fbpx 2016 Vår | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2016 Vår

Start semester

Triennale Studio – Recycling Space “After Belonging”

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Triennale Studio – Recycling Space “After Belonging”
Emnekode: 
60 608
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kurset er tilknyttet Oslo Arkitektur Triennale (OAT) høsten 2016. Hovedoppgaven vil være å identifisere en urban setting og utvikle det offentlige potensiale i en eksisterende struktur/infrastruktur som skal transformeres gjennom omprogrammering og design til et “Space After Belonging’.
Lokalet skal fungere som en debatt- og diskusjonsarena, men kan også inkludere andre funksjoner og utfordre sin rolle i byen gjennom andre relevante aktiviteter i løpet av Triennalen.
Oslo Arkitekturtriennale 2016 har fokus på problemstillingen “After Belonging” A Triennale In Residence, On Residence and the Ways We Stay in Transit. Kuratorene beskriver tematikken slik:

‘….facing realities such as global migration, increased circulation of objects and information, and precarious conditions of transit, architects and designers need to develop new and alternative strategies for planning and shaping residential spaces – temporary and permanent homes – of tomorrow’s cities.’

Kurset vil utforske begrepet “After Belonging” med en fokus på tematikkens mangfold i en nordisk kontekst, og Oslo spesielt.
BI-/TRIENNIALISME; Parallelt med en lokal kartlegging, analyse og den konkrete designoppgaven, vil kurset sette fokus på fenomenet i en global skala. Vi vil undersøke evolusjonen av den raskt økende Biennale / Triennale kulturen i arkitektur og kunst; og se på implikasjonene for vertsbyene i forhold til branding strategier, byidentitet, lokal kort og lengre erspektiv.

Studioet vil engasjere 3 faser i utviklingen av en “research-based design”, både som gruppeoppgaver og individulelt prosjekt.
En avsluttende implementeringsfase holdes åpen avhengig av budsjett og juridiske rammer. Ett konsept vil utvelges av en jury, utvikles og implementert 1:1, på valgt tomt, eller om nødvendig, flyttet til alternativ lokalisering.

Fase 1_ Undersøke begrepet “After Belonging” og konseptets implikasjoner i en arkitektornisk of urban skala.
Fase 2_ Kartlegging av potensielle/tomme lokaler in the city of Oslo, relevant for implementerign av “After Belonging” programmet.
Fase 3_ “Recycling space”; design og transformasjon av en eksisterende struktur/infrastruktur til et “Space After Belonging”, til å benyttes i løpet av OAT 2016.
Fase 4_Implementering av valgt design strategi for OAT 2016

En studietur er planlagt til New York city, kombinert med en workshop in Havana, Cuba; vertsby til Havana Art Biennial 2015. Workshopen vil undersøke relaterte biennalestrategier av Havana Re-Generation. Studituren vil underøke relevante transformasjonsprosjekter og til å møte med de New York baserte kuratorene av OAT 2016; “After Belonging Agency”.

Læringsutbytte

Kurset vil gi studentene mulighet til å utforske arkitektur og urbanisme i et utvidet felt. De vil introduseres til primær, historisk, kvantitativ og kvalitativ forskning i et lokalt og internasjonalt felt. I tillegg vil de jobbe kuratorisk og iscenesette arkitektur og arkitektoniske “events” i 1.1 i en urban ramme og som offentlig rom.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Gruppearbeid og individuelle oppgaver.
Tekstlesning, kartlegging, analyse - og forskningsoppgaver. Konseptuell prosjektutvikling, programmering og design.
Gruppe diskusjoner, pin ups, studio arbeid.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar
Deltagelse, deloppgave leveranser, kommunikasjon ( grafisk og verbalt ) Endelig prosjekt.
Forventet arbeidsinnsats:
Kommentar:Deltagelse, deloppgave leveranser, kommunikasjon ( grafisk og verbalt ) Endelig prosjekt.

