fbpx 2021 Vår | Page 7 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2021 Vår

Start semester

61 141 Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære

Full course name in English: 
Landscape Media: Materials and Constructions
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
61 141
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Nuno Almeida
Erik Munkebye
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Om emnet

Emnet introduserer ulike materialegenskaper som styrke, elastisitet, hardhet, tetthet, bestandighet samt grunnleggende konstruksjonsprinsipper. Materialenes estetiske egenskaper utforskes.

Ulike materialer vil bli utformet og testet i målestokk 1:1.

Læringsutbytte

Kunnskap 

 • Kunnskap om materialegenskaper som styrke, stivhet, vekt og varighet
 • Kunnskap om materialegenskaper spesielt i kalde klimaforhold
 • Kunnskap om miljøbelastning av bruken av materialer både lokalt og globalt

Ferdigheter

 • Evne til å organisere og gjennomføre et praktisk prosjekt i gruppe
 • Evne til å vurdere estetiske egenskaper
 • Arbeidstegninger av detaljer  

Generell kompetanse

 • Grunnleggende kompetanse i å evaluere ulike materialer ut fra et bærekraftig perspektiv
 • Kompetanse i å omsette konsept til konkret prosjekt
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Ikke påkrevdDeltakelse på alle gjennomganger og workshops. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Deltakelse på alle gjennomganger og workshops. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellA-FProsjektoppgave
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Prosjektoppgave
AktivitetKommentar
OppmøteAktiv deltakelse i løpet av semesteret er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Aktiv deltakelse i løpet av semesteret er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

61 160 Fellesrom - Sted og territorier i nord

Full course name in English: 
Commons - Place and territories in the north
Studiepoeng: 
20
Emnekode: 
61 160
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Kjerstin Uhre
Forkunnskapskrav

Bestått alle emner i 1. og 2. semester. Bestått studiodelen av 3. og 4. semester. Gjennomført (dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner 3, 4 og hele 5. semester.

Om emnet

Sjette semester bygger på kunnskapen og ferdighetene som er opparbeidet i de foregående semestre og særlig i det femte semesteret. I dette sjette semesteret arbeider studentene videre innenfor urbanisme og landskapsarkitektur, men introduseres nå for nordlige og subarktiske geografier og utfordringer.

Introduksjonen til nordlige forhold inkluderer undervisning i forvaltning, forming og planlegging av landskap, kulturer og samfunn samt lokalt forankrete tilnærminger til samfunnsutviklingen.

Kurset ser på hvilke forhold som bidrar til å forme byer, tettsteder og landskap i nord, og hvordan landskapsarkitekturen kan bidra til å utforme en tilnærming til sted som tar hensyn til lokal kontekst og lokale praksiser.

Metodisk er arbeidet forankret i en lesning av urbane landskap der naturen er sterkt tilstede. Studentene vil arbeide innenfor en ramme av bærekraftig stedsutvikling, der også økologiske og sosiale dimensjoner vil bli diskutert og implementert gjennom prosjektarbeidet. Dialog med aktører i lokalsamfunnet vil bidra til forståelsen av stedet.

Kurset vil ha et tett samarbeid med fagene landskapsteori og økologi, hvor forståelse av og begreper om sted, territorier og dynamiske landskap tematiseres og diskuteres som del av en strategisk tilnærming.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Grunnleggende innsikt i og erfaring med metoder og verktøy for landskapsbasert kartlegging, analyse og prosjektutvikling under nordlige forhold.
 • Grunnleggende forståelse av tettsteder og territorier som resultat av økonomiske, politiske og kulturelle krefter.
 • Grunnleggende forståelse av landskapsbeskrivelse som underlag for planleggings- og prosjekteringsprosessen.
 • Grunnleggende forståelse for hvordan landskapsarkitekturen kan arbeide med dynamiske landskapsprosesser og hvordan dette kan syntetiseres inn i en strategisk planleggings- og prosjekteringsprosess.

