fbpx Oppbygging av studiet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Videreutdanningsmaster i urbanisme er et samlingsbasert deltidsstudium med intensive seminarer. Studiet omfatter 90 studiepoeng og går over tre år. Opptak til studiet skjer annethvert år. 

Studieplan og kurs 

Masterutdanningens seminarserie er delt inn i 9 selvstendige moduler som du tar over to år. Disse krever tilstedeværelse, og frammøte er obligatorisk. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven (Modul 10). 

De fleste modulene omfatter 2 seminar à tre dager, og inkluderer pensumlitteratur, selvstudium og hjemmeeksamen/prosjektoppgave. Enkelte seminardager legges utenfor skolen og kombinerer forelesninger og diskusjoner med feltarbeid. 
Hver modul avsluttes med en hjemmeeksamen. Undervisningsopplegget er omfattende og krever en høy grad av selvstudium og betydelig egeninnsats.

Ekskursjoner
En av modulene er en studietur til en by i Europa. Reise, opphold og bevertning ved byvandringer og studieturer bekostes av studentene og kommer i tillegg til studieavgiften. Tidligere destinasjoner har blant annet vært Bordeaux og Nantes. 

bilde_3_fotos_tatyana_solberg_bordeaux.jpg
Foto: Tanya Solberg​
bilde4_0.jpg
Foto: Lisbet Harboe

Undervisningskrefter
Institutt for urbanisme og landskap ved AHO har det faglige ansvaret for denne erfaringsbaserte masteren og urbanismestudentene møter fagmiljøet på instituttet. Videreutdanningsmasterprogrammet i urbanisme er tett koblet til faglige nettverk innen forskning, undervisning og praksis – nasjonalt og internasjonalt. En rekke eksterne fagmiljøer bidrar i studieløpet. De mest sentrale lærekreftene som bidrar i studiet, presenteres nedenfor.


lisbet_harbo_0.jpgLisbet Harboe er arkitekt og førsteamanuensis i urbanisme. Hun arbeidet som praktiserende arkitekt før hun tok doktorgraden ved AHO i 2012. Lisbets forskningsinteresser inkluderer urbanisme i praksis, arktisk urbanisme, by- og stedsutvikling og samfunnsengasjement i innovative designpraksiser. peter_hemmersam_mg_0014_0.jpgPeter Hemmersam er arkitekt, Professor Urban Design og har undervist på AHO i 20 år. Hans forskningsinteresser omfatter urban design, urbane kjøpesentre, arktisk urbanisme og stedsutvikling.
erling.jpgErling Dokk Holm er førsteamanuensis II ved AHO. Han er samfunnsviter, forsker og skriver i Aftenposten om byutvikling. Han har en PhD fra AHO, og har forsket og publisert innenfor forbrukersosiologi, politisk teori, byplanlegging og arkitektur. Han er ansatt som førsteamanuensis på Institutt for eiendom og juss ved NMBU. 
For kontakt: erling.dokk.holm@nmbu.no
Pensum
Til hver modul hører pensumlitteratur og anbefalt litteratur. Det forventes at pensumlitteraturen leses før seminarundervisningen starter. Seminarforelesningene gir ikke en gjennomgang av pensum, men er å anse som en del av pensum.

Artikler og kompendier blir lagt ut på AHOs læringsplattform i løpet av studiet. I tillegg vil det være et mindre utvalg pensumbøker som studentene kjøper. 

Urbanisme på AHO
Fagfeltet urbanisme kan defineres både som tradisjoner og skikker for å bygge byer og som en vitenskapelig og kunstnerisk akademisk disiplin og praksis. Når man jobber med urbanisme innebærer det at å arbeide tett på hvordan byene skal utvikles, formes og bidra til å løse klimaproblemet for å nå mål om bærekraftig utvikling. 

Urbane miljøer og byer kan forstås med utgangspunkt i mange ulike faglige tradisjoner, og urbanismefaget vil forstås ulikt med utgangspunkt i ulike disiplinære tradisjoner. En viktig innfallsvinkel til undervisning og forskning innen urbanismefaget på AHO er å se byen som arkitektur og urbane landskap. 

Skolen har et åpent, mangfoldig, kreativt og rikt studentmiljø som formes av ulike stemmer og tilnærminger. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på.