fbpx 2021 Vår | Page 6 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2021 Vår

70 141 GK4 - Industridesign i kontekst

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
GK4 Methods and technology in the design process
Emnekode: 
70 141
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner i GK1, GK2 og GK3, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

 

 

 

Om emnet

Industridesigneren jobber innenfor flere kontekster; med bedrifter, deltar i konkurranser, som entreprenører og i forskningsteam. Industridesign i kontekst utforsker disse mulighetene gjennom raske moduler på tre uker. Alle har fysiske produkter som sluttleveranse, men prosess og hensikt er forskjellig. Samtidig søkes det å gi innsikt i de forskjellige produksjonsprosessene som er tilgjengelig i dag. Formgiving og oppøvelse av estetiske ferdigheter er sentralt i alle modulene.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studentene skal kunne anvende kjente tilvirkningsmetoder som:

 • Sprøytestøping
 • Ekstrudering
 • Formblåsing
 • Additive manufacturing/3D  printing

FERDIGHETER
Studentene skal kunne anvende metoder som:

 • Gigamapping,
 • AICE
 • 3B analyse
 • Merkevare bygging
 • Skissing  
 • CAD øves med høy intensivitet gjennom hele kurset.

   

GENERELL KOMPETANSE

 • Kjennskap til forskjellige kontekster en industridesigner kan jobbe i
 • Ulike produksjonsprosessers innvirkning på design prosessen
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen bygges opp med forelesninger, korte prosjekter over en dag og lengre prosjekter over 3 uker. Det legges opp til både individuelt arbeid og gruppearbeid. Kurset inneholder også diverse workshops og datakurs.

Kurset består av 5 moduler med hvert sitt separate prosjekt. Hver modul har en avsluttende innlevering som sensureres med karakteren A-F. Sluttkarakteren for semesteret er et snitt av disse karakterene. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-A-FKurset har 5 obligatoriske delinnleveringer, som hver blir vurdert til A-F. Sluttkarakteren for semesteret er et snitt av disse karakterene. Hvis studenten stryker en modul, kan denne suppleres.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:Kurset har 5 obligatoriske delinnleveringer, som hver blir vurdert til A-F. Sluttkarakteren for semesteret er et snitt av disse karakterene. Hvis studenten stryker en modul, kan denne suppleres.
AktivitetKommentar
OppmøteDet er forventet obligatorisk oppmøte på gjennomganger og presentasjoner.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det er forventet obligatorisk oppmøte på gjennomganger og presentasjoner.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

70 120 GK2 Brukersentrert design

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
GK2 Basic design - part 2
Emnekode: 
70 120
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Kathinka Bene Hystad
Harald Skulberg
Stein Rokseth
Vera Pahle
Forkunnskapskrav

Gjennomført GK1, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Om emnet

Kurset bygger videre på høstens kurs GK1 Introduksjon til design. Hovedfokus i vårens kurs ligger på inkluderende designprosesser og øving i teknikker og metoder for produktutvikling. Kurset gir en større oversikt over faget i kontekst gjennom bransjeinnsikt og innføring til flere av fagfeltene interaksjonsdesign og systemorientert design. Samtidig legges det opp til øvelsesoppgaver for å utforske eget ståsted som designer. Det legges vekt på formgivning og estetisk utforsking i semesteret med en modul i 3D formanalyse og konstruksjon både i leire og med digitale verktøy. Det vil også bli gitt opplæring i metall- og treverkstedet, noe som legger grunnlag for komplette modellbyggingsmuligheter. I et lengre designprosjekt, som løses gruppevis, får studentene erfaring med å gjennomføre en designprosess i ulike faser frem mot et ferdig produkt som presenteres. 

Kurset inneholder en integrert tegnemodul der studenten øves i relevante tegneteknikker for produktutvikling, visualisering og kommunikasjon i design. Photoshop introduseres som tegneverktøy. Visuell kommunikasjon og informasjonsvisualisering undervises i egen modul og tas videre i semesteret gjennom et Portfoliokurs.

