fbpx Oppbygging av studiet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Videreutdanningsmaster i urbanisme er et samlingsbasert deltidsstudium med intensive seminarer. Studiet omfatter 90 studiepoeng fordelt over tre år, og tilsvarer dermed 50% av et fulltidsstudium. Studiet er bygget opp av 9 selvstendige emner (moduler) som tas over to år. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven (modul 10).

De fleste emnene omfatter 2 seminarer à tre dager. Enkelte seminardager foregår utenfor skolen og kombinerer forelesninger og diskusjoner med ekskursjoner og feltarbeid. I tillegg til seminarene inkluderer hvert emne selvstudium og pensumlitteratur, og avsluttes med en prosjektoppgave. Studiet krever betydelig egeninnsats, men er tilrettelagt slik at det lar seg kombinere med jobb.
 

Ekskursjoner

En av modulene er en studietur til en by i Europa. Reise, opphold og bevertning ved byvandringer i forbindelse med studieturer bekostes av studentene og kommer i tillegg til studieavgiften. Tidligere destinasjoner har blant annet vært Bordeaux, Nantes, Århus og København. 

bilde_3_fotos_tatyana_solberg_bordeaux.jpg
Foto: Tanya Solberg​
bilde4_0.jpg
Foto: Lisbet Harboe


Undervisningskrefter

Institutt for urbanisme og landskap ved AHO har det faglige ansvaret for denne videreutdanningsmasteren, og urbanismestudentene møter fagmiljøet på instituttet. Videreutdanningsmasteren er tett koblet til forskjellige faglige nettverk, i forskning, undervisning og praksis, både nasjonalt og internasjonalt. De mest sentrale lærekreftene som bidrar i studiet, er:

lisbet_harbo_0.jpgLisbet Harboe er arkitekt og førsteamanuensis i urbanisme. Hun arbeidet som praktiserende arkitekt før hun tok doktorgraden ved AHO i 2012. Lisbets forskningsinteresser inkluderer strategisk byledelse, by- og stedsutvikling inkludert arktisk urbanisme, samt samfunnsengasjement som driver i arkitektur- og designpraksiser.peter_hemmersam_mg_0014_0.jpgPeter Hemmersam er arkitekt, professor i urban design, og har undervist på AHO i 20 år. Hans forskningsinteresser omfatter urban design, urbane kjøpesentre, arktisk urbanisme og stedsutvikling.
erling.jpgErling Dokk Holm er samfunnsviter og førsteamanuensis II ved AHO og førsteamanuensis på Institutt for eiendom og juss ved NMBU. Han har en doktorgrad fra AHO og han har forsket og publisert innenfor forbrukersosiologi, politisk teori, byplanlegging og arkitektur, og skriver fast i Aftenposten om byutvikling. 

 

Pensum

Til hver modul hører pensumlitteratur og anbefalt litteratur. Det forventes at pensumlitteraturen leses før seminarundervisningen starter. Seminarforelesningene gir ikke en gjennomgang av pensum, men er å anse som en del av pensum.

Artikler og kompendier blir lagt ut på AHOs læringsplattform i løpet av studiet. I tillegg vil det være et mindre utvalg pensumbøker som studentene kjøper.
 

Urbanisme på AHO

Urbanisme er et tverrfaglig fagfelt som favner byteori, planlegging, byforming, by-, steds- og regionutvikling. Urbanisme omfatter både teoretisk kunnskap og utøvende kompetanse, og er slik både en vitenskapelig og kunstnerisk akademisk disiplin og en praksis for utforming av byer og urbane miljøer. Urbanisme innebærer i dag å arbeide med byenes og byområders form og utvikling for å nå mål om bærekraftig utvikling. 

Urbane miljøer og byer kan forstås med utgangspunkt i ulike faglige tradisjoner, og urbanismefaget forstås ulikt sett fra ulike disiplinære tradisjoner. I AHOs urbanisme inkluderer vi perspektiver fra flere faglige disipliner, men en viktig innfallsvinkel i undervisning og forskning, er byer og steder sett som arkitektur og urbane landskap. 

Skolen har et åpent, mangfoldig, kreativt og rikt studentmiljø som formes av ulike stemmer og tilnærminger. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på.