GK2 Design og samtid

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
G2 Design history
Emnekode: 
70 123
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Emnet Design, Samtid og historie gir en bred kunnskap om design – og kunsthistorie i relasjon til vår samtid. Grunnleggende spørsmål som hva design er, og har vært blir grundig drøftet.
Emnet innledes med en kortfattet innføring i kunsthistorien fra antikken frem til og med romantikken. Deretter vil fokus flyttes over til et mer designhistorisk og teoretisk fokus. Emnet favner en dyptgående gjennomgang av viktige designhistoriske epoker, perspektiver, strømninger og episoder fra fremveksten av moderne design på slutten av 1800-tallet til popdesign og postmodernisme på 1980 og 90-tallet, fortsatt med et sideblikk til kunstens verden. Emnet favner både forelesninger av fast kursansvarlig, og gjesteforelesninger. Dette for at studentene skal komme i berøring med mange ulike innfallsvinkler og stemmer.

Læringsutbytte

Studentene skal lære:
• ha bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.
• På en selvstendig måte å reise interessante problemstillinger på bakgrunn av en designteoretiske eller estetisk tema, og å formulere dekkende visuelle responser.
• kunne oppsøke, hente og utnytte kunst og designreferanser fra ulike kilder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Emnet formidles:
• Gjennom forelesninger (2 -3 timer hver mandag morgen)
• I tillegg er det satt av tid til selvstudie.
• Til begge emner hører et teoretisk pensum, der studentene leser og fremlegger alt fra historisk oversiktsverker, filosofi til eststiske og designteoretiske perspektiver som skal berike deres forståelse, og utvide deres horisont. Teoretiske tekster hentet fra nevnte pensum leses av studentene individuelt eller gjennom kollokviearbeide. Hver uke fremlegger en gruppe en utvalgt tekst som er relevant for den dagens forelesning.
• Begge emner avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff, og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken.

Det kreves av studentene at de:
• Er tilstede i undervisningen aktivt deltakende, eller lyttende
• At de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester
• Leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttStudentene vurderes på bakgrunn av:
• Deltakelse i undersvining
• Fremleggelse av tekster
• Innlevert skiftlig arbeidsbok

Studentene vurderes:
• Av emneansvarlig
• Bestått/ ikke-bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene vurderes på bakgrunn av:
• Deltakelse i undersvining
• Fremleggelse av tekster
• Innlevert skiftlig arbeidsbok

Studentene vurderes:
• Av emneansvarlig
• Bestått/ ikke-bestått

Start semester

Estetikk i fysisk kontekst

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Estetikk i fysisk kontekst
Emnekode: 
70 404
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Nina Bjørnstad
Forkunnskapskrav

Grunnleggende designutdannelse 3 år tilsvarende BA. Kurset er åpent for studenter fra alle design spesialiseringene med gjennomført grunnkurs i verkstedene ved AHO. Materialkostnader må påregnes.

Om emnet

Målet med kurset er å gi studentene mulighet til å utforske og reflektere rundt anvendt estetikk i fysisk form, fra både en praktisk og teoretisk side. Kurset har et tett samarbeide med verkstedene hvor studentene vil utforske fysisk form og materialer, overflater, formater osv. De vil også reflektere over og diskutere de forskjellige temaene og sine fysiske utforskninger.

Læringsutbytte

• Styrket designkompetanse gjennom å øve kreative prosesser i fysisk materiale.
• Utforske estetiske virkemiddel
• Få erfaring gjennom praksis, samt oppøvet kritisk blikk.
• Kunne argumentere for og begrunne estetiske valg.
• Kunnskap om sansenes hierarki og haptisk erfaring.
• Kunnskap om hva prosessen har å si for resultatet, erfaring av material-spesifikke prosesser samt tidsaspekt.
• Kunnskap om ulike typer eksperimenter og hensikter med disse.
• Fordypingskursets ulike temaområder er sentrale i design og studentene skal kunne anvende kunnskapen fra fordypningskurset i sine senere prosjekter.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil bli organisert rundt forskjellige temaer og studentene vil gjennomføre praktiske undersøkelser innenfor hvert av temaene. Hvert tema vil vare i to kursdager. Det vil være en forelesning/ introduksjon til temaet gitt av ulike spesialister, tid for selvstudium, refleksjoner og praktiske undersøkelser. Hvert tema vil ende ettermiddag dag to med presentasjoner, refleksjoner og diskusjoner rundt temaet. I fordypningsuken velger studentene et tema fra kurset og fordyper seg i dette igjennom eksperimenter i flere iterasjoner. Kurset avsluttes med en utstilling. Kurset evalueres basert på deltagelse i diskusjoner og fysiske eksperimenter og leveranser til hvert tema, refleksjonsnotatet og den endelige utstillingen.