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kunnskap om inkluderende designprosesser og tilhørende metoder
 • Kunnskap om formanalyse, komposisjon og estetikk
 • Kunnskap om designbransjen og fagfeltet 

Ferdigheter

 • Grunnleggende ferdigheter for gjennomføring av en designprosess.
 • Økte ferdigheter i kreative teknikker og konseptualisering
 • Økte tegneferdigheter med fokus på visualisering og kommunikasjon i design.
 • Kunnskap og ferdigheter innen blandede tegneteknikker med Adobe Photoshop
 • Økt bevissthet og ferdigheter i formgivning med erfaring i bruk av estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
 • Ferdigheter innen visuell og muntlig kommunikasjon.
 • Grunnleggende ferdigheter i 3D programvare 
 • Økte ferdigheter innen modellbygging samt erfaring fra 3D printing

Generelt

 • Forståelse av designfaget i kontekst og eget ståsted som designer.
 • GK2 sammen med GK1 gir studenten generell kompetanse innen design med utgangspunkt i produktdesign. Dette legger grunnlaget for å kunne tilegne seg og anvende kunnskap på en relevant og selvstendig måte videre i studiet.  
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen bygges opp med forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning. Det legges opp til både individuelt og gruppevis arbeid. Det forventes at studentene selv anvender kunnskap fra forrige semester, og det legges mindre vekt på workshops. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Det legges vekt på prosjektenes relevans i en samfunnsmessig kontekst. 

Pensum

Tilhørende pensumlitteratur og artikler med fokus på formgivning og designprosesser generelt og inkluderende designprosesser og velferdsteknologi spesielt. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttKurset består av 4 moduler som alle må godkjennes frittstående for å bestå semesteret. Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet, såframt noe er levert. Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat, i form av en designdagbok. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen. Den samme leveranseformen gjelder ved godkjent utsettelse ved sykdom.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttDESIGNBRANSJEN OG DESIGNEREN
Skriftlig oppgaveinnlevering ved semesterstart. Midtveis innlevering av personlig designprosjekt. Refleksjoner og portfolio ved semesterslutt.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått2D og 3D Form.
Innlevering av oppgaver i visuell kommunikasjon. Innlevering av øvelser i leire og digitalt i løpet av kursmodulen. Gjennomføring av verkstedkurs for tre- og metallverksted. Sluttinnlevering av 3D printet modell og rendering i farger.
ProsjektoppgaveGruppeBestått / ikke beståttINKLUDERENDE DESIGNPROSESSER
Hovedprosjekt som resulterer i fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttTEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio fra hele semesteret med arbeider fra løpende undervisning samt arbeider med bruk av Photoshop.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Kurset består av 4 moduler som alle må godkjennes frittstående for å bestå semesteret. Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet, såframt noe er levert. Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat, i form av en designdagbok. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen. Den samme leveranseformen gjelder ved godkjent utsettelse ved sykdom.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:DESIGNBRANSJEN OG DESIGNEREN
Skriftlig oppgaveinnlevering ved semesterstart. Midtveis innlevering av personlig designprosjekt. Refleksjoner og portfolio ved semesterslutt.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:2D og 3D Form.
Innlevering av oppgaver i visuell kommunikasjon. Innlevering av øvelser i leire og digitalt i løpet av kursmodulen. Gjennomføring av verkstedkurs for tre- og metallverksted. Sluttinnlevering av 3D printet modell og rendering i farger.
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:INKLUDERENDE DESIGNPROSESSER
Hovedprosjekt som resulterer i fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:TEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio fra hele semesteret med arbeider fra løpende undervisning samt arbeider med bruk av Photoshop.
AktivitetKommentar
OppmøteI kurset forutsettes høy grad av deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Fravær ved kursaktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:I kurset forutsettes høy grad av deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Fravær ved kursaktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Start semester

MARV1 Vernehistorie og verneteori

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Vernehistorie og verneteori
Emnekode: 
MARV1
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Modulen introduserer og drøfter viktige problemstillinger innenfor fagfeltet, med vekt på bygningsvernets historie og ideologier. Sentrale begreper innenfor bygningsvernet vil bli drøftet og belyst, eksempelvis: bevaring og konservering, restaurering, rehabilitering, transformasjon, autentisitet, integritet, arkitektur, byggeskikk, m.m. Under seminar 2 blir vernehistorien supplert med verneteorier fra ulike faglige tradisjoner og historiske perioder, med særlig vekt på å belyse de viktigste teoretiske vendingene og prinsipielle begrepene i feltet. Stoffet fra denne modulen vil være sentralt for resten av studiet, hvor temaene videreføres, drøftes og utdypes.

I tillegg til en innføring i faghistorien byr modulen på en første innføring i akademisk håndverk, det vil si en introduksjon til måter å tenke, lese og skrive på. Dette vil også være nyttig for resten av studieløpet, og det kommer utdypende varianter av dette utover programmet.