Kompetanse:

 • Lese og fortolke urbane nordlige landskap i ulike skalaer.
 • Formulere urbanistiske tilnærminger og metoder som henter viten fra landskapsteoretiske forståelsesmodeller og omsette disse til et landskapsarkitektonisk prosjekt.
 • Kunne fortolke og integrere viten om lokale praksiser i eget prosjektarbeid.
 • Integrere viten om økologiske forhold i utviklingen av landskapsarkitektoniske strategier og prosjekter.
 • Formidle analyser, ideer og prosjekter ved å integrere et mangfold av fortellerteknikker: skriving, tegning, fotografi, modeller osv.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Feltarbeid vil inngå i kurset og vil omfatte kartlegging, samtaler og analyser av lokale kontekster i nord.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdDeltagelse på aktiviteter (som ekskursjoner, feltarbeid, workshops) definert som sentralt for kurset, samt innlevering av oppgavebesvarelser utlevert i undervisningen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Deltagelse på aktiviteter (som ekskursjoner, feltarbeid, workshops) definert som sentralt for kurset, samt innlevering av oppgavebesvarelser utlevert i undervisningen.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttArbeideiden/prosjektene i vurderinsgmappen kan bestå av bl.a. tegninger (snitt og planer), modeller, illustrasjoner og tekst. Endelige innleveringskrav er beskrevet i detalj på Moodle.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Arbeideiden/prosjektene i vurderinsgmappen kan bestå av bl.a. tegninger (snitt og planer), modeller, illustrasjoner og tekst. Endelige innleveringskrav er beskrevet i detalj på Moodle.
AktivitetKommentar
EkskursjonDeltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.
OppmøteOppmøte og tilstedeværelse på sal utover obligatorisk oppmøtekrav er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
ForelesningerOppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Deltagelse på ekskursjon er forventet. Studenter som ikke har mulighet til å delta vil få tildelt en oppgave som skal bidra til å kompensere for det faglige utbytte av ekskursjonen.
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Oppmøte og tilstedeværelse på sal utover obligatorisk oppmøtekrav er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte og deltagelse på forelesninger er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

61 161 Landskapsteori - Forståelse og lesning av nordlige landskap og steder

Full course name in English: 
Landscape Theory – Reading and interpreting northern landscapes and places
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
61 161
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Janike Kampevold Larsen
Forkunnskapskrav

Bestått alle emner i 1. og 2. semester. Bestått studiodelen av 3. og 4. semester. Gjennomført (dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner 3, 4 og hele 5. semester.

Om emnet

Landskapsteori med vekt på forståelse og lesning av nordlige landskap og steder. Kurset studerer stedsteori og visuelt materiale (kart og fotografier) som representasjon av steder i Nord-Norge.

Aktuelle steder velges før og under studieturen gjennom Nord-Norge, og gjennom resten av semesteret vil kurset diskutere og undervise metoder for å lese og analysere sted.

Videre vil kurset diskutere ulike måter å designe for sted, både med vekt på estetisk uttrykk og som del av en samfunnskontekst. Kurset vil diskutere forskjellene i tilnærming til tettbefolkede og mindre tett befolkede steder. Det vil diskutere design som estetisk form, som deltagende prosesser og som bottom-up strategi.

Videre diskuterer kurset den grunnleggende forskjellen mellom sted, som avgrenset geografisk og befolket område, og site, som en steds-spesifikk kontekst for design-arbeid.

Grunnleggende landskapsteori vil bli supplert med teori fra samfunnsplanlegging og kulturgeografi, og basert på disse vil studentene trenes i å velge metoder for tilnærming til spesifikke sted.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenter vil lære hvordan å tilnærme seg, lese og analysere steder og sites.
 • De vil få grunnleggende kunnskap om forskjellene på sted og site.
 • Grunnleggende kunnskap om redskap og metoder for stedsanalyse og site analyse.
 • Grunnleggende forståelse for nordlige steders karakter og særpreg både i naturlig, kulturell og geopolitisk kontekst.

Ferdigheter:

 • Studenter skal kunne skille mellom sted og site, og kunne si hvilke ulike elementer som konstituerer de to.
 • De skal på et grunnleggende nivå være i stand til å nyansere tilnærminger til sted og site, og til å bruke en rekke ulike metoder som transect-walks, intervju-teknikker, og ulike dokumentasjonsmetoder.
 • De skal ha en grunnleggende forståelse av en sensitiv tilnærming til sted.

Generell kompetanse:

 • Evne til, på et høyt faglig nivå, å kunne reflektere over og diskutere nordlige steders særpreg og utfordringer, samt landskapsarkitekturens muligheter til og utfordringer ved å intervenere i disse stedene.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid, felttur og en kombinasjon av muntlige og skriftlige presentasjoner individuelt eller i gruppe.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdStudentene skal gjennom semesteret utvikle tilnærming til et valgt sted.
Oppgaven skal være på totalt 10 sider med bilder, tegninger eller kart som vedlegg.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Studentene skal gjennom semesteret utvikle tilnærming til et valgt sted.
Oppgaven skal være på totalt 10 sider med bilder, tegninger eller kart som vedlegg.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellA-FProsjektoppgave
Studentene skal gjennom semesteret utvikle tilnærming til et valgt sted.
Oppgaven skal være på totalt 10 sider med bilder, tegninger eller kart som vedlegg.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Prosjektoppgave
Studentene skal gjennom semesteret utvikle tilnærming til et valgt sted.
Oppgaven skal være på totalt 10 sider med bilder, tegninger eller kart som vedlegg.

