fbpx GK6 By og Arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK6 By og Arkitektur

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
GK6 By og arkitektur
Emnekode: 
60 160
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Kreves bestått GK5.

Om emnet

6.semester utgjør overgangen til masterstudiet, som i større grad enn grunnundervisningen preges av individuelle valg og faglig spesialisering. Dette skal reflekteres både i oppgavestilling og undervisningsform på GK6. Studioet inneholder aspekter fra de øvrige semestrene i grunnundervisningen, og er ment å samle og videreutvikle allerede tilegnet fagkunnskap. I tillegg skal studioet styrke studentenes teoretiske kompetanse og evne til fagdiskusjon som del av et individuelt prosjektforløp. Studioet reflekterer kompleksiteten i arkitektfaget sett som praksisform, hvor en gitt oppgave kan være preget av ulike faglige innfallsvinkler og ha mange mulige formsvar. Oppgaven som stilles vektlegger undersøkelse og avveining av til dels motsetningsfylte faktorer i en kompleks bykontekst, hvor møtet mellom program, struktur og morfologi skal formuleres i et større arkitekturprosjekt. Prosjekt vil ses i sammenheng med den enkelte students portefolie, som samlet utgjør bedømmelsesgrunnlaget for kurset.
Parallelt med semesteroppgaven løper to tematiske moduler: Profesjonskunnskap og Klimaskallet.

Modulen profesjonskunnskap beskriver den utøvende arkitektens rolle i samfunnet og i typiske oppdragssituasjoner og gjennomgår offentlig- og privatrettslige rammebetingelser for utøvelse av faget. Klimaskallet gjennomgår prinsipper for samspillet mellom utformingen av klimaskallet og urbane og arkitektoniske strategier og gir en oversikt over viktige bygningsfysiske prosesser.

Læringsutbytte

Etter endt kurs har studentene opparbeidet kunnskap om, og vise ferdigheter i:
1. Å arbeide selvstendig med et designprosjekt i urban kontekst, basert på enn gitt tomt og delvis gitt program.
2. Å utvikle en reflektert og kritisk holdning til plankrav, program og arkitektonisk/urban kontekst.
3. Å generere romlige konsepter og kunne ta avgjørelser basert på komplekse og ofte motsetningsfylte urbane og arkitektoniske behov.
4. Å presentere egne arbeider i en portofolio, der egne styrker og kvalifikasjoner kommer klart frem.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studiet vil være basert på prosjekteringsprosesser knyttet til en gitt problemstilling og kontekst. Studentene vil arbeide med å utvikle en egen innfallsvinkel til oppgaven gjennom analyse og tematiske studier. Basert på dette, vil studentene individuelt utarbeide et designprosjekt.

Det vil gjennomføres delgjennomganger, individuell prosjektveiledning og workshops i tillegg til avsluttende gjennomgang.

Studentene vil ved starten av semestret levere portfolio med de hittil utførte prosjektene, og de vil motta tilbakemelding på struktur og presentasjon. Portfolien leveres igjen ved slutten av semesteret og utgjør en del av bedømmelsesgrunnlaget for kurset.

Pensum

Pensum vil finnes på kursets hylle i biblioteket ved kursoppstart. Tematisk relevante tekster vil tildeles gjennom semesteret i forbindelse med de ulike oppgavene. 

Obligatorisk arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisningIkke påkrevdInnlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene.
EkskursjonerDet gjennomføres en studiereise i løpet av semesteret, se semesterplan for datoer. Erfaringene fra turen skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger knyttet til urbanisme og storskala arkitekturprosjekter.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene.
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Det gjennomføres en studiereise i løpet av semesteret, se semesterplan for datoer. Erfaringene fra turen skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger knyttet til urbanisme og storskala arkitekturprosjekter.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FKurset evalueres på bakgrunn av innleveringer og presentasjoner, samt tilstedeværelse og engasjement gjennom semesteret. Individuelle prestasjoner bedømmes kontinuerlig både ved tegnebordet, gruppesamtaler og delgjennomganger.
IndividuellA-FInnlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene. Fraværet må være gyldig begrunnet (ref til regleverk for fravær ved AHO) og dokumenteres til studieadministrasjonen.
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Kurset evalueres på bakgrunn av innleveringer og presentasjoner, samt tilstedeværelse og engasjement gjennom semesteret. Individuelle prestasjoner bedømmes kontinuerlig både ved tegnebordet, gruppesamtaler og delgjennomganger.
Vurderingsform:
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene. Fraværet må være gyldig begrunnet (ref til regleverk for fravær ved AHO) og dokumenteres til studieadministrasjonen.
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.