Læringsutbytte

Modulen vil gi studenten oversikt over vernets historie og en grunnleggende kjennskap til fagets begrepsapparat i form av teorier og prinsipper. Den skal også gi studentene bedre kunnskap om skriftlig framstilling av arkitekturvern, samt en bedre forståelse av arbeidsmåter, studieteknikk og faglige metoder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og en avsluttende muntlig gjennomgang. Seminarene består av forelesninger og diskusjoner. Under gjennomgangen presenterer studenten sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

Seminar I:

 • Introduksjon til AHO. Vernehistorie, -ideologier, -strategier og internasjonale chartre.
 • Sentrale begreper som byggeskikk og arkitektur m.m. belyses.

Seminar II:       

 • Verneteori og innføring i akademisk håndverk.

Muntlig:           

 • Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgave.
Pensum

Et oppdatert pensum vil foreligge ved opptak. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttInnlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Muntlig presentasjonIndividuellBestått / ikke beståttInnlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Innlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Innlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.

Start semester

MARV2 Arkitekturhistorie (+ urbanismehistorie)

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Arkitekturhistorie (+ urbanismehistorie)
Emnekode: 
MARV2
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Even Smith Wergeland
Om emnet

Storparten av modulen er viet norsk og internasjonal arkitekturhistorie, blant annet om hvordan ideologiske forankringer, produksjonsforhold og andre drivkrefter påvirker arkitekturen. Modulen dekker eldre arkitekturhistorie, fra antikken til midten av 1800-tallet, samt nyere arkitekturhistorie, fra midten av 1800-tallet frem til i dag. Hovedpoenget er å bli kjent med ulike perioder, stilistiske ideal, byggeskikker og sentrale begrep i arkitekturhistorien, samt å forholde seg kritisk til arkitekturhistorieskriving gjennom historiografiske innsikter. Deler av modulen vil være felles med urbanisme, slik at studentene også blir kjent med viktige deler av den moderne by- og byplanhistorien, med hovedvekt på byutviklingen fra industrialismen og frem til i dag. Det legges vekt på en arkitektfaglig innfallsvinkel til byens rom, form og fellesrom.

Læringsutbytte

Studentene skal kjenne viktige deler av vestlig arkitekturhistorie og kan et stykke på vei problematisere historieskrivingen og de teorier, idealer og prinsipper som er brukt i utforming av arkitektur til ulike tider. De får et innblikk i ulike byggeskikker, materialutvikling og estetiske ideal. Studentene skal kunne forholde seg analytisk og kritisk reflekterende til arkitekturhistorie, og være i stand til å se sammenhenger mellom økonomiske drivkrefter, ideologiske forankringer, arkitekturstrategier og fysisk utvikling. De skal også bli kjent med viktige deler av den moderne by- og byplanhistorien, og være i stand til å se sammenhengen mellom de samfunnsmessige drivkreftene bak byutviklingen. I tillegg skal de kunne identifisere viktige byformidealer og få grunnleggende kjennskap til urbanitet som et samlebegrep for byens sosio-kulturelle forhold.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier. Seminarene er sentrert rundt forelesninger og diskusjoner om eldre arkitekturhistorie, moderne arkitekturhistorie og modern by- og byplanhistorie. Deler av programmet er felles med videreutdanningsmaster i urbanisme. Det er obligatorisk oppmøte på begge samlingene.

Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke bestått Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Det vil særlig legges vekt på god historieforståelse og kritisk drøfting. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Det vil særlig legges vekt på god historieforståelse og kritisk drøfting. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.

Start semester

MARV3 Studietur

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Studietur
Emnekode: 
MARV3
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Denne modulen omfatter en ukes studietur til en europeisk storby, der vi skal undersøke aktuelle problemstillinger med blikk på forholdet mellom vern og utvikling. Tanken er at store deler av kunnskapsunderlaget fra Modul 1 og 2 skal kunne aktiviseres både i forberedelsene til turen, under selve oppholdet og i oppgaveskrivingen etterpå. Studentene vil få utdelt et sted å undersøke i den aktuelle byen, enten i form av et enkeltbygg, et område eller en infrastruktur. Formålet med dette er at de skal forberede en muntlig presentasjon og formidle denne på det aktuelle stedet under studieoppholdet. En kortfattet skriftlig presentasjon skal også leveres på forhånd, slik at studentene kan ha med et lite introduksjonshefte på turen.

Studieturens mål og modulens videre innhold vil være avklart til det første seminaret under modul 1 i januar 2021. 

