fbpx 2023 Vår | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

2023 Vår

Start semester

70 137 Eksperimenter i digital estetikk - En alternativ digital estetikk for offentlig sektor

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Eksperimenter i digital estetikk - En alternativ digital estetikk for offentlig sektor
Course code: 
70 137
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Maximum number of students: 
15
Person in charge
Einar Sneve Martinussen
Course content

Kurset fokuserer på sammenhengen mellom estetikk og interaksjonsdesign.

✳ Lære om estetiske teorier og praksiser 

✳ Analysering av den eksisterende estetikken til offentlig sektor 

✳ Utforsking i Figma og andre digitale verktøy 

✳ Lage film sammen med vjus.no

 

Lærere på kurset: Felicia Nilsson, Erlend Grimeland & Elias Bjørnson Olderbakk

Learning outcome

Kunnskaper:

- Fordypet kunnskap om estetiske teorier og praksiser som relaterer til digital estetikk (Som f.eks. New Aesthetics, Investigative Aesthethics, Everyday Aesthethics)

- Utvide vokabularet og bli bedre til å snakke om estetikk

 

Ferdigheter: 

- Fordypet kunnskap i estetisk analyse av digitale tjenester

- Fordypet kunnskap i Figma

- Fordypet kunnskap i filming og redigering

- Utvidet estetisk kompetanse og analyseferdigheter for digitale tjenester

 

Generell kompetanse: 

 • Artikulere og argumentere rundt estetiske valg
 • Formidle opplevelser gjennom bruk av film og historiefortelling
 • Bruke digitale prootyper som verktøy for historiefortelling
Working and learning activities

Forelesninger, studiebesøk (Nasjonalmuseet), eksperimenter, diskusjoner, filming, prototyping, redigering og sluttprosjekt

14. Mars kl. 10 skal vi på omvisning på Nasjonalmuseet for å snakke om det sublime i kunsten

Curriculum

Pensum er samskapingen mellom foreleserne og studentene.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:

Start semester

70 169 Merkevare og visuell identitet

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Merkevare og visuell identitet
Course code: 
70 169
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Maximum number of students: 
20
Person in charge
Vera Pahle
Required prerequisite knowledge

Kurset er åpent for GK2 og GK4 studenter.

Course content

Kurset er en introduksjon til merkevarebygging og visuell identitet. I løpet av kurset skal studenten utvikle en merkevare innenfor et aktuelt tema definert ved kurstart. Målet er å utvikle et eget merkevarekonsept, en merkevare strategi, formgiving av en visuell identitet som formidler verdiene og identiteten  til merkevaren.

Learning outcome

Kunnskaper:

 • Kurset har som mål å gi studentene en forståelse av:
 • Merkevareteori; strategi, visjon, verdier, konkurrenter, etc.
 • Utvikling av merkevarekonsept
 • Utvikling og formgiving av visuell identitet

Ferdigheter:

Studentene skal:

 • kunne beskrive et eget merkevarekonsept
 • ha kunnskap om hva som inngår i en merkevarestrategi
 • kunne anvende brukerorienterte metoder for å utvikle egen merkevare
 • kunne definere mulige målgrupper og konkurrenter til egen merkevare
 • ha kunnskap i hvordan man posisjonerer seg i forhold til målgrupper
 • kunne metoder for å utvikle visuell identitet i tråd med overordnet strategi

Generell kompetanse:

 • Studenten skal lære hvordan man utvikler merkevare, og hvilken rolle en merkevare har i dagens samfunn. Deretter skal studenten beherske grunnprinsippene i utviklingen av et merkevarekonsept samt hvordan fomidle dette igjennom en visuell identitet.
Working and learning activities

Emnet er praksisrettet og vil primært bli levert gjennom forelesninger etterfulgt av øvinger.

Kurset vil gå i uke 10, 11, 12 og 13

 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:

70 163 GK6 Design fordypning

Credits: 
15
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Design fordypning
Course code: 
70 163
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Person in charge
Hilde Angelfoss
Kaja Misvær Kistorp
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5, ved å ha oppfylt alle til oppmøte og innleveringer.

