fbpx 60 160 GK6 By og Arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

60 160 GK6 By og Arkitektur

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
GK6 By og arkitektur
Emnekode: 
60 160
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Gro Bonesmo
Forkunnskapskrav

Kreves bestått GK5.

Om emnet

6.semester utgjør overgangen til masterstudiet, som i større grad enn grunnundervisningen preges av individuelle valg og faglig spesialisering. Dette vil reflekteres både i oppgavestilling og undervisningsform på GK6. Studioet inneholder aspekter fra de øvrige semestrene i grunnundervisningen, og er ment å samle og videreutvikle allerede tilegnet fagkunnskap. I tillegg skal studioet styrke studentenes teoretiske kompetanse og samt evne til kritisk fagdiskusjon som del av et individuelt prosjektforløp. Studioet reflekterer kompleksiteten i arkitektfaget sett som praksisform, hvor en gitt oppgave kan være preget av ulike faglige innfallsvinkler og ha mange mulige formsvar. Oppgaven som stilles vektlegger undersøkelse og avveining av til dels motsetningsfylte faktorer i en kompleks bykontekst, hvor møtet mellom program, struktur og morfologi skal formuleres i et større arkitekturprosjekt. 

Læringsutbytte

Etter endt kurs har studentene opparbeidet kunnskap om, og skal vise ferdigheter i: 1. Å arbeide selvstendig med et designprosjekt i urban kontekst, basert på enn gitt tomt (kontekst) og delvis gitt program som formuleres individuelt innenfor en overordnet problemstilling / arkitekturdiskusjon. 2. Å utvikle en reflektert og kritisk holdning til plankrav, program og arkitektonisk/urban kontekst. 3. Å generere romlige konsepter og kunne ta avgjørelser basert på komplekse og ofte motsetningsfylte urbane og arkitektoniske behov. 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studiet vil være basert på prosjekteringsprosesser knyttet til en gitt problemstilling og kontekst. Studentene vil arbeide med å utvikle en egen innfallsvinkel til oppgaven gjennom analyse og tematiske/komparative studier. Basert på dette, vil studentene individuelt utarbeide et designprosjekt. Det vil gjennomføres delgjennomganger, individuell prosjektveiledning og workshops i tillegg til avsluttende gjennomgang. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FStudentene evalueres etter oppmøte og aktiv deltagelse på salen, og innleveringer i alle faser av prosjektet. Kvalitet på endelig prosjekt som presenteres på sluttgjennomgangen vektlegges tyngst.
Følgene kriterier vurderes;
- Innsats
- Selvevaluering
- Utvikling / syntese av konsept
- Design
- Verbal kommunikasjon
- Grafisk presentasjon
- Applikasjon av teknologi
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Studentene evalueres etter oppmøte og aktiv deltagelse på salen, og innleveringer i alle faser av prosjektet. Kvalitet på endelig prosjekt som presenteres på sluttgjennomgangen vektlegges tyngst.
Følgene kriterier vurderes;
- Innsats
- Selvevaluering
- Utvikling / syntese av konsept
- Design
- Verbal kommunikasjon
- Grafisk presentasjon
- Applikasjon av teknologi