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om viktige problemstillinger, strategier, løsninger og diskusjoner knyttet til vern og utvikling på bygningsnivå, for byområder og på regionalt nivå. De skal kunne skjønne historiske forhold så vel som hvordan nyere vernestrategier har endret aktuelle steder som inngår i programmet.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av en ekskursjon, samt litteraturstudier og arbeid på forhånd med utdelt case.

Seminar I og II:            

 • Studietur med feltarbeid (6 dager).
 • Turen krever forarbeid der studentene tar ansvar for en del hver.
Pensum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttI etterkant av studieturen skal jobbe med en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.
Muntlig presentasjonIndividuellBestått / ikke beståttStudentene skal presentere sitt utvalgte eksempel muntlig under selve studieturen og ha levert en kort skriftlig presentasjon på forhånd.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:I etterkant av studieturen skal jobbe med en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen. Oppgaven vil bli sensurert innen begynnelsen av neste modul.
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene skal presentere sitt utvalgte eksempel muntlig under selve studieturen og ha levert en kort skriftlig presentasjon på forhånd.

Start semester

MURB3 Studietur

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Studietur
Emnekode: 
MURB3
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Om emnet

Denne modulen omfatter en ukes studietur. Vi ser på byutviklingsprosesser, transformasjon og arkitektur i en europeisk by. Omvisninger, byvandringer, presentasjoner og seminarer skal forklare endrings- og byutviklingsprosessene, avdekke de bærekraftige sidene av utviklingen, vise formingen av byens omgivelser og hvordan det stedegne ivaretas i utviklingen.

Destinasjonene for studieturen presenteres ved oppstart av studiet.   

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om viktige problemstillinger, strategier, løsninger og diskusjoner knyttet bærekraftig byutvikling, transformasjon og byforming, basert på byen vi studerer. De får kompetanse innen europeiske urbanismepraksiser, og kan kritisk anvende denne kunnskapen i egen praksis og i faglig-teoretiske diskusjoner.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, forarbeid, studietur, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I og II: 

 • Studietur med feltarbeid.
 • Turen krever forarbeid.
Pensum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før oppstart på modulen.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 16 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 16 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.

Start semester

MURB2 Urbanismehistorie og samtidspraksiser

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Urbanismehistorie og samtidspraksiser
Emnekode: 
MURB2
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Jonny Aspen
Peter Hemmersam
Om emnet

Urbanismehistorie: Modulen omhandler by- og byplanhistorie med hovedvekt på byutviklingen fra industrialismen og frem til i dag. Det legges vekt på en arkitektfaglig innfallsvinkel til byens rom og form og fellesrom. Vi ser på sammenhengen mellom de samfunnsmessige drivkreftene bak byutviklingen, på byformidealer samt urbanitet forstått som et samlebegrep for byens sosio-kulturelle forhold.

Samtidspraksiser: Modulen gir oversikt over aktuelle urbanismepraksiser i et europeisk og globalt kunnskapsfelt. Vi ser på teorier, strategier, styringsverktøy og prosjekter utarbeidet for å: 1) lede endrings- og byutviklingsprosesser over tid, 2) bidra til bærekraftige løsninger, og 3) ivareta et mangfold av behov og interesser.

Modul 2 vil være forberedende til ekskursjonen i Modul 3 og diskusjonene av samtidspraksiser fortsetter inn i neste modul.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om sentrale temaer, epoker og teorier innen moderne urbanismehistorie. De kan reflektere over sammenhenger mellom drivkreftene i byutviklingen, arkitektonisk og landskapsarkitektonisk formgivningspraksis, samt spørsmål om urbanitet. De kan anvende historisk kunnskap som referanse i eget arbeid, reflektere over den samfunnsmessige og historiske betydningen av byformingspraksiser, samt utøve fagkritikk.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen. Det ene seminar omhandler moderne urbanismehistorie og omfatter forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av pensum. Dette seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Det andre seminaret tar for seg samtidspraksiser innen urbanisme og omfatter forelesninger og diskusjon av pensumtekster, samt en introduksjon til kritisk og drøftende skriving før første hjemmeeksamen.

Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.

61 120 Form - Parklaboratorium

Full course name in English: 
Form: Park Laboratory
Studiepoeng: 
20
Emnekode: 
61 120
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Hanne Bat Finke
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering

Om emnet

Parklaboratorium omfatter park- og byromsprosjektering, studier og formgivning av byrom som inviterer til opphold og møter mellom mennesker. Grunnleggende viten om planter og jord integreres og undersøkes som premisser for landskapsarkitektonisk forming. 

