fbpx Master | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i design

Master i Design 5 år (Kull 2019)

Studieprogram: 
Master i design (5 år)
Studienivå: 
Syklus 1 og 2
Studiepoeng: 
300
Varighet: 
10 semester
Kull: 
2019
Studieplanansvarlig: 
Rachel Troye
Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak.

For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13, og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO. Opptaksprøvene går over to trinn; hjemmeoppgave og skoleoppgave.

Søkere som har bachelor eller tilsvarende treårig grunnutdanning i design fra annen institusjon, kan søke om opptak. Søknad sendes gjennom SøknadsWeb. Søkerne rangeres på bakgrunn av dokumentert grunnutdanning, språkkunnskaper og portfolio. 

Introduksjon

Masterutdanningen i design er et gjennomgående studium som går over 5 år (10 semestre) og omfatter 300 studiepoeng.

Designstudiet ved AHO søker å være faglig i front og har en tilnærming til designfaget som går ut over fagets tradisjonelle rolle. Kjernen i utdanningen er flerfaglig forståelse og designdrevne prosesser. Studiet utdanner designere som er adaptive og har en velutviklet evne til innovasjon og kommunikasjon. Grunnutdanningen har sine røtter i tradisjoner i industridesign. Masterundervisningen legger til rette for spesialisering innenfor tjenestedesign, interaksjonsdesign eller industridesign. 

Forventet læringsutbytte

Designere utdannet ved AHO evner å etablere et selvstendig faglig virkefelt, bidra med originale betraktningsmåter og løsninger og utøve faget på et høyt internasjonalt nivå.

 • De kan utvikle designløsninger gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, ideutvikling, samhandling og gjennomføring av prosjekter.
 • kjenner fagets historiske egenart, plass i samfunnet og fagets kulturelle og teknologiske forutsetninger
 • behersker fagets metoder, verktøy og uttrykksformer og evner å bruke disse i kreative prosesser på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte
 • har kunnskap og erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid

Designere utdannet på AHO skal på en reflektert måte kunne ta ulike profesjonelle roller og være dyktige i samarbeid med andre faggrupper.

 • De kan kommunisere verdier og konsepter, fasilitere dialog og interdisiplinære prosesser gjennom å anvende et bredt spekter av designmetoder og verktøy.
 • evner å reflektere over eget arbeid og bryte egen forståelsesramme
 • tar ansvar for egen læring og faglig utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt
 • kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktisering av faget
Undervisnings- og vurderingsformer
 • Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.
 • Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.
 • I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.
 • All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.
Organisering og arbeidsmåter

Studiet er inndelt i to nivå. Grunnundervisningen er lagt opp som et obligatorisk løp over de første seks semestrene, 180 studiepoeng (sp). Denne delen av studiet foregår på norsk.

Masterundervisningen går over fire semestre, 120 sp. Denne delen av studiet foregår på engelsk og består av et studiokurs per semester (24 sp) og et fordypningskurs (6 sp). Studentene velger blant et bredt spekter av kurs. Det siste semesteret brukes til diplomoppgaven, en selvstendig og selvvalgt oppgave som en avslutning på studiet (30 sp).

Krav til utstyr eller ferdigheter

For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC/MAC. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benyttes i studiet, og studenter får tilgang til lisenser og oppgraderinger.

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle. Her finnes informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer og annet. 

Internasjonalisering

Utveksling ved AHO skjer etter fullført grunnundervisning. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan man utvikler fremtidens produkter og tjenester. Dette kan være alt fra husholdningsprodukter til ekstrem-industri, til hvordan vi formgir og bruker teknologi som mobil- apper eller hvordan vi utvikler tjenester som skaper gode brukeropplevelser.

Studiet lærer deg kreative prosesser og metoder for å løse problemer og utvikle nye muligheter. Det legges vekt på innsikt i bruks situasjonen og empati med brukeren, samt den samfunnsmessige og kulturelle konteksten. Estetikk og kommunikasjon er vesentlig igjennom hele studiet.

Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.