fbpx 70 110 GK1 Introduksjon til design - Designeren | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 110 GK1 Introduksjon til design - Designeren

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
Design Basics
Emnekode: 
70 110
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Kathinka Bene Hystad
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Introduksjon til design er første del av grunnkurset i designutdannelsen basert på teori og metoder fra industridesign. Kurset har fokus på brukersentrert design som er grunnleggende for alle designretningene ved skolen. Kurset er øvelses- og praksisbasert med innføring i sentrale teknikker for utøving av faget. Kurset omfatter et integrert tegnekurs som fokuserer på metodisk og analytisk frihåndstegning. Videre gis en introduksjon til visuell kommunikasjon med integrert opplæring i 2D dataprogrammer. Gjennom 1-3 designprosjekter får studenten innføring i designprosessen og øves i sentrale metoder for produktutvikling. Idegenerering, kreative teknikker og estetisk utforskning av to- og tredimensjonale uttrykk er områder som vektlegges i prosjektene. Kurset inneholder en egen verkstedsmodul med utforsking av materialer og opplæring i relevante teknikker for konstruksjon av modeller.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER - Ved fullført semeseter skal studenten ha

• Innsikt i designfaget med fokus på brukersentrert design.

• Kunnskap om relevante metoder og verktøy innen design.

• Kunnskap om kreative teknikker. 

• Kunnskap om estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.

• Basiskunnskap innen visuell kommunikasjon

• Kunnskap om grunnleggende tegneteknikker med fokus på metodisk og analytisk frihåndstegning

FERDIGHETER - Ved fullført semeseter skal studenten ha

• Ferdigheter i forhold til en designmessig tilnærming

• Øvelse i sentrale kreative teknikker for idé og konseptutvikling

• Utvikle tegneferdigheter

• Verkstedskunnskap og erfaring fra modellbygging

• Grunnleggende ferdigheter i visuell kommunikasjon

• Grunnleggende ferdigheter i bruk av 2D dataverktøy for visuell kommunikasjon

• Styrking av estetiske ferdigheter.

GENERELL KOMPETANSE - Ved fullført semeseter skal studenten ha

• Tilegnet seg en grunnleggende forståelse for design prosessen, bruk av relevante teknikker og verktøy samt en estetisk bevissthet.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning med aktiv bruk av workshops for å gi studenten erfaring i sentrale teknikker. Primært individuelt arbeid, mens deloppgaver kan løses gruppevis. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Innsikt og forståelse av brukeren er grunnleggende for designfaget og kurset vil inneholde brukerkontakt, og der det er naturlig samarbeider vi med eksterne aktører.

Kurset inkluderer en 2 ukers verkstedsmodul med innføring og øvelsesoppgaver i tre-, plast- og metallverkstedene. Det legges opp til 1 ukes studietur med fokus på tegning tidlig i semestret. Kurset vil ha tilhørende pensumlitteratur innen designprosess metodikk og metode, samt innen estetikk og formgivning.

Pensum

Per Farstad: Industridesign - 2. utgave  Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-01310-7                                                       

Rowena Reed Kostellow: Elements of Design  and the Structure of Visual Relationships, by Gail Greet Hannah. Exercises in Three-Dimensional Design. Princeton Architectural Press, New York. ISBN: 1-56898-329-8

 

Anbefalt støttelitteratur:

Cheryl Akner-Koler: Three-dimensional visual analysis Konstfack, ISBN 91-87176-16-5 Anskaffes ved henvendelse til Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm www.konstfack.se

Cuffaro m. Flere: The Industrial Design, Reference + Spesification Book, Rockport Publishers 2013, ISBN 978 1 59253 847 8

Koos Eissen & Roselien Steur: Sketching Product Design Presentation Bispublishers ISBN 978 90 6369329 9 (utgitt 2014!) www.sketching.nl

Paul Rodgers: Product Design. Portfolio Laurence King Publishing 2011 ISBN 9781856697514 Veldig god, aktuell og oversiktlig innføring i design thinking.

Erik Lerdal: Slagkraft, håndbok i ideutvikling Gyldendal, ISBN 978-82-05-36286-4

GRIP; En veileder i miljøeffektiv produktutvikling for industridesignere og andre produktutviklere (GRIP), Kompendie tilgjengelig som PDF på Moodle, samt på biblioteket

Rune Monö: Design for Product understanding – The Aesthetics of Design from a Semiotic Approach Rune Monö an Liber AB, ISBN 91-47-01105-x

Erik Olofsson, Klara Sjølen: Design sketching   http://www.designsojourn.com/good-books-on-design-sketching/

Eissen, K. & Steur, R (2011) ‘Sketching: The Basics’. BIS publishers. ISBN 9789063692537

Klara Sjölén and Allan Macdonald: Learning Curves http://www.designsketching.com/learningcurves.php 978-91-633-8952-8

Mike Baxter: Product Design – Practical methods for the systematic development of new products Stanley Thornes Publishers Ltd, ISBN 0-7487-4197-6

Carl Liu: Design book - Koos Eissen, Roselien Steur: Sketching 5th print - Drawing Techniques for Product Designers http://www.amazon.com/gp/product/9063691718?ie=UTF8&tag=designsojourn-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9063691718

Dick Powell: Presentation Techniques http://www.amazon.com/gp/product/0316912433?ie=UTF8&tag=designsojourn-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0316912433

Yoshiharu Shimizu: Creative Marker Techniques: In Combination With Mixed Media  http://www.amazon.com/gp/product/476610580X?ie=UTF8&tag=designsojourn-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=476610580X

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuell-Kurset består av 5 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret.
DelinnleveringIndividuellBestått / ikke beståttDESIGNEREN OG DESIGNFAGET
Deltakelse i workshops i ved studiestart. Fysisk produkt som representerer personlig tilnærming til faget. Digital designhåndbok ved semesterslutt.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttTEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio med arbeider fra intensivuker, studietur, løpende undervisning og croquis.
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttDESIGN OG MODELLBYGGING
Fysiske tredimensjonale modeller som viser utforsking av materiell og tilvirkningsteknikker. Tilhørende forklarende plansjer.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttVISUELL KOMMUNIKASJON
Grafisk arbeid leveres både fysisk og digitalt.
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttBRUKERSENTRERT DESIGN
Fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttHvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet (i henhold til AHOs masterforskrift). Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:-
Kommentar:Kurset består av 5 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret.
Vurderingsform:Delinnlevering
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:DESIGNEREN OG DESIGNFAGET
Deltakelse i workshops i ved studiestart. Fysisk produkt som representerer personlig tilnærming til faget. Digital designhåndbok ved semesterslutt.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:TEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio med arbeider fra intensivuker, studietur, løpende undervisning og croquis.
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:DESIGN OG MODELLBYGGING
Fysiske tredimensjonale modeller som viser utforsking av materiell og tilvirkningsteknikker. Tilhørende forklarende plansjer.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:VISUELL KOMMUNIKASJON
Grafisk arbeid leveres både fysisk og digitalt.
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:BRUKERSENTRERT DESIGN
Fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet (i henhold til AHOs masterforskrift). Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
AktivitetKommentar
OppmøteKurset har en høy grad av obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Kurset har en høy grad av obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.