Følgende temaer blir tatt opp I kurset:

Identitet-skapende fysiske objekter. Analyse av medbragte fysiske designobjekter.

Material estetikk – Hvordan materialet ”gir tilbake” i en eksperimenteringsfase. Er ideen ferdig før man går til verkstedet eller utvikles den gjennom møtet med kompleksiteten i det fysiske?

Farge som fysisk material. Eksperimentering i rom og store formater.

Lyd som fysisk material.

Haptisk erfaring, haptisk persepsjon og følesansen. Overflate, mønster, tekstur og blindtesting av designobjekter.

Kontekst – hvordan presenteres objektet og hvordan påvirker denne konteksten opplevelsen av objektet.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Start semester

Cartographie Culturelle

Full course name in English: 
Cartographie Culturelle
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
60 403
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kurset er et samarbeid med Institute Francais og vil resultere i et bidrag til Oslo Arkitekturtriennale 2015, After Belonging, med tema knyttet til migrasjon og tilhørighet. Kurset vil ta utgangspunkt i workshopen Cartographie Culturelle som ble avholdt høsten 2015 på AHO og vil lete etter potensialet i skjæringspunktet mellom tomme hus i byen og migrerende kulturinstitusjoner. Studentene vil gjøre egen research og produsere innhold i form av tekst, tegninger og andre medier som skal være et eget bidrag til OSLO ARKITEKTURTRIENNALE 2016. En viktig problemstilling i kurset er potensialet i tomme/ ubrukte lokaler og hvordan det kan utløses, med en interesse for typologi, beliggenhet og andre kvalitetskriterier. Det er flere initiativer som jobber med lignende problemstillinger – i Oslo og internasjonalt – og det er et mål med kurset at studentene får oversikt over disse initiativene og hvordan de jobber. Samtidig er Oslo i en situasjon hvor mange kulturinstitusjoner flytter på seg, en situasjon hvis betydning er lite diskutert og problematisert utover de store etableringene i sentrum.

Kurset vil i tillegg til faste lærere ha forelesninger og verksteder med lærere fra LAN Architects, Institute Francais, L'Architecture d'aujourd'hui og andre med kunnskap om feltet.

Arild Eriksen og Joakim Skajaa er partnere og arkitekter i arkitektkontoret Eriksen Skajaa Arkitekter. Kontoret har engasjert seg i en rekke sosiale problemstillinger knyttet til by og bolig. De gir i tillegg ut bladet Pollen og underviser på AHO og BAS i Bergen. Eriksen Skajaa Arkitekter invitert til å stille ut på Nasjonalmuseet som en del av Oslo Arkitekturtriennale 2016 med et bidrag om asylmottak i Oslo.

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg forståelse av potensialet i uutnyttet eiendom og betydningen av kulturelle institusjoner og deres migrasjon i byen. Øving i presentasjon i form av tekst og tegning og offentlig formidling.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av forelesninger, litteraturstudier og søking etter relevant informasjon. Individuelle oppgaver/alternativt gruppearbeid vil ha som mål å kartlegge/beskrive situasjonen og skape fremstillinger som kan være et bidrag til triennalen.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte til forelesninger obligatorisk
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte til forelesninger obligatorisk

Rethinking Development and Sustainable Design.

