fbpx Studieplan | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i landskapsarkitektur (5 år) AHO/UIT

Master i landskapsarkitektur (5 år) AHO/UIT

Studieprogram: 
Integrert master i Landskapsarkitektur AHO/UiT
Studienivå: 
Syklus 1 og 2
Studiepoeng: 
300
Varighet: 
10 semester
Kull: 
2022
Maks antall studenter
20
Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og godkjent opptaksprøve.

Introduksjon

Landskapsarkitekter arbeider i både offentlig og privat sektor. Landskapsarkitekter har forståelse for den romlige sammenhengen mellom by, landskaper og territorier, og kan gi form til omgivelsene våre gjennom alt fra prosessledelse, by- og tettstedsplanlegging til design- prosjekteringsarbeid. Kvalifiserer for opptak til PhD.

Organisering:

 • Første år: Introduksjon til landskapsarkitektur - Form

Første år gir en grunnleggende introduksjon til landskapsarkitektur, der formgivning og den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturfaget vektlegges særskilt.

 • Andre år: Landskapspraksiser - Systemer

Andre år gir en grunnleggende trening i å formgi i ulike skalaer med spesiell vekt på hvordan ulike systemer (både naturlige og menneskeskapte) virker sammen.

 • Tredje år: Urbanisme - Fellesrom

Tredje året gir en bred introduksjon til fagfeltet urbanisme med spesiell vekt på å syntetisere kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur som grunnlag for utforming av lokalsamfunn, nærmiljø og fellesrom. I sjette semester legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet.

 • Fjerde år: Spesialisering i og for nordlige forhold:

I det fjerde året tilbys det en spesialisering i og for nordlige forhold

 • Femte år: Spesialisering i og for nordlige forhold:

I det femte året tilbys det en spesialisering i og for nordlige forhold. I siste semester gjennomføres diplomoppgaven.

Studiested:

Studentene starter sin utdanning ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og følger et treårig fastlagt studieforløp med obligatoriske emner. De to siste årene er studiestedet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

Godskriving av utdanning – Innpassing:

Studenter som har ex.phil. og evt. ex.fak. fra før tilbys kurset Skriveøvelser.

Innpassing av emner fra andre arkitekt- og landskapsarkitektutdanninger, kombinert med utvekslingsopphold i utlandet, gir en rekke valgmuligheter i fjerde og femte år – se oppbygging av studieprogram og utveksling nedenfor. 

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Ha inngående kunnskap om landskapsarkitekturen som praksis, kunst- og vitenskapelig disiplin - dens medier, historie, teori og metoder.
 • Kunne beherske landskapsarkitekturprosjektering gjennom spesialisert innsikt om natur- og menneskeskapte materialer og hvordan de påvirkes gjennom komposisjon, avgrensing og formgivning. Raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord vektlegges.
 • Kunne benytte kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur, kvalifisere og integrere dette i landskapsarkitekturprosjektering.
 • Kunne analysere kritisk og diskutere hvordan landskapsarkitekturen påvirker omgivelsene på kort og lang sikt, med særlig vekt på kulturforståelse, sted og relasjonen mellom naturgrunnlaget og det menneskeskapte.

Ferdigheter 

 • Ha en fullverdig evne til å kritisk analysere, kvalifisere, forklare og argumentere for landskapsarkitekturfaglige former og løsninger i komplekse plan- og prosjektarbeider.
 • Kunne på en selvstendig måte gjennomføre og lede landskapsarkitekturfaglige plan- og prosjektarbeider. Under gjennomføring og ledelse er det en forutsetning at det inntas en kritisk holdning til relevante teorier og metoder, og at men stiller seg åpen for tverrfaglig innsikt.
 • Ha evne til å drive vitenskapelig og kunstnerisk kunnskapsproduksjon i faget, med spesiell vekt på landskapsarkitektens hovedarbeidsform; prosjektering. 

Generell kompetanse 

 • Kunne på en selvstendig måte analysere, planlegge og gi form til landskaps-prosjekter i ulike lokale, urbane og territorielle kontekster. Kompetansen skal være særlig innrettet mot raske endringsprosesser og sårbare landskap og samfunn, og i tillegg være overensstemmende med fagetiske standarder.
 • Kunne anvende fagkunnskaper og ferdigheter i prosesser for et samfunn i stadig endring og være forberedt til å ta fagbasert lederskap for en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Kunne kommunisere og formidle landskapsarkitekturfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og allmennheten, samt bidra til nyskaping og utvikling av landskapsarkitekturfaget
Undervisnings- og vurderingsformer

Studiet er et heltidsstudium over fem år. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene. Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Undervisningsformer kan være forelesninger, feltarbeid/ekskursjoner, gruppearbeid, prosjekter, seminarer, studioer/workshoper og lignende. Prosjekt/studioarbeid med direkte lærer/student – student/student dialog vil utgjøre en betydelig del av læringsprosessen. Det forventes stor deltakelse, tilstedeværelse og stor evne til både selvstendig arbeid og til samarbeid.

Krav til utstyr eller ferdigheter

Studiet passer best for søkere med interesse for formgivning, skapende kunstnerisk og vitenskapelig arbeid, samt forståelse og interesse for kulturelle og samfunnsmessige forhold. For å følge studiet må studentene ha grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy samt tilgang til egen bærbar PC/MAC. Studenter får tilgang til nødvendig programvare.

Internasjonalisering

Det vil bli lagt til rette for utvekslingsopphold ved godkjente partnerinstitusjoner. Utveksling kan skje i 7., 8. og 9. semester med en samlet maksimal lengde på to semester. Godkjenning av utveksling i 9. semester forutsetter at arbeid med prediplom inngår.

Det forutsettes at studenten har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes. Prediplom i 9. semester skal være gjennomført og godkjent før oppstart 10. Semester.

Evaluering og kvalitetssikring

Evaluering av studieprogrammet skjer i henhold til kvalitetssikringssystem fastsatt i særskilt avtale mellom partene.

Deltakelse i undervisning og andre forpliktelser knyttet til studiet er nærmere beskrevet i emneplaner og i egen avtale om kvalitetssikring mellom partene.

Målgruppe

Søkere som ønsker å utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor landskapsarkitektur for å bidra til relevant og nyskapende samfunnsutvikling, med spesiell vekt på raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord. 

Varighet og omfang: 

300 studiepoeng

Sensurordning: 

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang er beskrevet i emne- beskrivelsene for hvert enkelt emne som inngår i programmet.

De vanligste eksamensordninger i studiet er skriftlig eksamen, muntlig eksamen, prosjektrapporter og mappevurdering, også i ulike kombinasjoner.

Følgende vurderingsuttrykk benyttes:

 • Bestått/ikke bestått, eller
 • En gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Masteroppgaven kan leveres individuelt eller som gruppe med maksimalt tre medlemmer – da med felles bedømmelse. Masteroppgaven kan leveres på engelsk.