Gjennomført GK6 Introduksjon til Systemorientert Design og GK6 Fordypning.

 

 

Course content

Emnet "Design Fordypning" skal utvikle studentenes evne til å mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet mellom designer, oppdragsgiver samfunn. En viktig målsetning er å se sin egen design-praksis i en helhet som inkluderer større systemer og prosesser. Emnet er rettet mot faglig spesialisering og profesjonalisering.

Studentene samarbeider med en ekstern organisasjon/bedrift og kan fordype seg i Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Det vil også være mulig å utforme prosjekter som går på tvers av retningene, alt etter hvilke bedrifter det samarbeides med. Prosjektene kjøres i tett kontakt med designere i bedrifter, og studentene møter den profesjonelle design-hverdagen gjennom disse.

Emnet inneholder en videreføring av undervisningen innen Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Her er fokuset på profesjonalisering og samarbeid med bedrifter eller organisasjoner.

Studentene forventes å fordype seg i en eller flere av de tre hovedretningene Interaksjons-, Industri- og Tjeneste-design. Emnet har som formål både å modne enkeltstudentenes valgte spesialisering og design-praksis, og å trene evnen til å jobbe med partner-bedrifter eller -organisasjoner. I emnet er det forventet at studentene viderefører det de har lært i tidligere emne, og viser evne til å sette dette sammen på relevante måter.

Lærere:

Industridesign: Hilde Angelfoss, Mikkel Jøraandstad

Tjenestedesign: Kaja Misvær Kistorp, Andrea Plesner

Interaksjonsdesign: Joakim Formo, Einar Sneve Martinussen

Kurset går fra 20.mars - 25. mai 2023

Learning outcome

KUNNSKAPER
Gi studenten kunnskap om hvordan en designmessig praksis kan forstås og utføres.

Gi en mer bevisst forståelse av design-begreper med vekt på/ut fra organisasjonens/bedriftens identitet, oppgaver og formål.

Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer.

 

FERDIGHETER

Utvikle studentens evne til å gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy.

Trene sensibilitet for relasjoner og konsekvenser.

Trene evnen til samarbeid opp mot bedrift.

Trene ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte.

 

GENERELL KOMPETANSE
Gi studentene en dypere forståelse for sammenhenger i et designprosjekt.

Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift og profesjonelle designere.

Gjøre studentene i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter i kontekst.

 

Working and learning activities

Spesialisering og fordypning vil bli undervist gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog. Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske og designfaglige ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i, og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige design-faglige preferanser og referanser. Kommunikasjon og formidling av komplekse designløsninger er en viktig del av emnet og øves gjennom studentenes presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere.

 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:

70 161 GK 6 Introduksjon til systemorientert design

Credits: 
12
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Introduksjon til Systemorientert design
Course code: 
70 161
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Person in charge
Andreas Wettre
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5 ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

 

 

 

 

 

Course content

Kort beskrivelse av hva kurset handler om:

Kursets hovedformål er å gi en innføring i Systemorientert Design og teamarbeid

Kurset skal utvikle studentenes evne til å mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet mellom designer, designteam, oppdragsgiver og samfunn. En viktig målsetning er å se sin egen design-praksis i en helhet som inkluderer større systemer og prosesser.

Temaet for designoppgaven er  de systemiske utfordringene i gitte temaer innenfor mat

Kurset vil utvikle studentenes evne til å reflektere og kritisk diskutere og vurdere temaer som er knyttet til matindustrien. Innsikt gjennom disse diskusjonene skal vises gjennom hva teamene velger å inkludere i sine prosjekter og hvordan de setter dette i sammenheng med motsetningsfylte interesser og kompromisser.

Lærere på kurset:

Abel Crawford, Marie van den Bergh

Kurset går fra 16. januar - 03.mars 2023

 

 

Learning outcome

Kunnskaper, ferdigheter, generell kompetanse:

Studentene forventes å lære systemorientert design spesielt, i dette inngår visualisering av kompleksitet.  Studentene skal trene å samarbeide i team med forskjellig ekspertise hvor oppgaver og utfordringer løses sammen samtidig som individuelle ansvarsområder fordeles og samkjøres.