Studentene arbeider med landskapets rom i bymessig kontekst med fokus på eksperimenter med terreng, overflader, planter og jord som levende materialer. 

Semesteret er satt sammen av flere mindre formgiving- og designprosjekter; laboratorier – med ulike fokus som kan være: mikroklima, vær, lys, geologi, jord, vegetasjon, harde overflater og vann sin betydning for landskapsarkitektur. 

 

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

 • Kunnskap om parken som byrom
 • Grunnleggende kunnskap om vegetasjon som materiale 
 • Grunnleggende kunnskap om harde overflater (betong, granitt, armering etc.)
 • Grunnleggende kunnskap om konsept, rom, skala og tid, og evne til å gjengi disse i tegning og modell både analogt og digitalt

Ferdigheter: 

 • Innblikk i og erfaring med tilnærmingsmåter, kommunikasjonsformer og arbeidsmetoder rettet mot landskapet som form
 • Beherske tegning og modell som representasjonsform

Kompetanse: 

 • Grunnleggende forståelse av landskapets og vegetasjonens rolle i utformingen av byrommet 
 • Grunleggende evne til å forme parkrommet i relasjon til en gitt kontekst
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår først og fremst i form av ukentlig veiledning og gjennomgang av prosjektarbeider, digitalt eller fysisk.

I tillegg kan undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. 

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdInnlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdAktiv deltakelse ved semestrets gjennomganger. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Aktiv deltakelse ved semestrets gjennomganger. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttStudentene skal levere inn en vurderingsmappe med 2 deler:
Del 1: Semestret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for bestått/ikke bestått. Mappen inneholder arbeider fra både semesteroppgaver og workshops, samt et refleksjonsnotat over egen prosess og læring.
Del 2: Arbeidene fra tegneundervisningen.

Begge delene må vurderes til bestått for å bestå emnet.

Midlertidig endring i vurderingsform grunnet C-19. Vedtatt i PS 18.03.2021.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene skal levere inn en vurderingsmappe med 2 deler:
Del 1: Semestret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for bestått/ikke bestått. Mappen inneholder arbeider fra både semesteroppgaver og workshops, samt et refleksjonsnotat over egen prosess og læring.
Del 2: Arbeidene fra tegneundervisningen.

Begge delene må vurderes til bestått for å bestå emnet.

Midlertidig endring i vurderingsform grunnet C-19. Vedtatt i PS 18.03.2021.
AktivitetKommentar
Oppmøte Oppmøte til undervisning er forventet. Digitalt oppmøte/deltagelse er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Individuell veiledning Oppmøte til veiledning er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
EkskursjonDeltakelse på ekskursjon er forventet. De som ikke har anledning til å delta på ekskursjon vil få en oppgave/et prosjekt som erstatter denne.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar: Oppmøte til undervisning er forventet. Digitalt oppmøte/deltagelse er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Aktivitet:Individuell veiledning
Kommentar: Oppmøte til veiledning er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Deltakelse på ekskursjon er forventet. De som ikke har anledning til å delta på ekskursjon vil få en oppgave/et prosjekt som erstatter denne.

61 121 Landskapsarkitekturens historie

Full course name in English: 
The history of landscape architecture
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
61 121
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Gro Lauvland
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering.

Om emnet

Emnet gir en introduksjon til landkapsarkitekturens historie.

Studentene presenteres for prosjekter av historisk betydning for landskapsarkitekturens utvikling fra de første kjente hage- og parkanlegg, til samtidens toneangivende landskapsarkitekturprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunnskap om og oversikt over landskapsarkitekturhistorien frem til vår tid
 • Kunnskap om viktige tankemessige og samfunnsideologiske strømninger med betydning for landskapsarkitekturens historiske utvikling og nåtidige virke
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, tekstgjennomganger og plenumsdiskusjoner i samarbeid med NMBU.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk.

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger Ikke påkrevdInnlevering av skissebok med skisser fra forelesningene
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering av skissebok med skisser fra forelesningene
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke bestått3 timer skriftlig hjemmeeksamen i WISEflow.

Vurderingsuttrykk midlertidig endret (3.3.2021) for vår 2021 grunnet coronapandemien.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:3 timer skriftlig hjemmeeksamen i WISEflow.

Vurderingsuttrykk midlertidig endret (3.3.2021) for vår 2021 grunnet coronapandemien.
AktivitetKommentar
ForelesningerOppmøte til forelesninger (fysiske eller digitale) er forventet.
Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Oppmøte til forelesninger (fysiske eller digitale) er forventet.
Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Sider