fbpx Byggekunst | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Byggekunst

Faggruppe Byggekunst forstår arkitekturfaget som en intellektuell og materiell praksis og søker med undervisningen å ivareta og utvikle fagets tekniske og kunstneriske dimensjoner. Undervisningen speiler bredden i byggekunstbegrepet. Det knyttes både til rene arkitekturverk, til arkitekturens og arkitekters forhold til samfunn og omgivelser, til undervisningstradisjonen faggruppen forvalter og til den typen fagutøvelse studentene lærer hos oss.

Staben, som består av arkitekter og kunstnere, har ansvar for undervisningen i første studieår, for masterkurs i arkitekturprosjektering, for prediplom- og diplomveiledning, for arkitekturprogrammets tegneundervisning samt for seminarer innen praksisrelatert teori. 
Førsteårsundervisningen (GK1/2) gir studentene innsikt i arkitekturfaget og ferdigheter i arkitektens metoder og verktøy, herunder kompetanse i analog og digital tegning. Undervisningen i praktisk og teoretisk profesjonsutøvelse videreføres i masterprogrammet. Byggekunst har fire masterstudioer som veksler på å stille kurs: Body & Space Morphologies, Positions, The Architectural Project og Universals. Vi tilbyr også profilerte masterseminarer fra en eller flere seminarrekker: Rethinking the Architecture Board, Drawn to Architecture, Colour Reflections, Speculative Ideation og A Queer Look at Architecture

Faggruppen tar mål av seg til å drive med fremragende utdanning og har en innovativ tilnærming til læring. Undervisningen drar veksler på den praksis som foregår i faggruppens forskning og faglige utviklingsarbeid, som er plassert innenfor fire hovedområder: arkitektpraksis, arkitekturfilosofi, pedagogikk og kunstnerisk virksomhet. Faggruppen driver publikasjons- og formidlingsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt, i form av verkpublisering, forelesninger, utstillinger, filmer, artikler og mediebidrag. 

Pilotprosjektet verksbasert PhD veiledes fra faggruppen. To kandidater er for tiden knyttet til dette prosjektet. 

Faggruppeleder: Rolf Gerstlauer