KUNNSKAPER

Gi studenten kunnskap om hvordan en systemisk desigpraksis kan forstås og utføres.

Gi en grundig innføring i Systemorientert design og gigamapping. Kunnskap om team som system og hvordan team påvirkes er en del av kurset.

FERDIGHETER

Systemorientert Design

Utvikle forståelse og evne til å visualisere kompleksitet.

Kunne bruke Gigamapping som verktøy for å forstå systemer. Kunne analysere gigamappet og systemet gjennom bruk av ZIP og IMP analyser.

Visualisere relasjoner mellom elementene i systemene.

Kunne lage flere versjoner av Gigamap for å skape intervensjoner og forstå effekten av disse.

Kunne utvikle gode Gigamap for å kommunisere kompleksitet og foreslåtte intervensjoner i denne kompleksiteten.

Team:

Kunne definere teamets formål, normer og kommunikasjonformer.

Kunne håndtere sakskonflikter slik at de bidrar til bedre løsninger og ikke resulterer i relasjonskonflikter.

Fordele oppgaver og skape tilbakemeldingskultur i teamet

Forstå rollen til den «ideelle teamplayer» og hvordan man arbeider som team-leder

Forstå teamet som et system og hvordan systemet påvirkes av medlemmene, lederen, oppgaven og omgivelsene.

Kommunikasjon

Trene ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet der man håndterer komplekse saker.

 

GENERELL KOMPETANSE

Gi studentene en dypere forståelse for systemisk tenkning og desingarbeid.

Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide og i team og i kunnskapsgenerering og fasilitering av giga-mapping workshops.

Gjøre studentene i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter i kontekst

Working and learning activities

Kort om hvordan undervisningen er lagt opp (moduler, gruppearbeid, samarbeidspartnere, etc):

En grundig introduksjon i SOD, metoder og praksis. Systemorientert design læres gjennom forelesningsserie, workshops med konkrete oppgaver og i prosjektarbeid og i gruppearbeid. Teamwork er sentralt.

Studentene skal arbeide i team med en felles designoppgave, Det blir fokus på samarbeid og kontekst. Studentene vil bli delt opp i team og vil jobbe med å utforske hele mat-industrien. Hvert team velger et område de ønsker å utforske.

Etter denne utforsker fasen deler teamene hva de har kommet fram til og hva de ønsker å utforske videre for å designe forslag til intervensjoner. Dette kobles til refleksjoner om designerens rolle i utvikling av mat-systemer og derigjennom designeres rolle i samfunnet.  

Teamene vil, der det er naturlig, jobbe med å komplettere hverandre.

Det vil bli undervist gjennom prosjektarbeid, forelesning, workshops og veiledning.

Curriculum

Skjelten E. (2014) Complexity & Other Beasts: The Oslo School of Architecture and Design

Romm J. et. al. (2014) Practicing Systems Oriented Design: The Oslo School of Architecture and Design.

Sevaldson B. (2011) GIGA-MAPPING: VISUALISATION FOR COMPLEXITY AND SYSTEMS THINKING IN DESIGN: Nordic Design Research Conference. http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104/88

Sevaldson B. (2008) Rich Design Research Space: FORMakademisk vol: 1 sider: 28-44. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/119/108

 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-A-F Det skal utvikles et helhetlig prosjekt for hver del av kurset. Prosjektarbeidene evalueres helhetlig etter fire kriterier: prosess, kommunikasjon, systemisk forståelse og resultat.
Sluttresultatet skal bestå av 1 designforslag, 1 rapport, 1 digital presentasjon, 1 digital og printet GIGA map og utstilling av prosjektet under AHO Works Exhibition.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment: Det skal utvikles et helhetlig prosjekt for hver del av kurset. Prosjektarbeidene evalueres helhetlig etter fire kriterier: prosess, kommunikasjon, systemisk forståelse og resultat.
Sluttresultatet skal bestå av 1 designforslag, 1 rapport, 1 digital presentasjon, 1 digital og printet GIGA map og utstilling av prosjektet under AHO Works Exhibition.
Workload activityComment
Attendance Det er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshoper og formelle veiledninger.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: Det er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshoper og formelle veiledninger.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-19 restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse

70 162 GK6 Design Feltstudie/Metodikk

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Design metodikk // Feltstudier
Credits: 
3
Course code: 
70 162
Level of study: 
Bachelor / Master
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Person in charge
Etienne Gernez
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Gjennomført GK6 Introduksjon til Systemorientert Design.