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Rethinking Development and Sustainable Design.
Emnekode: 
70 403
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Fordypningskurset ”Rethinking Development and Sustainable Design” ser med kritiske og granskende blikk på dagens offentlige diskurser omkring begrepene "Development" og "Sustainable Design". Målet er å utforske og ta opp til diskusjon hva slags utvikling den typiske forståelsen tenderer å opprettholde og om det kan finnes andre alternativer en kan støtte opp om og handle ut fra. Eksterne samarbeidspartnere som Design without Borders (DwB) og School of the Arts and Design (StAD) ved Universitetet i Nairobi vil bidra med innhold i kurset.

Læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studentene:
- ha styrket sine kunnskaper om begrepene "Development" og "Sustainable Design".
- ha kjennskap til og erfaring med kritisk lesing av en tekst.
- ha utviklet sine ferdigheter i å skrive egen tekst.
- ha utviklet seg i, under seminar- liknende former, å beskrive og diskutere egne og andres tekster.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kursdagenes innhold spenner fra praktisk arbeid med tekster til forelesninger, seminar-liknende diskusjoner, film og studentpresentasjoner.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Start semester

In Transit -­ Safe spaces in crisis contexts

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
In Transit -­ Safe spaces in crisis contexts
Emnekode: 
60 609
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Passed foundation level courses/Master
Open for landscape and architecture students

Om emnet

As Europe faces its worst migration crisis since World War II, European leaders are debating how to respond to the arrival of hundreds of thousands of refugees in need of protection and safe living environments. While these challenges need to be worked on from many different angles and levels, there is an acute need for architects to take a proactive role in crisis response and offer their expertise on how to improve the physical conditions for people seeking sanctuary in unfamiliar environments.

The proposed course aims to develop design solutions and innovative spatial configuration of transitional spaces for displaced populations and their host communities, in order to offer a sense of normality and (the feeling of) safety in temporary, extreme situations. The course will focus on the various degrees of temporality, and how to best respond to each of these situations.

Background:
Nearly 60 million people are displaced by war and conflict worldwide. The number has increased sharply as a result of the war in Syria, which has forced 12 million people to flee their homes. The crisis in Syria is the largest humanitarian crisis of our generation. Every day, men, women and children cross the Mediterranean in search of safety. So far this year, 340,000 people have sought protection in Europe, many of them arriving by boat. The majority of those now arriving by boat in Greece are from Syria, where the civil war is now well into its fifth year. Host countries, and European ones in particular, are mostly not providing dignified living arrangements for the new arrivals.

Læringsutbytte

Both the international community (the United Nations, the World Bank, INGOs, the EU, and others) and the professions constituting the built environment (architects, urban planners, landscape architects and engineers) urgently need to adapt their capacity and response to the shifting nature of this global crisis.
Merging architecture with the particularities of the United Nations and the international community’s crisis response mechanisms will be the main objective of the course. The course will provide students to gain insight into crisis response.The students will be introduced to the United Nations and its response mechanisms, focusing on the role of the architect and the subject of site planning within humanitarian response.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The studio is organized around four case-studies:

The students will form four groups; each group will study one case from the four most common transit situations of the current global circulation of people.

Spontaneous or planned camps for refugees or internally displaced persons (IDPs)
Despite the temporary nature of this typology, camps – in particular planned ones, tend to become permanent settlements. There is a need for taking a longer-term perspective from the outset of a crisis, and plan these settlements with this in mind. How can architects maximize the capacity of people in acute need of protection, and at the same time ensure a high degree of livability? Potential case study: Zaatari refugee camp, JORDAN

Urban displacement and outside of camp contexts
The term urban displacement is used to refer to the specific challenges related to urban contexts where displaced populations mix with urban populations instead of settling in camp-like settings. Up to 80% of internally displaced persons (IDPs) currently live outside camp-like settings. Typically, urban displaced
populations are forced to settle in areas with inclement environmental and socio-economic conditions and their presence further exacerbate the vulnerability of the existing urban poor, who often live in informal settlements. Unlike Jordan, Iraq and Turkey, there are no refugee camps in Lebanon. Aid to refugees is essentially provided by civil society or the general population, especially by people who have opened up their homes, and by the municipalities of the villages and towns. Refugees have set themselves up in old houses and abandoned buildings. How can architects help both groups?
Potential case study: Relevant locations in LEBANON

