fbpx GK1 Introduksjon til design - Designeren | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK1 Introduksjon til design - Designeren

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
GK1 Introduksjon til design - Designeren
Emnekode: 
70 110
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kurset er første del av grunnkurset ”Introduksjon til design” som er basert på teori og metoder for industridesign. Kurset har fokus på brukersentrert design som er grunnleggende for alle designretningene ved skolen. Kurset er øvelses- og praksisbasert med innføring i sentrale teknikker for utøving av faget. Kurset omfatter et integrert tegnekurs som fokuserer på metodisk og analytisk frihåndstegning. Videre gis en introduksjon i visuell kommunikasjon med integrert opplæring i 2D dataprogrammer. Gjennom 1-3 designprosjekter får studenten innføring i designprosessen og øves i sentrale metoder for produktutvikling. Idegenerering, kreative teknikker og estetisk utforskning av to- og tredimensjonale uttrykk er områder som vektlegges i prosjektene. Kurset inneholder en egen verkstedsmodul med utforsking av materialer og opplæring i relevante teknikker for konstruksjon av modeller

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha;
• Innsikt i skolens design program, fag og deres relevans og kontekst
• Innsikt i design prosessen med fokus på brukersentrert design.
• Kunnskap om relevante metoder og verktøy innen design.
• Kunnskap om kreative teknikker
• Kunnskap om estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
• Basiskunnskap innen visuell kommunikasjon
• Kunnskap om grunnleggende tegneteknikker med fokus på metodisk og analytisk frihåndstegning

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha;
• Ferdigheter til å gjennomføre en design prosess
• Øvelse i sentrale kreative teknikker med idé og konseptutvikling
• Utvikle tegneferdigheter
• Verkstedskunnskap og erfaring fra modellbygging
• Grunnleggende ferdigheter i visuell kommunikasjon
• Grunnleggende ferdigheter i bruk av 2D dataverktøy for visuell kommunikasjon
• Styrking av estetiske ferdigheter

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
• Ved fullført semester skal studenten ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for design prosessen, bruk av relevante teknikker og verktøy samt en estetisk bevissthet.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning med aktiv bruk av workshops for å gi studenten erfaring i sentrale teknikker. Primært individuelt arbeid, mens deloppgaver kan løses gruppevis. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Innsikt og forståelse av brukeren er grunnleggende for designfaget og kurset vil inneholde brukerkontakt, og der det er naturlig samarbeider vi med eksterne aktører.

Kurset har en høy grad av obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid ila studiet. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.

Kurset inkluderer en 2 ukers verkstedsmodul med innføring og øvelsesoppgaver i tre-, plast- og metallverkstedene. Det legges opp til 1 ukes studietur med fokus på tegning tidlig i semestret. Kurset vil ha tilhørende pensumlitteratur innen designprosess metodikk og metode, samt innen estetikk og formgivning.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
GrupperingKarakterskalaKommentar
--Kurset består av 6-8 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret. Leveringskrav for hver modul defineres i oppgavebeskrivelsen ved oppstart av modulen.
Vurderinger:
Gruppering:-
Karakterskala:-
Kommentar:Kurset består av 6-8 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret. Leveringskrav for hver modul defineres i oppgavebeskrivelsen ved oppstart av modulen.
AktivitetKommentar
Forelesninger Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar: Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.