61 162 Økologi for landskapsarkitektur – dynamikk og endring i økologiske samfunn og system

Full course name in English: 
Ecology for Landscape Architecture - Dynamics and change in ecological societies and systems
Studiepoeng: 
4
Emnekode: 
61 162
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Kari Anne Bråthen
Om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale økologiske konsepter relatert til dynamikk og endring i økologiske samfunn og system. I innføringen legges det vekt på å skille mellom iboende, naturlig dynamikk og endring versus den dynamikk og endring som skyldes eksterne drivere. Sammenhengen mellom økologiske samfunn og deres dynamikk og endring på romlige og temporære skalaer gjennomgås.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjennskap til økologiske samfunn og system som dynamiske enheter i tid og rom
 • Kjennskap til hvordan økologiske samfunn og system kan endres og innta ulike stadier
 • Grunnleggende kjennskap til sentrale økologiske konsepter som forklarer dynamikk og endring i økologiske samfunn og system

 

Ferdigheter:

 • Kunne integrere økologiske konsepter i beskrivelsen av hvordan økologiske samfunn og system er dynamiske og kan endres over tid
 • Kunne gjengi eksempler på naturlig og menneskeskapt dynamikk og endring i nordlige økologiske samfunn og system

 

Kompetanse:

 • Kunne anvende økologiske konsepter relatert til dynamikk og endring i økologiske samfunn i både menneskeskapte og naturgitte omgivelser
 • Kunne relatere dynamikk og endring i økologiske samfunn og system til vår tids store utfordringer med klimaendringer og tap av arter
 • Kunne sette enkeltinngrep og arealbruk i sammenheng med vår tids store utfordringer
 • Kunne inspireres av økologiske konsepter og økologisk forståelse i utviklingen av landskapsarkitekturen 

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdFølgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:
- Innlevering av skissebok fra aktiviteter (som ekskursjon, feltarbeid, labarbeid eller seminar) definert som sentrale for kurset.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:
- Innlevering av skissebok fra aktiviteter (som ekskursjon, feltarbeid, labarbeid eller seminar) definert som sentrale for kurset.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellA-F Hjemmeeksamen i WISEflow.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar: Hjemmeeksamen i WISEflow.
AktivitetKommentar
OppmøteDigitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Start semester

Start semester

MARV10 Masteroppgave

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Masteroppgave
Emnekode: 
MARV10
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Modul 10 går over ett år der studentene skriver masteroppgave. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter ervervet gjennom masterstudiet manifesterer seg her. Den avsluttende masteroppgaven omhandler et selvvalgt emne. Det kan være en teoretisk problemstilling eller prosjektoppgave. En teoretisk problemstilling kan undersøkes gjennom empiriske eller teoretiske studier. Studenten kan velge å undersøke spørsmål fra egen praksiserfaring eller et helt annet emne innenfor arkitekturvern.

Studenten får individuell veiledning på masteroppgaven. I tillegg organiserer kursansvarlig oppfølgingsseminarer og fellessamlinger gjennom året.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttMasteroppgave
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Masteroppgave

Start semester

MURB10 Masteroppgave

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Masteroppgave
Emnekode: 
MURB10
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

Modul 10 går over ett år der studentene skriver masteroppgave i et selvvalgt tema, enten en teoretisk problemstilling eller en mer praktisk prosjektoppgave. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter ervervet gjennom masterstudiet manifesterer seg i arbeidet med masteroppgaven. Det kan være en teoretisk problemstilling eller prosjektoppgave. En problemstilling kan undersøkes gjennom empiriske eller teoretiske studier. Studenten kan velge å undersøke spørsmål fra egen praksis og erfaring eller et annet emne innen urbanisme.

Studenten får individuell veiledning på masteroppgaven. I tillegg organiserer kursansvarlig oppfølgingsseminarer og fellessamlinger gjennom året 2021.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport-Bestått / ikke beståttMasteroppgave skal leveres
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Masteroppgave skal leveres

Sider