Transit points and hyper-temporality
The current refugee crisis in Europe has created a paradoxical situation: the host country does not want the refugees there, and the refugees do not want to be there. At the same time, the arrivals are forced to stay in each country for a certain period of time, in order to register before continuing their journey (if allowed to do so). The arriving refugees need protection, shelter and other facilities, and the host countries are obligated to ensure this. What kind of spatial implications does this situation incite?
Potential case study: Transit points in GREECE, MACEDONIA OR CROATIA (depending on the situation at the time).

Reception facilites/Asylum Centers
When refugees have arrived at the country in which they wish to apply for asylum, they are accommodated in asylum centers. Some stay there for a few weeks, others for months, even years. These centers turn into a parallel world, in many cases secluded from their surroundings. How can these centers be best organized and designed, and how do they relate to their surroundings and neighbors?
Potential case study: Various asylum centers in NORWAY (could also be combined with the transitpoint on the border between NORWAY and RUSSIA).

AHO/NRC: Håvard Breivik (architect), Tone Selmer-Olsen (architect) Mattias Josefson (architect)
In collaboration with Norwegian Refugee Council and NORCAP

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Start semester

Curating Architecture: Ten Exhibitions for a Journey into Post-War Architecture

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Curating Architecture: Ten Exhibitions for a Journey into Post-War Architecture
Emnekode: 
80 406
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Léa-Catherine Szacka
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Although architects’ graphic and textual production had been exchanged, collected and exposed since the neo-classical period, the act of ‘curating’ architecture has only been amplified in the post-war period. Indeed, in the second half of the twentieth century and up to our days, architecture exhibitions have been important testing grounds, allowing architects to discuss, expand and disseminate their work. Currently in art history there has been a new trend in viewing exhibitions as an important part of art’s historiography. Art historians such as Bruce Altshuler and Carlos Basulado believe that the history of exhibitions can lead to new insights in the history of art. In the same way, looking at the history of architecture through the lens of significant exhibitions is now considered as valid historiographical method.

This seminar proposes a journey into the history and theory of post-war architecture through the study of ten seminal exhibitions. As such, it will serve to disentangle the way architecture was discussed and represented at different time in recent history. Traveling from MoMA’s 1932 “Modern Architecture: International Exhibition”, 1980’s Venice Architecture Biennale “The Presence of the Past”, and more recent examples such as the 2003 OMA’s “Content” exhibition at the Neue Gallery in Berlin, this seminar will be divided into ten sessions, comprising reading, workshops and group discussions.

Each seminar will look at one particular exhibition, previously introduced to students and situated in their specific historical, political and economical context. Key texts will serve to link each exhibition to one or more themes of post-war architecture. This seminar will be an interdisciplinary link between architecture and urbanism and other related fields such as philosophy, visual arts and literature. Furthermore, it will offer a practical and hands-on experience, the final assignment being the planning and production of an exhibition of exhibitions.

Læringsutbytte

This seminar pursues a double objective: First, to explore ideas and concepts implied by the act of ‘curating’ architecture; Second to study major episode in the history and theory of post-war architecture.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Lectures, reading assignments, writing assignments, class discussions, film screenings and invited guest lectures. Each session will include looking at visual material as well as reading and discussing curatorial texts or essays about specific exhibitions.

The students will be evaluated on the basis of their participation in seminars, their performance during the final “jury/critique” and their submission of the final assignment. The course is assessed as Pass/Fail, subject to the Regulations for Master’s degree programs at AHO, §6-14.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Start semester

Architecture: Where From?