Course content

Kurset er en 2 uker intensiv modul som introduserer metoder for å planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra felt studier, som en del av en designprosess. Forskjellige arbeidere og arbeidsplasser er observert og analysert av studentene i løpet av feltstudien. Kurset bygger på resultater fra forskningsprosjektene i Ocean Industries Concept Lab om design av maritim arbeidsplasser. Studentene vil lære hvordan man effektivt og forsvarlig kan tilegne seg og dokumentere kunnskap om bruk, brukere og brukssted ved å besøke arbeidsplasser i feltet. Det vil være fokus på hvordan man planlegger feltstudier, valg og bruk av metoder i praksis, analyse av data, dokumentasjon og deling av funn. Kurset vil i tillegg belyse feltstudienes rolle i en design prosess. Kurset legger vekt på å la studenten tilegne seg praktisk erfaring ved å gjennomføre en realistisk studie i løpet av kurset.

Kurset går fra 06 - 17. mars 2023

Learning outcome

KUNNSKAPER

 • Studenten vil forstå et sett av feltstudiemetoder fra designpraksis, human factors/ ergonomi og etnografi fagområdene
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og menneskelig sentrert design
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og innovasjonsprosesser

FERDIGHETER
Studenten skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra feltstudier
 • organisere data og kommunisere relevante data gjennom rapport, workshops og muntlig presentasjon
 • bruke anledning til å være i felt i kontakt med brukere for å jobbe med design, prototyping og testing
 • jobbe i team
 • jobbe med brukerdeltakelse

 

GENERELL KOMPETANSE
Etter endt kurs skal studenten:

 • Forstå betydningen av og etiske dimensjoner av feltstudier for design
 • Planlegge effektive feltstudier
 • Forstå de viktigste metodene for å gjennomføre feltstudier
 • Organisere data fra feltstudier
 • Analyse data i team
 • Bruke feltdata i design oppgaver
 • Skrive feltstudierapporter
 • Dele innsikt fra feltstudier med andre
Working and learning activities

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Prosjektet gjennomføres gjennom praktiske oppgave og teori. Den praktiske komponenten utføres sammen med bedrift.

Del 1. Introduksjon i feltstudier. Innføring i teori og praktiske erfaringer knyttet til feltstudier.

Del 2. Feltstudier i praksis. Planlegging og gjennomføring av en feltstudie knyttet til eget prosjekt.

Del 3. Feltstudier i design. Analysere, dokumentere og reflektere på feltdata for design.

Curriculum

Lurås, S., Nordby, K., 2014. Field studies informing ship’s bridge design. Presented at the International Conference on Human Factors in Ship Design and Operation, 26-27 February 2014, London, UK. https://doi.org/10.3940/rina.hf.2014.05

Introducing a 10-day course in field studies

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/introducing-a-10-day-course-in-field-studies-1c7566662d61  

What happens when 30 design students spend 3 days on a ship to do 9 simultaneous field studies

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/what-happens-when-30-design-students-spend-3-days-on-a-ship-for-a-field-study-b7f8090596d3 

 Why field studies matter in maritime design and how we do them

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/why-field-studies-matter-in-maritime-design-and-how-we-do-it-7a340c8f5fd9  

Field study case: design of ship engine rooms

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/field-study-case-design-of-ship-engine-rooms-befac78df90a  

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Excursions Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Excursions
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
ReportIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:

Start semester

70 136 Fremtidsfabrikken

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Fremtidsfabrikken
Course code: 
70 136
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Person in charge
Anders Herrestad Christensen
Required prerequisite knowledge

Grunnleggende ferdigheter i 3D konstruksjon.

Course content

Mestring av digitale verktøy gir store fordeler som formgiver, og øker kapasiteten til å arbeide optimalt på tvers av teknikker. Kurset passer for dem med interesse for produktdesign og baserer seg i grunnleggende ferdigheter innen 3D konstruksjon.

