fbpx Oppbygging av studiet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er et samlingsbasert deltidsstudium med intensive seminarer. Studiet omfatter 90 studiepoeng og går over tre år. Det er dermed et halvtids-studium. Opptak til studiet skjer annethvert år.

Masterutdanningens seminarserie er delt inn i 9 selvstendige moduler som du tar over to år. Disse krever tilstedeværelse, og frammøte er obligatorisk. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven (Modul 10).

De fleste modulene omfatter 2 seminarer à tre dager, og inkluderer pensumlitteratur, selvstudium og prosjektoppgave. Enkelte seminardager legges utenfor skolen og kombinerer forelesninger og diskusjoner med ekskursjoner og feltarbeid. Hver modul avsluttes med en prosjektoppgave. Undervisningsopplegget er omfattende og krever en høy grad av selvstudium og betydelig egeninnsats.
 

Ekskursjoner

En av modulene er en studietur til en by i Europa. Reise, opphold og bevertning ved byvandringer og studieturer bekostes av studentene og kommer i tillegg til studieavgiften. Tidligere destinasjoner har blant annet vært Berlin og London. 

20190604_104410.jpg

bilde_3berlin_2017_videreutdanningsmaster_i_arkitekturvern_ved_aho.jpg
Foto: Even Smith Wergeland


Undervisningskrefter

Institutt for arkitektur på AHO har det faglige ansvaret for videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Den erfaringsbaserte masteren står i sentrum av et bredt nettverk av forskning, undervisning og praksis innen arkitekturvern på AHO med koblinger til en rekke eksterne fagmiljøer som bidrar i studieløpet. De viktigste lærekreftene presenteres under.

even.jpgEven Smith Wergeland er førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur ved AHO. Han forsker på og underviser i arkitekturhistorie, byplanhistorie og arkitekturvern, med særlig ansvar for sistnevnte felt. Han publiserer jevnlig om en rekke ulike tema, deriblant urban bevaring, sportsarkitektur, arkitektur og lyd, kulturarv og kulturpolitikk.
kolbjorn.jpgKolbjørn Nesje Nybø er amanuensis ved Institutt for form, teori og historie, og gjesteprofessor ved Arkitektskolen i Aarhus, Danmark. Han ble utdannet ved AHO (1989), og har i tillegg studert ved Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen. Nybø har undervist innen arkitekturhistorie og arkitekturvern ved Lund Universitet og Arkitektskolen i Aarhus, og vært Fylkeskonservator i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

 

Pensum

Til hver modul hører pensumlitteratur og anbefalt litteratur. Det forventes at pensumlitteraturen leses før seminarundervisningen starter. Seminarforelesningene gir ikke en gjennomgang av pensum, men er å anse som en del av pensum.

Artikler og kompendier blir lagt ut på AHOs læringsplattform i løpet av studiet. I tillegg vil det være et mindre utvalg pensumbøker som studentene kjøper.
 

Arkitekturvern på AHO

Fagfeltet arkitekturvern er nært beslektet med kulturminnevern, men legger særlig vekt på vern som et arkitektonisk anliggende. I dette ligger det en invitasjon til å jobbe med, tegne om, transformere og bearbeide kulturminner gjennom arkitektonisk design. Som studium har det vokst frem gjennom norsk og internasjonal arkitekturutdanning, med forgreininger til andre utdanningsmiljø som også jobber med vern. I løpet av de siste årene har feltet særlig inkorporert nye tanker om miljø, bærekraft, gjenbruk og ombruk av eksisterende ressurser.

AHO er en ettertraktet samarbeidspartner bland de beste universitetene i verden. Studiet samarbeider blant annet med Humbolt Universität i Berlin, Columbia University i New York og Hasselt University i Belgia. Skolen har et åpent, mangfoldig, kreativt og rikt studentmiljø som formes av ulike stemmer og tilnærminger. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på.


Studieplan og kurs

Timeplan