fbpx GK6 By og arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK6 By og arkitektur

Full course name in English: 
GK6 By og arkitektur
Studiepoeng: 
18
Emnekode: 
60 160
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

6. semester utgjør overgangen til masterstudiet, som i større grad enn grunnundervisningen preges av individuelle valg og faglig spesialisering. Dette skal reflekteres både i oppgavestilling og undervisningsform på GK6. Studioet inneholder aspekter fra de øvrige semestrene i grunnundervisningen, og er ment å samle og videreutvikle allerede tilegnet fagkunnskap. I tillegg skal studioet styrke studentenes teoretiske kompetanse og evne til fagdiskusjon som del av et individuelt prosjektforløp. Studioet reflekterer kompleksiteten i arkitektfaget sett som praksisform, hvor en gitt oppgave kan være preget av ulike faglige innfallsvinkler og ha mange mulige formsvar. Oppgaven som stilles vektlegger undersøkelse og avveining av til dels motsetningsfylte faktorer i en kompleks bykontekst, hvor møtet mellom program, struktur og morfologi skal formuleres i et større arkitekturprosjekt. Prosjekt vil ses i sammenheng med den enkelte students portefolie, som samlet utgjør bedømmelsesgrunnlaget for kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
kunne arbeide selvstendig med et designprosjekt i urban kontekst, basert på enn gitt tomt og delvis gitt program.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
presentere egne arbeider i en portofolio, der egne styrker og kvalifikasjoner kommer klart frem.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
utvikle en reflektert og kritisk holdning til plankrav, program og arkitektonisk/urban kontekst.
generere romlige konsepter og kunne ta avgjørelser basert på komplekse urbane og arkitektoniske behov.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningens form og innhold
Studiet vil være basert på prosjekteringsprosesser knyttet til et delvis gitt program og kontekst. Studentene vil individuelt arbeide med systematisk å bygge opp en forståelse av problemstillinger gjennom tematiske studier og kunnskapsoppbygning. Studentene vil individuelt utarbeide et designprosjekt.
Det vil gjennomføres workshop, individuell prosjektveiledning og delgjennomganger. En avsluttende presentasjon av prosjektet sammen med en avsluttende utstilling (AHO WORKS) inngår i sensureringen. Skriftlig oppgave samt loggbok skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Klassen deles inn i grupper med en hovedansvarlig lærer for hver gruppe for den individuelle veiledningen.
Studentene vil ved starten av semestret levere portfolio med de hittil utførte prosjektene, de vil motta tilbakemelding på struktur og presentasjon. Portfolien leveres igjen ved slutten av semesteret og utgjør en del av bedømmelsesgrunnlaget for kurset. Kurset avsluttes med en felles utstilling som del av AHO-works.
Detaljert kursopplegg legges ut på Moodle ved kursoppstart.

Eksamen og vurderingsformer
Bedømmelsen av dette semesteret vil være basert på to hovedkriterier:
1. Den enkeltes løsning av prosjektoppgaven skal demonstrere studentens ferdigheter i å utvikle gode arkitektoniske konsepter og integrere et kompleks av behov inn i ett prosjekt.
2. Den enkeltes produksjon av portfolio for hele grunnundervisningen, der skal bekrefte at studenten har nådd et kompetansenivå som gjør dem i stand til å ha utbytte av videre studier på masternivå.
Bedømmelsene av prosjektoppgave vil bli gjennomført ved individuelle presentasjoner, der lærere og eksterne kritikere er involvert. Endelig sensur skjer i forbindelse med utstillingen, og studentene må bestå både prosjekteringsoppgave og portfolioproduksjon for å få godkjent semesteret.
Oppmøte og presentasjon er obligatorisk. Innlevering av oppgaver samt portfolio inom utsatt inleveringsfrist er obligatorisk. Individuelle prestasjoner bedømmes kontinuerlig både ved tegnebordet, gruppesamtaler og delgjennomganger. Gjennomføring av utstillingen vil også være en del av grunnlaget for den endelige karaktersettingen.

Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar
Vurderinger:
Kommentar:
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningalle hel og delgjennomganger er obligatoriske
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:alle hel og delgjennomganger er obligatoriske