Med utgangspunkt i produkter veksler vi mellom ulike media både i 2D og 3D for å opparbeide den digitale formforståelsen og ferdighetene i digital 3D-konstruksjon.

Kurset baseres i Fusion 360, der opparbeidede ferdigheter i programmet gir utgangspunkt for innsikt og forståelse av fremtidsrettede arbeidsverktøy og teknikker innen 2D/3D, der vi blant annet skal teste egne modeller i Virtual Realty (VR)

Kurset skal i tillegg gi innsikt i andre 3D-progammer og avanserte 2D/3D-moduliserings teknikker, blant hentet fra underholdningsbransjen.

Learning outcome

Kunnskaper:
Kurset har som mål å gi studentene en forståelse av:

 • Avanserte teknikker innen 3D-modellering og mulighetene det gir innen produktutvikling.
 • Forståelse av prinsippene i 3D-moderling og hvilke fordeler, begrensinger og muligheter som ligger i polygon-, solid- og overflate-basert konstruksjon, slik at studenten kan velge optimal fremgangsmåte i forhold til oppgavene de skal løse som designere.  

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • Modellere geometriske flater og avanserte overflater i Fusion360 på et nivå der studenten mestrer programmet slik at designintensjonen ikke begrenses. 
 • Lage hensiktsmessige arbeidstegninger og rapporter, som kommuniserer godt og styrker egen produktutviklingsprosess.
 • Kunne lage renderinger som beskriver form og overflate, og er egnet for formidling av produkter.
 • Veksle mellom analoge og digitale 2D og 3D teknikker i designprosessen, og ha opparbeidet en formmessig forståelse og erfaring i hvordan de ulike teknikkene tilfører verdi i egen produktutvikling.

Generell kompetanse:

 • Økt forståelse, formreportoar og ferdigheter innen digitale formgivningsverktøy, slik at de de digitale verktøyene styrker designprosessen.
 • Økt innsikt og motivasjon for å utforske og bygge opp egen digital kompetanse videre gjennom studiet
Working and learning activities

Kurset er bygd opp med forelesninger, demonstrasjoner og en rekke korte selvstendige oppgaver der vi jobber både digitalt og analogt. Kurset oppsummeres med en ukes-oppgave til slutt. Det vil være veiledning på salen gjennom hele kurset.

Resultatet av kurset stilles ut i galleriet sammen med ‘Formfabrikken’ og ‘Merkevare og visuell identitet’.

Lærere på kurset: Anders H. Christensen, Mikkel Jøraandstad, Jon erling Fauske.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
ReportIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:

Start semester

70 167 Design for Sustainability

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Design for Sustainability
Course code: 
70 167
Level of study: 
Bachelor / Master
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
English
Year: 
2023
Maximum number of students: 
15
Required prerequisite knowledge

The course is for students in their 2nd or 4th semester.

Course content

Do you sometimes feel lost, overwhelmed, and frustrated about how we can live more sustainable lives?

This course will introduce you to ways of making sense of the complex challenges our world is facing – and do something about it! Here you will learn how to be empowered to ‘dance’ with systems through Systems-Oriented Design (SOD) and advance sustainability knowledge by and through design.

Teachers: Abel Crawford, Haley Fitspatrick

The course will run from Tuesday - Friday in week 10, 11, 12 and 13 in 2023.

 

Learning outcome

Knowledge, skills, general competence

 • Understand what you as an individual and part of society can and should contribute – especially as future designers.
 • Identify how to take more effective action to address the crises we face -  in whatever scale you will find yourself
 • Learn how to use sustainability, systems-thinking and systemic design concepts within real-world communities
 • Learn how to visualize complexity through gigamaps and synthesize complexity through writing
Working and learning activities

Week 1 will be centered around an introduction to SOD and sustainability science. You will learn how design and sustainability knowledge can be merged to help take more effective action. You will also develop a QUEST, or set of questions you are interested in, to use as a guide while in Hemsedal (or similar location). This will be taught through brief lectures and outdoor reflection activities

Week 2 will be a multi-day field trip to observe, talk to community members and be inspired by nature-based design approaches.

