfolio. Se "Søking og opptak" for mer informasjon. 

Introduksjon

Master i design er et to-års studieløp. Etter fullført utdanning er studentene godt rustet til en profesjonell designkarriere. Noen velger også å gå videre i en akademisk løpebane.

Første år på masternivået består av kurs og prosjekter i spesialiseringsområdene industridesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign. I det andre året vies første semester til spesialiseringen eller til tverrfaglig arbeid under systemorientert design-paraplyen. I andre semester begynner studentene å blinke ut og planlegge tema for diplomprosjektet sitt. Det siste semesteret er viet til dette.

Diplomprosjektet kan gjennomføres i samarbeid med eksterne virksomheter og organisasjoner eller i tilknytning til forskning- og utviklingsarbeidet som foregår på Centre for Design Research og Institutt for design.

Forventet læringsutbytte

En kandidat som har fullført en master i design (2 årig) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

 • Omfattende forståelse av og systematisk erfaring med designfagets begreper, metoder og praksisområder og spesialisert kunnskap om avgrensede områder
 • Initiere, planlegge og gjennomføre varierte designfaglige oppgaver som involverer samhandling med fagpersoner og legfolk
 • Reflektere over og identifisere kritiske forhold ved eget arbeid og være i stand til å utvide eget kunnskaps- og ferdighetsområde
 • Begrepsmessig forståelse av systemiske sammenhenger og konsekvensrekker knyttet til faglige handlingsrom og rammebetingelser
 • Bidra med designfaglig forankret kompetanse i faglige og tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner
 • Anvende sin kunnskap på nye felt og være i stand til å identifisere problemstillinger i og utenfor fagområdet
 • Verdsette tvil som et konstruktivt verktøy og erkjenne begrensningene ved kunnskapsbasert argumentasjon
 • Bidra til originale betraktningsmåter og løsninger på designfaglige problemstillinger og oppgaver

Kunnskaper:

 • Omfattende kunnskap om og systematisk erfaring med fagets verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • Kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Kunnskap om nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet

Ferdigheter:

 • Ta selvstendig standpunkt og argumentere konstruktivt og kritisk til designfaglig virksomhet, synspunkter og holdninger med referanse til kunnskap om praksis og eksisterende kunstfaglige og vitenskapelige teorier innenfor fagområdet
 • Kritisk drøfte faglige rammebetingelser og handlingsrom
 • Formidle designfaglig teoretisk og praktisk arbeid - eget og andres - ved hjelp av relevante skriftlige, muntlige og visuelle uttrykksformer til fag- og legfolk, på et egnet profesjonelt og akademisk nivå
 • Praktisere innenfor ulike faglige roller i tråd med fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet
Undervisnings- og vurderingsformer

Studentene på master i design 120 sp vil ha de samme undervisningsformer som studentene på det integrerte femårige løpet. Undervisningen vil hovedsakelig foregå i 24 sp studiokurs hvor prosess og veilederbasert tilnærming er undervisningsformen. Studiet har utstrakt bruk av eksterne forelesere, slik at studentenes læring og prosess er nært koblet opp mot omverdenen. Det trekkes inn cases og ekskursjoner som skal speile både arbeidsliv og bransjespesifikke utfordringer og kompetanseområder.
 
I tillegg til studiokurs har studentene 6 sp fordypningsfag som kan sees på som støtte og verktøyfag for utøvelse av prosessene som skjer i studiokursene. Arbeidet med pre-diplom og diplom skal sees i sammenheng og klargjøre studentene for arbeid i et arbeidsliv som bygger mye på tverrfaglighet og prosjektbaserte oppdrag.

Studentene på master i design har vurderingskriterier på alle kurs, som er basert på innsats, utvikling, prosess og presentasjoner. Veiledningsbasert undervisning krever vurderingsformer som gjenspeiler studentenes faglige innsats og modenhetsutvikling. Vurderingskriteriene er derfor satt til å gjenspeile disse elementene i de fleste kursene. Det er diplomprosjektet som til slutt evalueres av en eller flere eksterne sakkyndige, som avgjør om studieprogrammets læringsutbytte er oppnådd.

Organisering og arbeidsmåter

Studieåret er fastsatt til 40 uker. Forventet studieinnsats er på ca. 40 timer pr. uke. Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som for eksempel forelesninger, veiledning, workshops, gruppearbeid, selvstendig arbeid og eksamensgjennomføring.

Krav til utstyr eller ferdigheter

Studiet er IKT-støttet. For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC / MAC i henhold til krav fått av AHO. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benyttes i studiet og studenter ved AHO får, med noen unntak, tilgang til lisenser for de samme programmer for installasjon på egen klient.

Internasjonalisering

Det toårige masterprogrammet i design skal ha utveksling i 2. semester, dvs. våren i 1. klasse. Dette semesteret har studentene valgbare studiokurs og fordypningskurs på AHO, og utveksling vil kun tillates innenfor vår gitte emneportefølje eller ved høyst relevante og på forhånd godkjente emner. De nye studentene må allerede kort tid etter oppstart ta stilling til utvekslingssemesteret etter at de har påbegynt studiene på AHO.

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan man utvikler fremtidens produkter og tjenester. Dette kan være alt fra husholdningsprodukter til ekstrem-industri, til hvordan vi formgir og bruker teknologi som mobil- apper eller hvordan vi utvikler tjenester som skaper gode brukeropplevelser. Studiet lærer deg kreative prosesser og metoder for å løse problemer og utvikle nye muligheter. Det legges vekt på innsikt i brukssituasjonen og empati med brukeren, samt den samfunnsmessige og kulturelle konteksten. Estetikk og kommunikasjon er vesentlig igjennom hele studiet.