Full course name in English: 
The roots of architectural design
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
40 407
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Christian Hermansen
Forkunnskapskrav

This course is ONLY for students who are enrolled in the SCS Studio Public Events Space: Ecuador 428, Valparaiso, because the schedule for this course and the studio are synchronized to allow for the 5 weeks the studio will spend away from Oslo.

Maximum number of students 12

Om emnet

This lecture series departs from the assumption that architects hold belief systems, or sets of convictions, which are at the origin of the way they conceive and produce architecture. Using the work of architects who represent different departure points, the lecture series will be the vehicle by which to speculate around the issue of belief systems and convictions that sustain particular forms of architecture.

The proposed list of lectures is:

Lecture 1 Where does architecture emerge from? Introduction, C Hermansen
Lecture 2 What is architecture? Mari Hvattum
Lecture 3 Title to come Mari Lending
Lecture 4 Space and the social Jonny Aspen
Lecture 5 Architecture and Experimentation Marcin Wojcik
Lecture 6 Urban Design example: Title to come Peter Hemmersam
Lecture 7 Architecture as formal act, Frank Gehry C Hermansen
Lecture 8 Activist Architecture Lisbet Harboe
Lecture 9 Progress vs Architecture, the work of Rintala Eggertsson, C Hermansen
Lecture 10 Le Corbusier: Title to come Thomas McQuillan
Lecture 11 The poetics of architecture, Kahn and Fehn Per Olaf Fjeld
*** Lecturers, lecture titles and dates have to be confirmed.

In parallel to this lecture series each student will be asked to write an essay of 3000 to 5000 words, in English, about an architect in whose work he/she is particularly interested and in which the relation between the architect’s principles/belief system and the architectural work are explored.

Læringsutbytte

On completing the course, the student:
• will be given the opportunity to think and discuss the issue of the fundamental relationship between belief systems and the architectural work that results from them.
• will be taught how to research the issue of the relationship between belief systems and the architectural work that results from them.
• will be taught and guided in library and internet research.
• will be guided on how to do interviews, if the chosen architect is available.
• will be guided on how to construct and argument in an essay which aims to shed light on the relationship between belief systems and the architectural work that results from them.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course will be based on:
o Symposia: lectures followed by discussions.
o Individual research work: the thought and output of one architect, chosen by the student. This work will be mostly conducted in libraries and the internet. This work will be individually supervised.
o Presentations of the work in progress open to discussion by the members of the course.

The assessment will be based on:
Attendance and participation in course lectures (40%)
Participation in the work in progress sessions and delivery of the final essay (60%).

Bibliography:

Theory:
Forty, Adrian, Words and Buildings: A vocabulary of Modern Architecture, N.Y.: Thames and Hudson, 2000.
Architectural Theory, from the Renaissance to the Present, London: Taschen, 2003.
Mallgrave, Harry Francis, Architectural Theory: An Anthology from 1871 to 2005 (vol.2), London: Wiley-Blackwell, 2008
Craig, C., Cairns, S., Heynen, H. (eds), The SAGE Handbook of Architectural Theory, London: SAGE, 2012.
Smith, K. (ed), Introducing Architectural Theory, N.Y.: Routledge, 2012.
Mallgrave, Harry Francis, David J. Goodman, An Introduction to Architectural Theory: 1968 to the Present, London: Wiley, 2011.
Borgmann, Albert. The destitution of space: from cosmic order to cyber disorientation,Harvard design magazine, 2000 Winter-Spring, p.12-17

Cases:
Pollard, Joshua, The Materialization of Religious Structures in the Time of Stonehenge, Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief, Volume 5, Number 3, November 2009, pp. 332-353.
Hendrix, John, Architecture as Cosmology: Lincoln Cathedral and English Gothic Architecture, N.Y.: Peter Lang, 2011.
Hart, Vaughan. Erich Mendelsohn and the fourth dimension, Arq: architectural research quarterly, 1995 Winter, v.1, n.2, p.50-59.