Week 3 will be focused on gathering all the information you learned from field trip and starting to translate your QUEST into a gigamap and small written report. This is an independently structured week – you may work alone or in small groups - we encourage you to find a time and work rhythm that fits best for you. A few tutoring sessions will be available to guide you on your gigamapping/writing journey.

Week 4 will use discussions, self-reflections, writing and mapping to support you in finalizing your project work. At the end of the week, you will present your outcomes.

Working and learning activities:

-          Lectures, discussion, tutoring, writing

-          Nature walks as “vitamin N time” and (video) reflections on course content, both individually and

            as a class

-          Readings and facilitated class discussions on articles related to core course content

-          Local field research and outdoor excursions

-          Gigamapping of content across various scales

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:

70 166 Visualisering av opplevelser: Pennen er viktigere enn "post-it"!

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Visualisering av opplevelser: Pennen er viktigere enn "post-it"!
Course code: 
70 166
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Maximum number of students: 
15
Course content

«Når du bruker tegning for å uttrykke en idé, i stedet for ord eller tall, aktiviserer du en annen del av hjernen. For å tegne en idé nøyaktig, må en del avgjørelser tas som selv det mest presise språk kan overse. Resultatet av å ta denne rekken av små avgjørelser? At du raskere kommer fram til nye løsninger...” Tim Brown.

En av designerens grunnleggende ferdigheter er å kommunisere, formidle, artikulere, tenke og løse problemer visuelt. Designfeltet er under utvidelse og inkluderer stadig oftere immaterielle løsninger som tjenester og systemer. Evnen til å visualisere og kommunisere i  arbeidet med problemløsning og løsningsutvikling har aldri vært mer relevant.

Fristelsen til å stole på post-it-lapper eller glatt visuell grafikk laget i programmer som Illustrator, gjør imidlertid at designere som jobber innenfor disse nye områdene ikke øver opp og finpusser tegneferdighetene sine med tanke på visuell kommunikasjon.

I dette kurset vil vi jobbe med evnen til å tegne raskt for å kunne kommunisere kompleksitet, for å konkretisere det immaterielle som erfaring eller tid, eller som en tilnærming til å legge til rette for workshops.

Kurset vil gå i uke 10, 11, 12 og 113 i 2023. Kurset er beregnet på studenter i sitt 2. og 4. semester.

Lærere på kurset: Anna Martine Nilsen, Alberto Soriano

Learning outcome

Kunnskaper:

 • Hvilke typer tegning kan brukes i ulike faser av designprosessen
 • Forstå hvordan tegning kan frigjøre kreativ kapasitet
 • Teoretiske perspektiver på bruk av det visuelle til emosjonell speiling
 • En bredere forståelse av hvilken verdi tegning og visualisering har i håndverket service- og systemorientert design

 

Ferdigheter:

 • Hvordan visualisere opplevelser, tid og det immaterielle
 • Hvordan bruke tegning som et verktøy for innsikt og intervju av brukere
 • Hvordan visualisere kompleksitet
 • Tegning som notat-teknikk
 • Tegning som tilrettelegging

 

Generell kompetanse:

 • Evne til å tegne raskt som en måte å støtte og oppmuntre til samtale, innsikt og tilrettelegging
 • Selvtillit til å tegne foran andre
 • Lage mentale modeller og visuelle metaforer
 • Utvikle egne ferdigheter og forståelse for tegning som en nøkkel for å støtte tjeneste- og systemdesign
Working and learning activities

Emnet er praksisorientert og vil hovedsaklig foregå gjennom forelesninger etterfulgt av øvelser. Forelesningene vil dekke områder som:

• Tegning som verktøy for innsikt

• Visualisering av kompleksitet fra kartlegging av tjenestesystemer til verdinettverk

• Visualisering av opplevelser over tid

• Grafisk erfaringsbevis (GEE) og tegneserie

• Visuell notat-teknikk

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:

Start semester

70 165 Interaktive leker og design for leke-opplevelse

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Interaktive leker og design for leke-opplevelse
Course code: 
70 165
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Year: 
2023
Person in charge
Einar Sneve Martinussen
Course content