Writing:
Borden, Iain, Katerina Rüedi Ray, The Dissertation: A Guide for Architecture Students, Oxford: Blackwell, 2008.
Turabian, Kate L. , A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Chicago: U of Chicago Press, The seventh edition, published in 2007.
Wiseman, Carter , Writing Architecture: A Practical Guide to Clear Communication About the Built Environment, San Antonio, Texas: Trinity Univ. Press, 2014.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
AktivitetKommentar
ForelesningerAttend the lectures and participate in discussions
Skriftlige oppgaverChose a subject for the essay, do the research for the essay, write an essay of between 3000 and 5000 words
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Attend the lectures and participate in discussions
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:Chose a subject for the essay, do the research for the essay, write an essay of between 3000 and 5000 words

GK6 Arkitektureorienes historie

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK6 The History of Architectural Teheory
Emnekode: 
80 162
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Mari Hvattum
Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for alle studenter på GK6 arkitektur

Om emnet

Kurset tar for seg vestlig arkitekturteori og arkitekturtenking, og skisserer noen grunntrekk i arkitekturteorienes historie. Ulike tanketradisjoner og perioder belyses ved hjelp av originaltekster, forelesninger og diskusjon. Kurset er organisert som en forelesnings- og seminarserie. Forelesningene finner sted en gang i uken, etterfulgt av obligatoriske leseseminarer. Seminarene foregår i flere parallelle grupper og er ledet av seminarlærere. Kurset begynner med samtidsteorien og går gradvis bakover i tid. Innimellom legger vi inn skriveseminarer og skriveøvelser.

Læringsutbytte

Studentene skal ha kjennskap til og forståelse av grunnleggende teoridannelser i arkitekturen gjennom historien. Målet er å oppøve studentenes teoretiske engasjement samt ha trening i akademisk skriving og argumentasjon.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, leseseminarer og essayskriving.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-A-FDeltagelse på leseseminar og essayskriving.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:Deltagelse på leseseminar og essayskriving.

Start semester

Tektoniske øvelser

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Tektoniske øvelser
Emnekode: 
40 619
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning

Om emnet

Kurset er delt inn i tre skissefaser, hver på ca. to uker, der et lite prosjekt skal tegnes tre ganger på samme tomt, men med forskjellige materialer hver gang, og en fase til slutt der ett av skisseprosjektene detaljeres videre. Ett materiale skal være hovedingrediens (ca. 90 %) i hver fase. Mest mulig av innredningen skal også bygges av det samme materialet. I den siste fasen på ca. 8 uker skal ett av prosjektene bearbeides videre, detaljeres og gjennomtegnes. Dette skal danne utgangspunkt for studier av forholdet mellom materialer, konstruksjoner og form.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne beherske de mest elementære tektoniske metoder arkitekter rår over når ideer skal realiseres og bygges. Videre skal studentene ha fått øvelse i å oppdage materialers arkitektoniske egenskaper, muligheter og begrensninger. Studentene skal ha tilegnet seg en grunnleggende oversikt over forskjellige måter å bearbeide ulike materialer på og skal ha påbegynt en utvikling av et personlig arkitektonisk vokabular. Studentene skal også ha tilegnet seg en grunnleggende oversikt over forholdet mellom materialer, konstruksjoner og form.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset bygges opp omkring individuelt prosjektarbeid med:

fast korrektur

forelesninger

gjennomgåelser

ekskursjon

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttEtter hver av de tre fasene blir det en gjennomgåelse. Etter den siste fasen blir det gjennomgåelse med sensor. Kurset sensureres med utgangspunkt i alle de fire oppgavene som er levert, men med hovedvekt på den som er bearbeidet videre. Det utarbeides en skriftlig kritikk av arbeidet som er levert.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Etter hver av de tre fasene blir det en gjennomgåelse. Etter den siste fasen blir det gjennomgåelse med sensor. Kurset sensureres med utgangspunkt i alle de fire oppgavene som er levert, men med hovedvekt på den som er bearbeidet videre. Det utarbeides en skriftlig kritikk av arbeidet som er levert.

Sider