I dette kurset vil studentene utforske hva det kan si å designe for lek og opplevelse. Kurset ligger i skjæringspunktet mellom leketøy-design og interaksjonsdesign. Studentene vil møte metoder for prototyping, utforsking og brukertesting knyttet lekne, interaktive opplevelser med lyd. Gjennom kurset vil vi bruke mikrokontrollere, koding og elektronikk som hovedverktøy for å skape opplevelser gjennom å utvikle konsepter og teste ut disse. Kurset vil ha hovedfokus på interaksjonsdesign utenfor skjermen, dette inkluderer virkemidler som lyd, mekanikk. I kurset vil studentene få en innføring i enkel koding for mikrokontrollere. Utgangspunktet vil være plattformen Microbit, som er tilrettelagt for undervisning for ikke-teknologer. Gjennom kurset vil vi også utforske andre elementer og systemer og bli kjent med interaktiv elektronikk generelt.

Kurset vil gå fra tirsdag - fredag i uke 10, 11, 12 og 13 i 2023 og er beregnet på studenter i sitt 2. eller 4. semester.

Kursansvarlig: Daniel McDermot

Learning outcome
 • Å forstå lek som opplevelse
 • Prototyping med elektronikk og programmerbare mikrokontrollere
 • Brukertesting av fysisk-digitale, interaktive produkter
 • Å integrere lyd og forstå hvordan denne kan påvirke brukeropplevelsen
Evaluation

Kurset inneholder en praktisk introduksjon til mikrokontrollere som verktøy for interaksjonsdesign samt en grunnleggende innføring i enkel lydteori, akustisk og syntetisk fremstilling av lyd. Dette blir etterfulgt av et 3-ukers prosjekt hvor studentene utvikler og tester interaktive leke-konsepter.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:

Start semester

70 164 Formfabrikken

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Formfabrikken
Course code: 
70 164
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2022
Person in charge
Mikkel Sommerschield Jøraandstad
Course content

Gjennom design berører vi mennesker og naturen. Produkter er kanskje noe av det vi har sterkest personlig forhold til. Produktene snakker til oss gjennom sin funksjon, form og materialitet, og har en viktig plass i vårt samfunn med referanser til kultur, historie og miljø. I kurset tar vi utgangspunkt i materialenes egenskaper og hvordan disse påvirker formen og uttrykket. Gjennom øvelser, forelesninger og workshops utforsker studentene form og materialer i kontekst. Kurset avsluttes med at studentene bruker kunnskapen til å utforme et valgt objekt der materialegenskapene og form brukes aktivt for å skape et ønsket uttrykk.

Kursansvarlig: Mikkel Jøraandstad

Kurset vil gå fra tirsdag - fredag i uke 10, 11, 12 og 13 i 2023. Kurset er beregnet på studenter i sitt 2. eller 4. semester.

Learning outcome

Kunnskaper:

 • Kunnskap om hvordan materialer påvirker form.
 • Innføring til øvrige områder som påvirker form og uttrykk i produktdesign.

Kunnskap om bruk av formanalyse, komposisjon og estetikk

Ferdigheter:

 • Økte formgivningsferdigheter med bruk av tegning og modellbygging.
 • Materialbearbeiding og verktøyshåndtering.

Generell kompetanse:

 • Økt forståelse av sammenhengen mellom form og materialer.
 • Økte ferdigheter innen modellbygging.
 • Økt formreportoar som designer

 

Working and learning activities

Gjennom design berører vi mennesker og naturen. Produkter er kanskje noe av det vi har sterkest personlig forhold til. Produktene snakker til oss gjennom sin funksjon, form og materialitet, og har en viktig plass i vårt samfunn med referanser til kultur, historie og miljø. I kurset tar vi utgangspunkt i materialenes egenskaper og hvordan disse påvirker formen og uttrykket. Gjennom øvelser, forelesninger og workshops utforsker studentene form og materialer i kontekst. Kurset avsluttes med at studentene bruker kunnskapen til å utforme et valgt objekt der materialegenskapene og form brukes aktivt for å skape et ønsket uttrykk.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:

Pages